Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

Eisiau symud ymlaen yn y gweithle?

Gallech chi ddatblygu’ch SGILIAU, GWELLA eich hunanhyder ac ailgychwyn eich GYRFA.

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle wedi’i hanelu at fyfyrwyr aeddfed rhwng 21 a 60 oed sydd â phrofiad gwaith o’r gorffennol neu’r presennol ac sy’n dymuno ategu’r profiadau hynny â chymhwyster academaidd gan brifysgol a chymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Byddwch yn dysgu trwy gymryd rhan mewn sesiynau dosbarth rheolaidd mewn grwpiau bach. Rydym yn defnyddio dull seiliedig ar drafodaeth o ddysgu, lle trafodir eich profiadau yng nghyd-destun y cwrs. Byddwn hefyd yn eich cefnogi trwy Skype a WhatsApp – ac fe welwch y byddwch yn cefnogi’ch gilydd.

 

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:
Andrew Maund
E-bost: sfwp@uwtsd.ac.uk


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9000 (Cartref/EU)
£9000 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 • Dilyniant gyrfa neu newid gyrfa
 • Ennill cymhwyster academaidd mewn arweinyddiaeth a rheolaeth, sydd hefyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol, gan ddysgu trwy unedau bach seiliedig ar brosiectau
 • Dim arholiadau na thraethawd hir a dim ffioedd i’w talu ymlaen llaw (Byddwch yn dechrau talu am fenthyciad ffioedd dysgu pan fyddwch yn ennill mwy na £25,000 y flwyddyn ac wedi i chi orffen y rhaglen)
 • Hyder cynyddol
 • Dysgu hyblyg gan Brifysgol a ddarperir mewn cymunedau lleol, dair noson y mis ac un dydd Sadwrn neu ddydd Sul y mis.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mannau Cyflwyno

Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr (Tondu), Caerdydd, Pontypridd (Trefforest), Casnewydd a Tidworth.

Cwrs Llawn Amser, Hyblyg

Mae’r cwrs hwn yn un llawn amser, hyblyg ac o ganlyniad, mae patrwm cyflwyno’r Rhaglen Allgymorth wedi’i lunio’n benodol i alluogi myfyrwyr i barhau ag ymrwymiadau eraill bywyd a gwaith ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Rhaglen Allgymorth De Cymru:

 • Cofrestru ddwywaith y flwyddyn naill ai ym mis Medi neu fis Ionawr
 • Tair noson y mis ynghyd ag un dydd Sadwrn neu ddydd Sul y mis mewn lleoliadau lleol dros gyfnod o 10 mis
 • Cwrs penwythnos preswyl ym mis Awst pan fyddwch yn profi bywyd myfyriwr ar ein campws prydferth yng Nghaerfyrddin 
 • Cwrs Prifysgol Lefel 4
 • Unedau bach ac yn seiliedig yn gyfan gwbl ar brosiectau
 • Asesu trwy aseiniadau a dim arholiadau
 • Mae’r Modylau Allgymorth wedi’u mapio â chymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Dim ffioedd i’w talu ymlaen llaw – dechrau talu am fenthyciad ffioedd dysgu pan fyddwch yn ennill mwy na £25,000 y flwyddyn
 • Ar ôl cwblhau’r Dyst AU yn llwyddiannus, mae opsiwn i symud ymlaen i’r radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle ar Lefel 5, a gallech ennill gradd Anrhydedd gyda dwy flynedd ychwanegol o astudio.

Mae’r rhaglen wedi’i chreu’n benodol, o ran ei chynnwys a’r dulliau cyflwyno hyblyg, i roi’r gallu i chi ddefnyddio’ch sgiliau trosglwyddadwy personol i wella’ch perfformiad yn y gweithle a'ch rhagolygon o ran gwaith.

Byddwch yn datblygu’r hyder i ragweld problemau a dod o hyd i atebion, i weithio’n annibynnol a chyda phobl eraill ar bob lefel yn y gweithle, i gynllunio pethau cyn dechrau a chwblhau’r pethau rydych wedi’u cychwyn, yn fyr i ddatblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt! 

Pynciau Modylau

Mae’r holl addysgu wedi’i seilio ar brosiectau, gan gysylltu theori ag arfer a sicrhau bod pob modwl yn cael ei osod yng nghyd-destun sefyllfaoedd a heriau go iawn o’r gweithle.

 • Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau
 • Gwaith Tîm a Chyfathrebu Effeithiol
 • Rheoli Menter yn yr 21ain Ganrif
 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd
 • Sgiliau Digidol a Dulliau Ymchwil
 • Datblygu Gyrfa Broffesiynol.

I fyfyrwyr sy’n mynegi diddordeb mewn Menter a Chychwyn Busnes neu’r Sector Gwirfoddol, mae modd datblygu llwybrau lle bydd y modylau’n cael eu haddasu i gyd-destun eich dewis faes gwaith gan ddod â theori ac arfer at ei gilydd mewn modd sydd â gwerth ac effaith wirioneddol.

Asesiad

Nid oes arholiadau. Yn lle hynny, ceir amrywiaeth o asesiadau megis cyflwyniadau, aseiniadau seiliedig ar waith, prosiectau, darnau adfyfyriol ac adroddiadau.  

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff

Tiwtor derbyn y rhaglen, Derbyn Myfyrwyr y Rhaglen Allgymorth gyda’r nos ac ar y penwythnos

(pob lleoliad lleol): Andrew Maund 
 

Cyfarwyddwr y Rhaglen: Glenn Behenna 

Meini Prawf Mynediad

Ceir mynediad i’r rhaglen Tyst AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle ar sail teilyngdod a phrofiad yr unigolyn, ynghyd ag ymrwymiad ac ysgogiad amlwg i astudio.  

Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd ymgymryd â phrawf darllen a deall byr yn ystod y Broses Ddethol i asesu sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch hon yn rhan o nod y Brifysgol i ehangu mynediad i addysg uwch ac er ei bod yn ddymunol bod ymgeiswyr yn meddu ar gymwysterau blaenorol, holl ethos y ddarpariaeth hon yw rhoi cyfle i’r rheini na fyddent fel arfer yn gymwys i gael mynediad i raglen radd.

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld a seilir unrhyw gynigion ar fwriad, ysgogiad a pharodrwydd unigolyn i weithio’n galed er mwyn llwyddo yn ei astudiaethau.

Yn achos myfyrwyr dan 21 oed sy’n gwneud cais am y cwrs, fel arfer bydd ganddynt o leiaf NVQ Lefel 3, 1 Lefel A neu Ddiploma/Tystysgrif Genedlaethol BTEC neu gymhwyster cyfwerth a pheth profiad gwaith.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen hon â ffocws penodol ar sgiliau a gwybodaeth arweinyddiaeth a rheolaeth generig sy’n berthnasol i waith mewn ystod eang o sectorau’n cynnwys gweithgynhyrchu, manwerthu, gwirfoddol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y Sector Cyhoeddus, Gofal Iechyd ac ati.

Mae’r cwrs yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu defnyddio profiadau yn y gweithle i lywio eu hastudiaethau gydol pob modwl ac at hynny i gymhwyso’u gwybodaeth a’u sgiliau newydd i’w gweithle eu hun, gan gyfoethogi eu cyflogadwyedd personol.  

Agwedd ddefnyddiol arall ar y cwrs yw bod yr holl fyfyrwyr yn creu presenoldeb ar-lein proffesiynol, gan arddangos eu dealltwriaeth a’u hyfedredd mewn sgiliau digidol, ynghyd â sgiliau hyrwyddo’u hunain a marchnata i’w defnyddio mewn cyfweliadau ac i sicrhau symud ymlaen yn eu gyrfa.

Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym mai’r sgil pwysicaf maent yn ei gaffael drwy’r cwrs hwn yw’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac â hyder a bod hyn wedi arwain at:

 • Symud o waith rhan amser i lawn amser
 • Dyrchafiad o Oruchwyliwr i Reolwr
 • Arwain a Rheoli Newid
 • Cynyddu’r tueddfryd i ddatrys problemau 
 • Arwain Timau
Costau Ychwanegol

Fel sefydliad ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Cyrsiau Cysylltiedig

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn rhaglen annibynnol, ond hefyd gellir ei defnyddio’n flwyddyn astudio gyntaf y radd BA (Anrh) Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle ac mae opsiwn i fyfyrwyr llwyddiannus ennill gradd Anrhydedd gyda dwy flynedd bellach o astudio!

Dyfyniadau Myfyrwyr

Huw Davies (Caerfyrddin)
“Mae gwneud y cwrs hwn wedi bod yn gyfle oes i mi. Mae wedi datblygu fy setiau sgiliau ym mhob agwedd, ac rwy wedi mwynhau rhyngweithio â phawb ar y cwrs yn fawr iawn. Rwy’n sicr na fyddwn wedi cael fy rôl newydd oni bai fy mod i wedi dilyn y cwrs gradd hwn. Bu’n fraint ac yn anrhydedd i fod yn rhan o’r cwrs a diolchaf i chi ar ran fy nheulu a fydd yn elwa o’r ymdrech a’r ymroddiad personol arbennig a ddangoswyd gennych chi a’r holl diwtoriaid i’m helpu i wireddu uchelgais oes.”

Alvina Liaqat (Caerdydd)
“Mae’r rhaglen wedi bod yn gam pendant ymlaen i mi wrth i mi ddysgu llawer mewn dim o dro, gan dderbyn cefnogaeth a gallu gweithio yn fy swydd lawn amser wrth ennill fy ngradd. Mae’r tiwtoriaid wedi bod mor barod eu cymorth gan fy ngwthio hyd eithaf fy ngallu a’m helpu i ddatblygu. Mae’r gefnogaeth ar gael drwy’r amser oherwydd dim ond anfon neges/e-bost byr sydd ei angen i gysylltu â’r tiwtoriaid, ac mae hyn yn rhywbeth sydd mor ddefnyddiol i fyfyriwr, gan wybod bod gennyf y gefnogaeth lawn bob awr o’r dydd.  Yn ystod fy amser ar y cwrs, rwy hefyd wedi cael dyrchafiad yn y gwaith, sydd wedi fy arwain i weithio mewn swydd uwch a’m galluogi i gamu ymlaen ymhellach i rôl mwy rheolaethol wedi i mi gwblhau’r cwrs hwn”.

Robert Thomas-Evans (Pontypridd – Trefforest)
“Rydw i eisiau dod yn rheolwr o fewn fy ngweithle, a bydd hyn yn fy helpu i ennill sgiliau academaidd i wella fy nyfodol er mwyn dod yn rheolwr prosiect yn y gwaith. Mae gen i’r profiad ond does gen i mo’r cymwysterau i ymgeisio am swydd rheolwr prosiect ac felly bydd hyn yn rhoi’r cymhwyster angenrheidiol i mi fel y bydd gennyf y profiad a’r cymhwyster.”

“Roeddwn i’n arfer gwneud gwaith paratoi ar lawr y ffatri a bellach rydw i yn y swyddfa yn gwneud gwaith hyfforddi a datblygu, ac iechyd a diogelwch. Rwy’n gobeithio’n fuan y gallaf symud ymlaen i rôl rheoli prosiect ar ôl cael fy Nhystysgrif AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle. Mae fy mhenaethiaid wedi gofyn i mi’n barod os gallaf gymryd y cyfrifoldeb i oruchwylio gwaith gosod ar dri safle y mis nesaf.”

Rucksana Begun (Caerdydd)
Mae’r Dystysgrif mewn Addysg Uwch a’r radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle wedi bod yn allweddol wrth fy ngalluogi i i ddatblygu fy sgiliau a’m galluoedd rheoli, a’m hyder yn y gwaith. Oherwydd hyblygrwydd y cwrs a ble a phryd mae’n cael ei gyflwyno, rydw i wedi ei argymell i bump o bobl ac mae pob un ohonynt wedi ymuno â’r cwrs.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Fel myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant, gallwch wneud cais am nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr. 

Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniadau cwrs-benodol, dyfarniadau i gefnogi datblygiad sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd, a help i grwpiau penodol fel rhieni sy’n fyfyrwyr a phobl sy’n gadael gofal i gyrchu addysg. 

Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gael i holl fyfyrwyr ac ymgeiswyr y Drindod Dewi Sant. Os ydych yn fyfyriwr presennol, gallwch wneud cais trwy MyTSD trwy fewngofnodi a chlicio ar y golofn Ysgoloriaethau a Bwrsarïau ar yr ochr dde.

Dylai myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’ch sefydliad cartref i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Gallwch ddysgu mwy am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chymorth ariannol sydd ar gael isod, a chofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Llety

Ewch i’r adran llety Abertawe i ddysgu rhagor.