Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

Eisiau symud ymlaen yn y gweithle?

Gallech chi ddatblygu’ch SGILIAU, GWELLA eich hunanhyder ac ailgychwyn eich GYRFA.

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle wedi’i hanelu at fyfyrwyr aeddfed rhwng 21 a 60 oed sydd â phrofiad gwaith o’r gorffennol neu’r presennol ac sy’n dymuno ategu’r profiadau hynny â chymhwyster academaidd gan brifysgol a chymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Byddwch yn dysgu trwy gymryd rhan mewn sesiynau dosbarth rheolaidd mewn grwpiau bach. Rydym yn defnyddio dull seiliedig ar drafodaeth o ddysgu, lle trafodir eich profiadau yng nghyd-destun y cwrs. Byddwn hefyd yn eich cefnogi trwy Skype a WhatsApp – ac fe welwch y byddwch yn cefnogi’ch gilydd.

 

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:
Andrew Maund
E-bost: sfwp@uwtsd.ac.uk


Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: sfwp@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Andrew Maund

Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9,000
Amherthnasol

Pam dewis y cwrs hwn

 • Dilyniant gyrfa neu newid gyrfa
 • Ennill cymhwyster academaidd mewn arweinyddiaeth a rheolaeth, sydd hefyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol, gan ddysgu trwy unedau bach seiliedig ar brosiectau
 • Dim arholiadau na thraethawd hir a dim ffioedd i’w talu ymlaen llaw (Byddwch yn dechrau talu am fenthyciad ffioedd dysgu pan fyddwch yn ennill mwy na £25,000 y flwyddyn ac wedi i chi orffen y rhaglen)
 • Hyder cynyddol
 • Dysgu hyblyg gan Brifysgol a ddarperir mewn cymunedau lleol, dair noson y mis ac un dydd Sadwrn neu ddydd Sul y mis.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mannau Cyflwyno

Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr (Tondu), Caerdydd, Pontypridd (Trefforest), Casnewydd a Tidworth.

Cwrs Llawn Amser, Hyblyg

Mae’r cwrs hwn yn un llawn amser, hyblyg ac o ganlyniad, mae patrwm cyflwyno’r Rhaglen Allgymorth wedi’i lunio’n benodol i alluogi myfyrwyr i barhau ag ymrwymiadau eraill bywyd a gwaith ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Rhaglen Allgymorth De Cymru:

 • Cofrestru ddwywaith y flwyddyn naill ai ym mis Medi neu fis Ionawr
 • Tair noson y mis ynghyd ag un dydd Sadwrn neu ddydd Sul y mis mewn lleoliadau lleol dros gyfnod o 10 mis
 • Cwrs penwythnos preswyl ym mis Awst pan fyddwch yn profi bywyd myfyriwr ar ein campws prydferth yng Nghaerfyrddin 
 • Cwrs Prifysgol Lefel 4
 • Unedau bach ac yn seiliedig yn gyfan gwbl ar brosiectau
 • Asesu trwy aseiniadau a dim arholiadau
 • Mae’r Modylau Allgymorth wedi’u mapio â chymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Dim ffioedd i’w talu ymlaen llaw – dechrau talu am fenthyciad ffioedd dysgu pan fyddwch yn ennill mwy na £25,000 y flwyddyn
 • Ar ôl cwblhau’r Dyst AU yn llwyddiannus, mae opsiwn i symud ymlaen i’r radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle ar Lefel 5, a gallech ennill gradd Anrhydedd gyda dwy flynedd ychwanegol o astudio.

Mae’r rhaglen wedi’i chreu’n benodol, o ran ei chynnwys a’r dulliau cyflwyno hyblyg, i roi’r gallu i chi ddefnyddio’ch sgiliau trosglwyddadwy personol i wella’ch perfformiad yn y gweithle a'ch rhagolygon o ran gwaith.

Byddwch yn datblygu’r hyder i ragweld problemau a dod o hyd i atebion, i weithio’n annibynnol a chyda phobl eraill ar bob lefel yn y gweithle, i gynllunio pethau cyn dechrau a chwblhau’r pethau rydych wedi’u cychwyn, yn fyr i ddatblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt! 

Pynciau Modylau

Mae’r holl addysgu wedi’i seilio ar brosiectau, gan gysylltu theori ag arfer a sicrhau bod pob modwl yn cael ei osod yng nghyd-destun sefyllfaoedd a heriau go iawn o’r gweithle.

 • Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau
 • Gwaith Tîm a Chyfathrebu Effeithiol
 • Rheoli Menter yn yr 21ain Ganrif
 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd
 • Sgiliau Digidol a Dulliau Ymchwil
 • Datblygu Gyrfa Broffesiynol.

I fyfyrwyr sy’n mynegi diddordeb mewn Menter a Chychwyn Busnes neu’r Sector Gwirfoddol, mae modd datblygu llwybrau lle bydd y modylau’n cael eu haddasu i gyd-destun eich dewis faes gwaith gan ddod â theori ac arfer at ei gilydd mewn modd sydd â gwerth ac effaith wirioneddol.

Asesiad

Nid oes arholiadau. Yn lle hynny, ceir amrywiaeth o asesiadau megis cyflwyniadau, aseiniadau seiliedig ar waith, prosiectau, darnau adfyfyriol ac adroddiadau.  

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff

Tiwtor derbyn y rhaglen, Derbyn Myfyrwyr y Rhaglen Allgymorth gyda’r nos ac ar y penwythnos

(pob lleoliad lleol): Andrew Maund 
 

Cyfarwyddwr y Rhaglen: Glenn Behenna 

Meini Prawf Mynediad

Ceir mynediad i’r rhaglen Tyst AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle ar sail teilyngdod a phrofiad yr unigolyn, ynghyd ag ymrwymiad ac ysgogiad amlwg i astudio.  

Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd ymgymryd â phrawf darllen a deall byr yn ystod y Broses Ddethol i asesu sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch hon yn rhan o nod y Brifysgol i ehangu mynediad i addysg uwch ac er ei bod yn ddymunol bod ymgeiswyr yn meddu ar gymwysterau blaenorol, holl ethos y ddarpariaeth hon yw rhoi cyfle i’r rheini na fyddent fel arfer yn gymwys i gael mynediad i raglen radd.

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld a seilir unrhyw gynigion ar fwriad, ysgogiad a pharodrwydd unigolyn i weithio’n galed er mwyn llwyddo yn ei astudiaethau.

Yn achos myfyrwyr dan 21 oed sy’n gwneud cais am y cwrs, fel arfer bydd ganddynt o leiaf NVQ Lefel 3, 1 Lefel A neu Ddiploma/Tystysgrif Genedlaethol BTEC neu gymhwyster cyfwerth a pheth profiad gwaith.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen hon â ffocws penodol ar sgiliau a gwybodaeth arweinyddiaeth a rheolaeth generig sy’n berthnasol i waith mewn ystod eang o sectorau’n cynnwys gweithgynhyrchu, manwerthu, gwirfoddol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y Sector Cyhoeddus, Gofal Iechyd ac ati.

Mae’r cwrs yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu defnyddio profiadau yn y gweithle i lywio eu hastudiaethau gydol pob modwl ac at hynny i gymhwyso’u gwybodaeth a’u sgiliau newydd i’w gweithle eu hun, gan gyfoethogi eu cyflogadwyedd personol.  

Agwedd ddefnyddiol arall ar y cwrs yw bod yr holl fyfyrwyr yn creu presenoldeb ar-lein proffesiynol, gan arddangos eu dealltwriaeth a’u hyfedredd mewn sgiliau digidol, ynghyd â sgiliau hyrwyddo’u hunain a marchnata i’w defnyddio mewn cyfweliadau ac i sicrhau symud ymlaen yn eu gyrfa.

Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym mai’r sgil pwysicaf maent yn ei gaffael drwy’r cwrs hwn yw’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac â hyder a bod hyn wedi arwain at:

 • Symud o waith rhan amser i lawn amser
 • Dyrchafiad o Oruchwyliwr i Reolwr
 • Arwain a Rheoli Newid
 • Cynyddu’r tueddfryd i ddatrys problemau 
 • Arwain Timau
Costau Ychwanegol

Fel sefydliad ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Cyrsiau Cysylltiedig

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn rhaglen annibynnol, ond hefyd gellir ei defnyddio’n flwyddyn astudio gyntaf y radd BA (Anrh) Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle ac mae opsiwn i fyfyrwyr llwyddiannus ennill gradd Anrhydedd gyda dwy flynedd bellach o astudio!

Dyfyniadau Myfyrwyr

Huw Davies (Caerfyrddin)
“Mae gwneud y cwrs hwn wedi bod yn gyfle oes i mi. Mae wedi datblygu fy setiau sgiliau ym mhob agwedd, ac rwy wedi mwynhau rhyngweithio â phawb ar y cwrs yn fawr iawn. Rwy’n sicr na fyddwn wedi cael fy rôl newydd oni bai fy mod i wedi dilyn y cwrs gradd hwn. Bu’n fraint ac yn anrhydedd i fod yn rhan o’r cwrs a diolchaf i chi ar ran fy nheulu a fydd yn elwa o’r ymdrech a’r ymroddiad personol arbennig a ddangoswyd gennych chi a’r holl diwtoriaid i’m helpu i wireddu uchelgais oes.”

Alvina Liaqat (Caerdydd)
“Mae’r rhaglen wedi bod yn gam pendant ymlaen i mi wrth i mi ddysgu llawer mewn dim o dro, gan dderbyn cefnogaeth a gallu gweithio yn fy swydd lawn amser wrth ennill fy ngradd. Mae’r tiwtoriaid wedi bod mor barod eu cymorth gan fy ngwthio hyd eithaf fy ngallu a’m helpu i ddatblygu. Mae’r gefnogaeth ar gael drwy’r amser oherwydd dim ond anfon neges/e-bost byr sydd ei angen i gysylltu â’r tiwtoriaid, ac mae hyn yn rhywbeth sydd mor ddefnyddiol i fyfyriwr, gan wybod bod gennyf y gefnogaeth lawn bob awr o’r dydd.  Yn ystod fy amser ar y cwrs, rwy hefyd wedi cael dyrchafiad yn y gwaith, sydd wedi fy arwain i weithio mewn swydd uwch a’m galluogi i gamu ymlaen ymhellach i rôl mwy rheolaethol wedi i mi gwblhau’r cwrs hwn”.

Robert Thomas-Evans (Pontypridd – Trefforest)
“Rydw i eisiau dod yn rheolwr o fewn fy ngweithle, a bydd hyn yn fy helpu i ennill sgiliau academaidd i wella fy nyfodol er mwyn dod yn rheolwr prosiect yn y gwaith. Mae gen i’r profiad ond does gen i mo’r cymwysterau i ymgeisio am swydd rheolwr prosiect ac felly bydd hyn yn rhoi’r cymhwyster angenrheidiol i mi fel y bydd gennyf y profiad a’r cymhwyster.”

“Roeddwn i’n arfer gwneud gwaith paratoi ar lawr y ffatri a bellach rydw i yn y swyddfa yn gwneud gwaith hyfforddi a datblygu, ac iechyd a diogelwch. Rwy’n gobeithio’n fuan y gallaf symud ymlaen i rôl rheoli prosiect ar ôl cael fy Nhystysgrif AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle. Mae fy mhenaethiaid wedi gofyn i mi’n barod os gallaf gymryd y cyfrifoldeb i oruchwylio gwaith gosod ar dri safle y mis nesaf.”

Rucksana Begun (Caerdydd)
Mae’r Dystysgrif mewn Addysg Uwch a’r radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle wedi bod yn allweddol wrth fy ngalluogi i i ddatblygu fy sgiliau a’m galluoedd rheoli, a’m hyder yn y gwaith. Oherwydd hyblygrwydd y cwrs a ble a phryd mae’n cael ei gyflwyno, rydw i wedi ei argymell i bump o bobl ac mae pob un ohonynt wedi ymuno â’r cwrs.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Fel myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant, gallwch wneud cais am nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr. 

Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniadau cwrs-benodol, dyfarniadau i gefnogi datblygiad sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd, a help i grwpiau penodol fel rhieni sy’n fyfyrwyr a phobl sy’n gadael gofal i gyrchu addysg. 

Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gael i holl fyfyrwyr ac ymgeiswyr y Drindod Dewi Sant. Os ydych yn fyfyriwr presennol, gallwch wneud cais trwy MyTSD trwy fewngofnodi a chlicio ar y golofn Ysgoloriaethau a Bwrsarïau ar yr ochr dde.

Dylai myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’ch sefydliad cartref i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Gallwch ddysgu mwy am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chymorth ariannol sydd ar gael isod, a chofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Llety

Ewch i’r adran llety Abertawe i ddysgu rhagor.