Ariannu Prentisiaethau

Gall gradd-brentisiaethau gynnig gwerth arbennig o dda am arian. Er y bydd cost prentisiaeth yn amrywio, lluniwyd y cynllun ariannu i’w gwneud yn hawdd ac yn fforddiadwy i gyflogwyr ei ddefnyddio.

Os ydych chi’n gyflogwr â bil cyflog o dros £3 miliwn y flwyddyn, byddwch wedi bod yn talu’r Ardoll Brentisiaethau er 6 Ebrill 2017 trwy’r broses Talu wrth Ennill; fe’i cyfrifir fel 0.5% o’r cyfanswm costau staff.  Os ydych chi’n gyflogwr llai, ni fyddwch yn talu’r Ardoll ond gallwch gael mynediad at y rhaglen o hyd.  

Mae darparu hyfforddiant prentisiaethau yn fater sydd wedi’i ddatganoli, ac mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi datblygu ffyrdd gwahanol o alluogi cyflogwyr i gael mynediad at raglenni. Bydd cwmnïau’n cael mynediad at y rhaglenni perthnasol lle mae eu gweithwyr wedi’u lleoli.  

Prentisiaethau a leolir yng Nghymru

Welsh Flag

  • Nid yw maint y cwmni yn effeithio ar fynediad at brentisiaethau yng Nghymru.Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu Gradd-brentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch sy’n rhan o Fframwaith trwy dalu’r darparwr hyfforddiant dan gontract yn uniongyrchol.
  • Pennir y cyllid gan flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
  • Nid yw’n ofynnol i gyflogwyr gyfrannu at gost darparu’r brentisiaeth.

Prentisiaethau a leolir yn Lloegr

English Flag

Talwr ardoll – Os yw eich bil cyflog blynyddol yn fwy na £3 miliwn

  • Gallwch roi eich cyfraniadau ardoll tuag at gost y radd-brentisiaeth.
  • Mae’r Ardoll Brentisiaethau yn rhoi rheolaeth i gyflogwyr yn Lloegr dros eu hyfforddiant, gan ganiatáu iddynt gytuno ar gyfanswm pris ar gyfer pob prentisiaeth, sy’n cynnwys costau hyfforddi ac asesu.
  • Ar gyfer pob Safon Brentisiaeth yn Lloegr, mae Band Cyllido wedi’i bennu sy’n gosod cap ar faint o gyllid y gall y cyflogwr ei dynnu i lawr.
  • Os yw’r gost i’r Drindod Dewi Sant o ddarparu’r brentisiaeth yn uwch na’r band cyllido, bydd y brifysgol yn cytuno ar gyfraniad ychwanegol gyda’r Cwmni i wneud iawn am y gwahaniaeth, i’w dalu mewn rhandaliadau blynyddol.

Cwmni nad yw’n talu’r ardoll – Os yw eich bil cyflog blynyddol yn llai na £3 miliwn

  • Bydd y Llywodraeth yn cyfrannu o leiaf 95% o’r ffioedd dysgu a’r costau asesu ar gyfer unrhyw brentis.
  • Mae’r llywodraeth yn mynnu bod y cyflogwyr hyn yn talu cyfraniad ariannol o 5% tuag at y gost, a delir yn uniongyrchol i’r darparwr, ac mae’r llywodraeth yn talu’r gweddill (hyd at uchafswm y band cyllido a gytunwyd).
  • Mewn rhai achosion gall fod ffioedd atodol ychwanegol yn daladwy i’r brifysgol – trafodir y rhain yn y cyfarfodydd ymgysylltu cychwynnol. Mae taliadau atodol yn daladwy mewn rhandaliadau blynyddol.Bydd y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda’r cwmnïau hyn i hwyluso ariannu’r rhaglen brentisiaeth.