Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA)

Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA)

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ag ansawdd yr addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times a The Sunday Times Good University Guide 2019.

Datblygwyd y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle mewn ymateb i alw gan fyfyrwyr am lwybr dilyniant priodol wedi iddynt gwblhau’n llwyddiannus y Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle.

Gan ddefnyddio’r un dulliau hyblyg o ran lleoliad y rhaglen a’i darparu, bydd y rhaglen hon yn hwyluso’r gallu i fyfyrwyr astudio theori ac arfer rheolaeth, mewn cyd-destun cadarn o brofiad yn y gweithle.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
(Cartref/EU)
(Dramor)

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lluniwyd y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle fel dilyniant o’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle Lefel 4 ac ar gyfer trosglwyddo credydau o raglenni eraill sy’n gysylltiedig â busnes.

Bydd cwblhau astudiaethau’r Dyst AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn galluogi dysgwyr i symud yn syth i Lefel 5 y rhaglen radd hon sy’n dilyn patrwm tebyg i’r Dystysgrif o ran darpariaeth hyblyg, a chaiff ei chyflwyno gyda modylau ar wahân i’w hastudio un ar ôl y llall, gyda hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn lleoliad cymunedol cyfleus.

Mae’r rhaglen hon yn ategu’r portffolio a gynigir ar hyn o bryd drwy’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth a gall arwain at ddilyniant pellach i’r gyfres helaeth o raglenni ôl-raddedig a gynigir yn lleol a thrwy ddysgu o bell.

O ran y cynnwys pynciol, mae’r teitl “ar gyfer y gweithle” yn adlewyrchu addasu cyd-destun pob modwl i brofiadau personol y dysgwyr yn y gweithle.  Mae’r dull astudio hwn gyda thrafodaeth ac yn seiliedig ar brosiectau’n sicrhau yr archwilir modelau damcaniaethol generig yn gyson yng nghyd-destun y gweithle, gan sicrhau perthnasedd parhaus i anghenion cyflogwyr a symud gyrfa yn ei blaen.

Pynciau Modylau

Mae cynnwys cwricwlwm BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle wedi’i ddatblygu’n ofalus i ddarparu cyfres o fodylau 20 credyd gwahanol.  Mae pob modwl yn canolbwyntio ar agwedd generig allweddol ar arweinyddiaeth a rheolaeth y mae modd ei chymhwyso i gyd-destun profiadau penodol yn y gweithle.

Mae modd astudio’r modylau yn ôl unrhyw drefn o fewn y Lefel, ac eithrio EMPL5001/C Datblygu Meddwl Beirniadol yn y Gweithle ac EMPL6001/C Datblygu Sgiliau Arweinyddiaeth ar gyfer y Gweithle a fydd bob amser yn cychwyn pob lefel astudio newydd ac yn darparu cyflwyniad i’r cyd-destun.

Yn nhermau cyffredinol, mae’r astudio ar Lefel 5 yn canolbwyntio ar feysydd yn gysylltiedig â busnes a rheolaeth h.y.

 • Datblygu Meddwl Beirniadol yn y Gweithle
 • Datblygu Perthnasoedd a Chyflawniad yn y Gweithle
 • Deall ac Ymgysylltu â Phrofiad Cwsmeriaid
 • Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad
 • Diwylliant y Gweithle ac Effeithlonrwydd Sefydliadol
 • Sgiliau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd ar gyfer y Gweithle

Mae dilyniant i astudio ar Lefel 6 yn canolbwyntio ar feysydd yn gysylltiedig â sgiliau arweinyddiaeth o fewn cyd-destun rheoli h.y.

 • Datblygu Sgiliau Arweinyddiaeth ar gyfer y Gweithle
 • Datblygu Arloesi a Chreadigrwydd ar gyfer Mantais Fusnes
 • Arwain a Gweithredu Newid yn y Gweithle
 • Rheolaeth Strategol ar gyfer BBaChau
 • Sgiliau Coetsio a Mentora ar gyfer y Gweithle
 • Datblygu Sgiliau Deallusrwydd Emosiynol ar gyfer y Gweithle

Addysgir y rhaglen hon drwy gymysgedd o gyflwyniadau seminar, trafodaethau grŵp rhyngweithiol a gweithgareddau unigol a grŵp.  O ran cyswllt wyneb yn wyneb darperir yr addysgu ar ddechrau pob modwl, gyda chyfres o ymarferion i ddysgwyr a drefnir yn ofalus yn arwain ymlaen at bob tasg asesu.

Ymhob modwl mae’r dysgu, yr addysgu a’r dasg asesu’n adlewyrchu athroniaeth sylfaenol y rhaglen gyfan, gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng theori ac arfer, datblygu hunan-ymwybyddiaeth feirniadol a phontio’r bwlch rhwng “gwybod” a “gwneud”.

Asesiad

Mae’r asesu crynodol ar gyfer pob modwl ar ffurf aseiniad unigol y mae’i union natur yn amrywio yn ôl cynnwys a deilliannau dysgu’r modwl.  Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chyflwyniadau unigol a grŵp, ffug gyfweliadau, profion byr, ymchwil ac ymarferion datrys problemau a sefyllfaoedd chwarae rôl yn rhan o’r gweithgareddau gwaith cwrs a’r asesu ffurfiannol.

Er bod y dasg grynodol derfynol ar fformat eithaf traddodiadol aseiniad neu adroddiad ysgrifenedig, mae’r tasgau ffurfiannol yn galluogi myfyrwyr i archwilio gweithgareddau eraill sy’n sylfaenol i arfer da yn y gweithle.  Mae adfyfyrio beirniadol ar berfformiad personol yn rhan allweddol o bob modwl ac mae’n ganolog i bob agwedd ar y rhaglen.

Mae pob tasg asesu’n cael ei chysylltu â diddordeb neu brofiad y myfyriwr, felly yn achos myfyriwr sydd â diddordeb mewn ffitrwydd corfforol, gallai prosiect fod yn gysylltiedig â busnes a rheolaeth rhedeg Clwb Iechyd.

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Glenn Behenna
 • Mark Bell-Davies
 • Iain Hastings
 • Bethlyn Lowden
 • Andrew Maund
 • Michaela Schriek
 • Brian Taylor
 • Paul Tinkler
 • Robert Wilson
Meini Prawf Mynediad

Bydd mwyafrif helaeth y myfyrwyr sy’n dilyn y rhaglen hon wedi symud ymlaen o flwyddyn astudio gychwynnol ar y Dystysgrif Addysg Uwch: Sgiliau ar gyfer y Gweithle.  At hynny mae tuedd i ddysgwyr o gefndiroedd gwahanol eraill gael eu denu at y rhaglen hon.  Cydnabyddir y gallai llawer o ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen hon fod yn dychwelyd i astudio ar ôl nifer o flynyddoedd yn y gweithle.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol ddangos eu gallu i ddilyn y rhaglen a chael budd ohoni a bydd yn ofynnol iddynt ddilyn rheoliadau’r Brifysgol ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Cyfleoedd Gyrfa

Diben y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle yw creu rhaglen israddedig ddeniadol sy’n ymateb yn gyflawn i anghenion newidiol dysgwyr yn y gweithle, ac ar gyfer y rheini sy’n ceisio gwella’u rhagolygon o ran dychwelyd i’r gweithle.  

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol priodol a fydd yn caniatáu iddynt fod yn effeithiol yn y farchnad fyd-eang sy’n newid yn barhaus.   Bydd y gallu i wneud effaith uniongyrchol a chyfraniad parhaus yn y gweithle’n agwedd bwysig.

Fel y cyfryw byddant yn fedrus mewn amgylchedd tîm, wedi caffael sgiliau a fydd yn eu galluogi i gyfathrebu’n effeithiol, yn gallu dynodi strategaethau priodol i ddatrys problemau sefydliadol, yn gallu cyfrannu at arfer adfyfyriol a bod â’r hyder a’r gallu i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes.   Mae’r priodoleddau hyn yn gyson â’r canllawiau a nodir yn y ddogfen ‘Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth’ (2008) Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Costau Ychwanegol

Fel sefydliad ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Tystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle
 • Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth