ann marie gealy

Mrs Ann-Marie Gealy B Add, MEd, Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 

Pennaeth yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar

Ffôn: +44 (0) 1267 676683
E-bost: a.gealy@uwtsd.ac.uk • Arwain yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar
 • Cyfrifoldeb  Strategol ar gyfer  Ysgol Blynyddoedd Cynnar
 • Cydlynydd Rhaglenni  Ôl-radd
 • Arweinydd Tîm Partneriaeth ar gyfer rhaglenni tramor
 •  Is Gadeirydd  Early Years Special Interest Group
 • Aelod o Fwrdd y Gyfadran
 • Aelod o Bwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd
 • Aelod o Bwyllgor Datblygiad Staff y Brifysgol
 • Aelod o Bwyllgor Moeseg y Brifysgol

Ar ôl gweithio yn y banc a chyllid graddiais a gweithiais fel athrawes ddosbarth mewn ysgol gynradd lle roeddwn yn gyfrifol am wyddoniaeth. Ymunais a’r Drindod yn 1997 fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.  Yn 2003 ymunais a’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar fel Uwch Ddarlithydd. Rwy’n Bennaeth ar yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar ers 2014.

 • B Add Dosbarth Cyntaf Anrhydedd Addysg a Gwynddoniaeth) (Coleg Y Drindod, Prifysgol Cymru): 1996
 • MEd (Y Brifysgol Agored): 2011
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 2016
 • Uwch Gymrawd Yr Academi Addysg Uwch
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol ( CCC)
 • CCC: Pwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd
 • Plant yng Nghymru
 • Children in Scotland
 • Trustee of Early Education
 • Is Gadeirydd  Early Years Special Interest Group
 • ESTYN: Arolygydd Tîm Cyfnod Sylfaen, CA2
 • Cyngor Addysg Gyffredinol Cymru
 • Early Childhood Studies Degree Network

Mae gen i ddiddordeb academaidd mewn lles y plenty bach, creadigedd a llythrennedd cynnar plant ifainc.

Rwy’n ymddiddori mewn strategaethau cynnal/cyflwyno hyblyg a chyflawniad myfyrwyr gyda diddordeb dwys mewn ehangu mynediad.

Rwy’n darlithio ar raglenni is raddedig ac ôl-radd, darlithoedd sy’n ymwneud â:

 • Datblygiad cynnar iaith a llythrennedd
 • Iechyd a lles plant ifainc
 • Plant ifainc yn meddwl yn greadigol

Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir ôl-radd.

Rwyf wedi datblygu strategaethau amrywiol a dulliau gwahanol o gynnal rhaglenni gyda grwpiau  gwahanol o fyfyrwyr, ac wedi dadansoddi’r effaith a’r dylanwad ar gyrhaeddiad myfyrwyr.

Rwyf wedi datblygu dulliau o gynnal rhaglenni  mewn perthynas â llwybrau hyblyg ar gyfer hyrwyddo mynediad i A.U. ac ehangu mynediad

Rwyf wedi ymchwilio effaith defnyddio asesu ac aseiniadau amrywiol ar gyrhaeddiad myfyrwyr.

Cyflwynwyd canlyniadau ymchwil yn rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol.

Rwyf wedi ymchwilio i greadigedd plant ifainc wrth arsylwi arnynt yn meddwl yn greadigol yn y tu allan ac wedi cyhoeddi DVDs a llyfrynnau hyfforddi.

Rwyf wedi cwblhau hyfforddiant ‘Gold Star’ yn y defnydd o raddfeydd sgorio ‘Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being’ (SSTEW). Ar hyn o bryd rwy’n defnyddio’r fethodoleg yma mewn nifer o brosiectau ymchwil yn ymwneud ag ymlyniad plant ifainc a dealltwriaeth o,  ac agweddau at wyddoniaeth gynnar.

 • Creadigedd mewn plant ifainc, gwyddoniaeth gynnar, iechyd a lles y plentyn bach, a llythrennedd cynnar yw fy niddordebau academaidd a ffocws fy ngwaith.

 • Rwyf hefyd yn ymchwilio i lwybrau hyblyg, a’r mathau  o gynnal a chynnig rhaglenni  ar gyfer myfyrwyr A.U. nad ydynt yn draddodiadol. Mae’r gwaith ymchwil yn ymwneud a hyrwyddo mynediad i addysg uwch, cyflawniad myfyrwyr, a chyflogadwyedd.

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau Datblygiad Proffesiynol Parhaus gan gynnwys themâu fel:

 • Lles y plentyn ifanc
 • Creadigedd plant ifainc
 • Llythrennedd cynnar
 • Dealltwriaeth plant ifainc a dealltwriaeth ymarferwyr o wyddoniaeth gynnar

Rwy’n ymgynghorydd yn rheolaidd ar brosiectau ymchwil amrywiol er enghraifft Bookstart/BookTrust Cymru, Jig-so a Mentrau Iaith.

Cynigaf dendrau ar gyfer prosiectau gwerthuso a chynhyrchu rhaglenni newydd yn y maes blynyddoedd cynnar.

Gwaith cyfredol:

 • Gwerthuso prosiect hir-dymor ‘ Mile a Day’ gydag ysgol yn Abertawe.
 • Gwerthuso prosiect Canolfan Plant   Jig-So  -‘Cegin Prydiau Plant’ .
 • Datblygu dealltwriaeth ymarferwyr blynyddoedd cynnar o wyddoniaeth gynnar, (Awdurdod Abertawe).
 • Gwerthuso prosiect ABC, 123, Ti a Fi (Menter Cwm Gwendraeth).
 •  A qualitative evaluation of Superbox 2015 in terms of delivering key Superbox outcomes. This report was commissioned by BookTrust Cymru as part of the Bookstart Dechrau Da programme.
 • Prosiect ymlyniad ‘ Attachment and Me’.
 • Yn rheolaidd cyflwynaf geisiadau a thendrau am brosiectau gwerthuso a chynhyrchu rhaglenni newydd yn y maes blynyddoedd cynnar.

Penodau Llyfr

Gealy, A. a Rees, A. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Gealy, A. a Saer, S. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Llyfrau

Gealy, A. a Rees, A. (2011) 1...2...3...Ble wyt ti? Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth. 

Gealy, A. a Rees, A. (2011) 1 2...Where are you? Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. (2011) Allan yn yr Eira Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth. 

Gealy, A. (2011) Snowy Walk  Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. a Hopwood, M. (2011) Bric, bloc a bwced Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth. 

Gealy, A.a Hopwood, M. (2011) Bricks, blocks and buckets  Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Rees, A. a Gealy, A.M. (2013) Chwarae Allan Dysgu Mas. DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant. 

Siwrneli

Tinney, G.,  Davies, G, Rees Edwards, A. and Gealy, A. (2016) A qualitative evaluation of Superbox 2015 in terms of delivering key Superbox outcomes. This report was commissioned by BookTrust Cymru as part of the Bookstart Dechrau Da programme. Bookstart is funded in Wales by the Welsh Government. 

Tinney, G and Gealy, A (2015) ‘Developing flexible learning degree programmes for early childhood practitioners: using students’ perceptions to inform programme development and promote widening access’, Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Vol. 9, No. 1, Special Issue - Future Directions Wales Conference, January 2015 pp.100-11.

Howard. J., Miles, G. and Gealy A. M. (2009)  Perceptions of Play and Playfulness: Implications for the Implementation of the Foundation Phase in Wales Welsh Journal of Education, Special edition, pp104-110.

Papurau

Gealy, A. (2013) Plant yn teimlo’n dda: lles mewn plentyndod cynnar  DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant. (Coordinator of   a Coleg Cymraeg Cenedlaethol  funded Project to create digital resources for a Level 7 Wellbeing and Early Child module. Resources now accessible on Y Porth)

Gealy, A. M.  (2006)  Defnydd o’r Gymraeg mewn meithrinfeydd yng Ngwm Gwendraeth,   Dyffryn Aman a Llanelli  (A study of the use of Welsh and bilingual provision in nurseries in south east Wales).  Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board. 

NOF Learning Schools Programme 2000 Science and The Curriculum Cymreig Open University (part of NOF project).   

Cyflwyniadau mewn cynadleddau

Davies, G. and Gealy, A. (2017) ‘Innovative assessment for employability and professional development’.  HEA Annual Conference, ‘Generation TEF: Teaching in the spotlight’, Manchester, England, 4th-6th July 2017.

Tinney, G. and Gealy, G. (2017) Reflecting the opportunities and challenges of flexible provision in early years’ education and care in higher education training Nexus Conference, UWTSD, May 5th, 2017.

Davies, G. and Gealy, A. (2016) ‘An evaluation of the effectiveness of the BookTrust Cymru Superbox 2015 programme in building parents’ confidence to share stories and books with their young children.’  EECERA Conference: ‘Happiness, relationships, emotion and deep level learning’.  Dublin, Ireland, 31st August – 3rd September 2016.

Davies, G. and Gealy, A. (2016)  ‘Early Literacy and the use of books’

EECERA Conference: Dublin ‘September 2016. (At press)

Davies, G. and Gealy, A. (2015) ‘Innovative assessment for employability and professional development’.

EECERA Conference: ‘Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood’, Barcelona, Catalunya, Spain, 7th - 10th September 2015.

Tinney, G. And Gealy, A. (2014) ‘Exploring the experiences and perceptions of students accessing a flexible learning degree programme and the impact on widening access, continuing professional development and up-skilling the early childhood workforce’,

International Conference: A Child's World – Next Steps Aberystwyth University, 25-27th June 2014.

Tinney, G and Gealy, A. (2014) ‘Flexible learning for the early childhood sector. Developing flexible learning higher education for those already working with young children and families’, HEA Wales Futures Directions, Aberystwyth University, April 2nd-3rd 2014. 

Wales Education Research Network Colloquium May 2008 Perceptions of Play and Playfulness: Implications for the implementation of the Foundation Phase in Wales with Howard. J., Miles, J.

Cyflwyniadau Poster

Rees Edwards, A. and Gealy, A. (2017) Early Years Education and Care: Embedding Employability. Unpublished poster presentation at: HEA Annual Conference 2017: Generation TEF - Teaching in the spotlight, July 4-6 2017, Manchester, United Kingdom. 

Ymddiriedolwraig (Trustee) Early Education

Fel Is Gadeirydd Early Years Special Interest Group rwy’n trefnu cynhadledd blynyddol Blynyddoedd Cynnar.

Wedi ennill nifer o grantiau £5,000 er enghraifft Bookstart/ BookTrust, Jigso,  Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC)