Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Sgiliau Addysgu a Hyfforddi ar gyfer Cyd-destunau Proffesiynol (TystAU)

Sgiliau Addysgu a Hyfforddi ar gyfer Cyd-destunau Proffesiynol (TystAU)Bwriad y dystysgrif hon yw cefnogi uwchsgilio ac ailsgilio gweithwyr proffesiynol, o fewn amserlen ag iddi ffocws penodol sy’n adlewyrchu’r byd newidiol o’n cwmpas.

Bydd o ddiddordeb i’r rhai sydd eisoes mewn cyd-destunau hyfforddi sy’n dymuno cefnogi a datblygu hyfforddiant, yn ogystal â darparu llwyfan posibl ar gyfer y sawl sy’n dymuno datblygu eu rôl o fewn addysg ôl-orfodol ymhellach.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Caroline Lewis


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys elfen ar leoliad yn yr ystyr bod gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â 30 awr o ymarfer proffesiynol yn gysylltiedig â’r dyfarniad. Yn hanesyddol, o ganlyniad i natur y cymhwyster hwn sy’n galluogi i fyfyrwyr gael mynediad i gyfleoedd addysgu a hyfforddi rhagorol, mae ein graddedigion yn gyflogadwy iawn.

Mae’r rhaglen hon yn parhau i gefnogi a gwella cyflogadwyedd drwy gynnwys meysydd astudio ehangach, gan adlewyrchu anghenion dysgwyr o fewn y sector yn ogystal ag agendâu cenedlaethol a rhyngwladol ehangach. Mae’r cyfleoedd asesu’n caniatáu cymhwyso amrywiaeth eang o sgiliau fel y bydd y cysylltiad rhwng agweddau damcaniaethol ac ymarferol y dyfarniad.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Nod y rhaglen hon yw:

  • Cynhyrchu profiad dysgu o safon a fydd yn galluogi myfyrwyr i ennill cymhwyster sy’n berthnasol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.
  • Annog myfyrwyr i reoli eu dysgu eu hunain, a llunio ymarferwyr adfyfyriol sy’n gallu dangos cymhwysedd wrth ddeall a chefnogi dysgu a/neu hyfforddiant mewn cyd-destunau addysgol.
Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU)

  • ADY, Cynwysoldeb a Phrofiad y Dysgwr (20 credyd; craidd)
  • Materion Cyfoes o fewn Dysgu ac Addysgu (20 credyd; craidd)
  • Datblygu’r Gweithiwr Proffesiynol Adfyfyriol (20 credyd; craidd)
  • Cyflwyniad i Sgiliau Addysgu a Hyfforddi (20 credyd; craidd)
  • Datblygiad Proffesiynol (20 Credyd; craidd)
  • Cefnogi Dysgu: Creadigrwydd ac Arloesi ar Waith (20 credyd; craidd).
Asesiad

Mae strategaethau asesu’n ymarferol ac yn canolbwyntio ar egwyddorion adfyfyrio a sut y gellir eu cymhwyso’n ymarferol. Defnyddir portffolios ac adroddiadau i ganiatáu i fyfyrwyr arddangos amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth ar draws y rhaglen ac i ymgorffori cyflwyniadau hefyd fel modd o ledaenu arfer gorau.

Nodwedd allweddol o’r strategaeth asesu yw’r elfen ymarfer dysgu y mae’n rhaid ei chwblhau er mwyn cyflawni’r dyfarniad. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr gwblhau 30 awr o ymarfer dysgu o fewn lleoliad priodol, y bydd angen i unigolyn priodol o statws uwch o fewn y lleoliad ei ddilysu.

 At ei gilydd mae tîm y rhaglen wedi datblygu strategaeth asesu’r rhaglen gan ystyried cymhwyso’r dysgu sy’n ganolog iddi yn ymarferol. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod gofyn i fyfyrwyr, lle bo hynny’n bosibl, ddangos eu bod yn gallu arddangos y wybodaeth a’r sgiliau gofynnol ac nid cyflwyno naratif ysgrifenedig yn unig.

Gwybodaeth allweddol

Costau Ychwanegol

Mae’r costau ychwanegol a gyfyd wrth astudio’r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Gwiriad DBS Uwch (£44.00, gorfodol)
  • Cludiant i leoliadau (amrywiol, angenrheidiol).