Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sicrhau bod i’r Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru. Golyga hyn na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg. Mae hefyd yn fodd o sefydlu fframwaith cyfreithiol sy’n gosod dyletswydd ar rai cyrff i gydymffurfio â safonau penodol sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

Mae’r Safonau yn cymryd lle’r Cynlluniau Iaith a fu’n weithredol er canol y 1990au yn dilyn cyhoeddi Deddf Yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae’r Safonau yn set o ofynion cyfreithiol sy’n bwriadu gwella gwasanaethau dwyieithog y gall siaradwyr Cymraeg eu disgwyl o du nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys prifysgolion a cholegau.

Mae disgwyl i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gydymffurfio â’r safonau canlynol:

  • Safonau Cyflenwi Gwasanaethau
  • Safonau Llunio Polisi
  • Safonau Gweithredol
  • Safonau Cofnodion

Beth yw Safonau’r Gymraeg?

Mae safon yn egluro sut y mae disgwyl i sefydliadau ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu y dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ynghyd â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg (sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd).

Pwrpas y Safonau yw:

  • Ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg
  • Ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • Sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

Mae’r Safonau sy’n berthnasol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi eu rhestru yn yr Hysbysiad Cydymffurfio a gyflwynwyd i’r sefydliad gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ddiwedd Medi 2017.


Gweithredu’r Safonau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae’r Brifysgol yn bwriadu gweithredu’r Safonau ar draws ei holl gampysau yng Nghymru yn unol â’r disgwyliadau a nodwyd yn yr Hysbysiad Cydymffurfio.

Darperir sesiynau hyfforddiant parhaus ar gyfer holl reolyddion y sefydliad lle cânt eu cyflwyno i’r Safonau a’r modd y dylid eu gweithredu o fewn eu Hunedau neu Ysgolion.

Sefydlir hefyd dudalen benodol ar fewnwe’r sefydliad lle ceir canllawiau clir i staff ar sut i weithredu’r Safonau ynghyd â sut i ddelio â chwynion yn eu cylch os digwydd hynny. Bydd adnoddau priodol, y bydd modd i staff eu defnyddio wrth weithredu’r Safonau, hefyd wedi eu cynnwys ar y fewnwe.

Y Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol (Darpariaeth Gymraeg a Phrosiectau) yw’r swyddog sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Safonau’n cael eu gweithredu’n gyson ar draws campysau priodol y Brifysgol.