Caroline Lohmann-Hancock

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Dr Caroline Lohmann-Hancock

Dr Caroline Lohmann-Hancock BA, MA, DMSIAD, Dip AD, EdD, HEA

 • Uwch Ddarlithydd
 • Rheolwr Rhaglen: MA Tegwch ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas
 • Cyfarwyddwr Graddau Ymchwil yr Athrofa
  • Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau

Ffôn: +44 (0) 01267 676674
E-bost: C.lohmann-hancock@uwtsd.ac.ukUwch Ddarlithydd

Cyfarwyddwr Graddau Ymchwil yr Athrofa

 • Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
 • MA Tegwch ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas

Cyfarwyddwr Rhaglen

Cyfrifoldebau o fewn y Ddisgyblaeth:

 • Goruchwyliwr PhD
 • Arholwr Mewnol PhD
 • Tiwtor Derbyn (Ar gyfer y rhaglen a nodir uchod)
 • Tystlythyrau Myfyrwyr (Ar gyfer y rhaglen a nodir uchod)
 • Tiwtor Personol (Ar gyfer y rhaglen a nodir uchod)
 • Marchnata ar gyfer y Ddisgyblaeth

Cyfrifoldebau o fewn y Gyfadran:

 • Aelod o’r Pwyllgor Ymchwil - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
 • Aelod o’r Pwyllgor Marchnata - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau

Cyfrifoldebau o fewn y Brifysgol:

 • Aelod o’r Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Aelod o’r Pwyllgor Derbyniadau Graddau Ymchwil
 • Aelod o Weithgor Sefydliad Cytgord

Mae Caroline wedi gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau i gefnogi cydraddoldeb, tegwch a chynhwysiant mewn cymdeithas. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Oedolion ag anghenion dysgu penodol
 • Troseddwyr ifanc
 • Unigolion ar gyfnod prawf
 • Y rheini sydd mewn perygl o gam-drin domestig
 • Oedolion sy’n ddysgwyr
 • Rheolwyr Ysgolion
 • Aelod o’r Gymdeithas Datblygiad Proffesiynol Ryngwladol (IPDA)
 • Cylchgrawn Addysg Cymru
 • SFHEA - Uwch Gymrawd o’r AAU
 • Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)

Cymdeithaseg:

 • Gan ganolbwyntio ar gymdeithaseg, addysg ac allgáu a chanolbwyntio ar dlodi, hunaniaeth a phortreadau diwylliannol a chymdeithasol yn y cyfryngau.
  • Cynaliadwyedd a Chynhwysiant Cymdeithasol
  • Unigolion a Grwpiau mewn Cymdeithas
  • Tirwedd Cynhwysiant Cymdeithasol (Damcaniaethau Cymdeithasegol)
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Grym ac (At)Gynhyrchu Anghydraddoldeb yn Gymdeithasol

Addysg:

 • Gan ganolbwyntio ar atgynhyrchu anghydraddoldeb drwy addysg, dysgu gydol oes a chreadigrwydd.
 • Byd Newidiol Addysg, Dysgu, Gwybodaeth
 • Addysg - Materion Hanesyddol a Chyfoes mewn Addysg
 • Diwylliant, Hunaniaeth ac Addysg
 • Dysgu mewn Amgylchedd Cynhwysol

Dysgu Gydol Oes:

 • Datblygiad yr Unigolyn a’r Gymuned
 • Dulliau Ymchwil:
 • Ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig
 • Deall Dulliau Ymchwil
 • Ymchwilio ac Adfyfyrio ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Traethodau Hir a Sgiliau Astudio:

 • Israddedig
 • Sgiliau Astudio Academaidd
 • Goruchwylio Traethodau Hir
 • Ôl-raddedig
 • Traethawd Hir: Cynhwysiant Cymdeithasol

PhD/MPhil

 • Goruchwylio Traethodau Hir Lefel 7
 • Goruchwylio Lefel Ddoethur

Mae gen i ddiddordeb eang mewn addysg, dysgu ac addysgu, dysgu ar-lein a dysgu gan droseddwyr; yng nghyd-destun materion allgáu cymdeithasol megis canfyddiadau o dlodi, grwpiau sy’n agored i niwed ac sydd wedi’u hallgáu, a rôl y cyfryngau o ran stereoteipio a rhagfarn.  

Mae f’ymchwil yn canolbwyntio ar unigolion a grwpiau sydd wedi’u hallgáu neu mewn perygl o hynny, drwy roi llais iddynt drwy naratifau personol.  Yn hanesyddol o fewn ymchwil ethnograffig bu traddodiad o glywed straeon pobl sydd â safle cymdeithasol israddol drwy ddatblygu’r gwaith o ddadansoddi naratifau personol; mae hyn yn caniatáu dealltwriaeth o’r modd yr adeiladir galluedd dynol a’r syniad o’r hunan o fewn cyd-destunau amrywiol e.e. rhywedd, dosbarth, addysg, anabledd a thlodi (Maines et al, 2008).  

Mae ymchwil o fewn y fframwaith hwn yn bell o fod yn fenter sydd â naws voyeuraidd, yn hytrach ei nod yw datgelu gwybodaeth a datblygu dealltwriaeth ar gyfer yr actor cymdeithasol a’r ymchwilydd; yn ei dro mae hyn yn caniatáu ystyriaeth o strategaethau ar gyfer newid.  O’r safbwynt hwn mae f’ymchwil yn archwilio profiadau goddrychol ond ar yr un pryd mae’n ceisio deall y strwythurau y mae actorion cymdeithasol yn byw eu bywydau oddi mewn iddynt (O'Reilly, 2012). Rwyf wedi ymgymryd ag ystod o brosiectau ymchwil sydd wedi canolbwyntio ar y canlynol:

 • Profiadau addysg gynnar a’i heffaith ar ddysgu gan droseddwyr, dysgu gan oedolion sy’n droseddwyr o fewn amgylchedd prawf a’r carchar.
 • Canfyddiadau myfyrwyr ynghylch gradd astudiaethau addysg gynradd.
 • Defnyddio dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg a llythrennedd cyfrifiadurol gyda grwpiau sy’n agored i niwed ac mewn AU.
 • Archwiliad o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog y blynyddoedd cynnar ar gyfer Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
 • Plant ag aelod o’r teulu yn y carchar.
 • Dwyieithrwydd a babanod: adroddiad gwerthusol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg.
 • Rhoi llais i blant a phobl ifanc ag anabledd.

F’ymchwil cyfredol:

 • Codi Ymwybyddiaeth a Newid Agweddau gyda Phobl Ifanc ynghylch Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig.
 • Gwerthuso’r Portffolio Cyd-greu Newid Iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg
 • Ydy pobl hŷn (dros 60 oed) ac iau (11-25 oed) yn canfod pobl sy’n dlawd ac yn siarad amdanynt mewn modd gwahanol? Ydy’r barnau amrywiol hyn yn cael eu ffurfio ar sail ffynonellau gwahanol o wybodaeth a phrofiad?
 • Agweddau Myfyrwyr tuag at Rôl, Swyddogaeth a Diben Gofal Iechyd o fewn y GIG.
 • Newid y Dyfodol – Disgwyliadau, Dyheadau a Chyflogaeth yn y Dyfodol: Canfyddiadau Myfyrwyr ynghylch Graddau Astudiaethau Addysg.
 • Portreadau Newidiol o Rolau’r Rhywiau yn Vogue (y DU) o 1954 i 2012: Goffman o’r Newydd.

Rhestr Cyfeiriadau:

 • O’Reilly, K (2012) Ethnographic Methods, Abingdon, Oxon: Routledge.
 • Maines, MJ, Pierce, JL and Laslett B (2008) Telling Stories: The Use of Personal Narratives in the Social Sciences and History, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Datblygu/Dilysu Rhaglenni:

Rwyf wedi arwain a bod yn rhan o’r gwaith o ddilysu rhaglenni i’r Brifysgol nifer o weithiau gan sicrhau ymdrin â  materion Sicrhau Ansawdd.

Goruchwyliaeth PhD/MPhil:

11 o fyfyrwyr PhD/MPhil

 • 5 fel prif oruchwyliwr
 • 6 fel goruchwyliwr

Rwyf hefyd yn rhoi hyfforddiant staff ar gyfer Goruchwylwyr newydd, Arholwyr Mewnol a Chadeiryddion Arholi

At hynny rwyf hefyd yn cyflwyno ystod o sesiynau hyfforddi ar gyfer Myfyrwyr Graddau PhD/Ymchwil e.e. ‘Arholiad Viva eich PhD’; Adolygiadau Llenyddiaeth; a chasglu data.

Arholi PhD/MPhil:

 • 2 fyfyriwr   - Viva PhD - Arholwr Mewnol
 • 5 myfyriwr - Uwchraddio MPhil/PhD
 • 4 myfyriwr - Cadeirydd Uwchraddio MPhil/PhD
 • 3 myfyriwr - Cadeirydd Viva PhD

Mentor yr AAU:

 • Mentor yr AAU

Adolygydd Allanol Cymheiriaid:

 • Professional Development in Education, Routledge, Taylor and Francis
 • Youth and Society Sage Publishers
 • The Journal of Social Studies Research
 • Adolygydd Llyfrau ar gyfer Open University Press, McGraw-Hill Education
 • British Education Research Journal (BERJ)
 • Adolygydd Cymheiriaid Rhyngwladol ar gyfer Ceisiadau Grant i Gyngor y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau Canada
 • Cymdeithas Astudiaethau Addysg Prydain (BESA)
 • Adolygydd Llyfrau ar gyfer Routledge, Taylor and Francis
 • Llythrennedd Gwybodaeth a’r Cyfryngau (Informing Science Press)
 • Categori Addysgu ac Addysg Athrawon o fewn Elsevier Publishing.
 • Adolygydd Cymheiriaid ar gyfer Cynigion am Lyfrau i Sage Publications
 • Papurau BERA mewn Grwpiau Diddordeb Arbennig yn cynnwys Creadigrwydd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Methodoleg Ymchwil

Arholwr Allanol:

 • FdA Cymorth Dysgu ac Addysgu i Gynorthwywyr Athrawon Cynradd, Prifysgol Lancaster (Blackburn)
 • BA Gofal Cymdeithasol/FdA Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Lancaster (Blackburn)
 • Gradd Sylfaen mewn Gofal Cymdeithasol, Coleg Prifysgol y Santes Fair, Twickenham.  
 • Gradd Sylfaen mewn Gwasanaethau Integredig, Coleg Prifysgol y Santes Fair, Twickenham.
 • BA Astudiaethau Addysg, Prifysgol Durham

Paneli Dilysu ac Adolygu:

Prifysgolion Allanol - Dilysydd/Arholwr/Asesydd:

 • BA Plant a Phobl Ifanc - Prifysgol Northampton.
 • BA Cydanrhydedd Astudiaethau Addysg - Prifysgol Northampton.
 • BA Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Prifysgol Sant Ioan Caerefrog
 • (Gwerthusydd) ar gyfer BA (Anrh) Astudiaethau ac Addysg Blynyddoedd Cynnar - Prifysgol Portsmouth

Cynghorydd/Dilysydd Mewnol a Phaneli Adolygu PCYDDS

 • HND/C Peirianneg Drydanol ac Electronig /HNC Peirianneg Systemau Pŵer/HNC Peirianneg Offeryniaeth (Coleg Sir Benfro)
 • BSc Iechyd y Cyhoedd
 • BA (Anrh) Diwinyddiaeth, Diploma Graddedig Diwinyddiaeth (Prifysgol Newbold, Berkshire)
 • MA Diwinyddiaeth (Prifysgol Newbold, Berkshire)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig Cenhadaeth (Prifysgol Newbold, Berkshire)
 • BSc (Anrh) Nyrsio Milfeddygol ar gyfer Coleg Sir Gâr
 • Portffolio FdA Ffilm a Theledu
 • MArts Celfyddydau Sonig (PCYDDS)
 • Aelod o’r gweithgor oedd yn datblygu’r rhaglen EdD
 • Darllenydd Mewnol:  TAR Cynradd (PCYDDS)
 • BA Sgiliau Cwnsela ac Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol (PCYDDS)
 • Adolygiad Mawr/Dilysu Saesneg (PCYDDS)
 • TAR Cynradd (PCYDDS)
 • BA Athroniaeth (PCYDDS)
 • BA Celf Sonig (PCYDDS)
 • BSc Cipio Symudiadau (PCYDDS)
 • Aelod o’r Gweithgor Prosesau Dilysu, Monitro ac Adolygu Rhaglenni PCYDDS
 • Rhaglenni cysylltiedig (PCYDDS)
 • BA (Anrhydedd Sengl) Athroniaeth
 • BA (Anrhydedd Sengl) Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol
 • BA (Cyfunol) Athroniaeth, Crefydd a Seicoleg Gymhwysol
 • BA (Cyfunol) Crefydd, Athroniaeth a Moeseg
 • BA (Cyfunol) Crefydd, Diwinyddiaeth a Moeseg
 • BA (Cyfunol) Crefydd, Moeseg a Seicoleg Gymhwysol
 • BA (Cyfunol) Crefydd, Diwinyddiaeth ac Athroniaeth
 • BA (Cyfunol) Diwinyddiaeth, Crefydd a Seicoleg Gymhwysol
 • BA (Cyfunol) Diwinyddiaeth, Athroniaeth a Moeseg
 • Diploma Graddedig mewn Athroniaeth (PCYDDS)
 • MRes mewn Athroniaeth Gyfoes (PCYDDS)
 • Aelod o’r Panel Ymholi  
 • Aelod o’r Panel Sefydlog Dilysu ac Archwilio (PCYDDS)
 • ar gyfer MA Rheolaeth CDC.
 • BA Astudiaethau Addysgol Proffesiynol (Cynradd):  Coleg y Drindod

Profiad Proffesiynol Cyffredinol:

 • Aelod o Bwyllgor Moeseg PCYDDS
 • Aelod o Bwyllgor Moeseg yr Athrofa
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol Cylchgrawn Y Myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig PCYDDS
 • Cadeirydd Pwyllgor Moeseg y Gyfadran
 • Aelod o’r Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Mentor i Ymgeiswyr yr AAU
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol Cylchgrawn Y Myfyriwr Ymchwil PCYDDS
 • Aelod /Cadeirydd Panel Gwasanaeth Prawf Troseddwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin
 • Mentor ar gyfer ‘Cynllun Mentora Menywod mewn Prifysgolion’
 • Aelod o Is-bwyllgor Moeseg ac Ymchwil y Gyfadran Addysg a Chymunedau
 • Aelod o Fwrdd y Gyfadran (Fel Cadeirydd yr Is-bwyllgor Marchnata)
 • Cadeirydd Is-bwyllgor Marchnata’r Gyfadran Addysg a Chymunedau
 • Mentor ar gyfer Aelod o Staff oedd yn ymgymryd â Tyst Ôl-raddedig AU
 • Pwyllgor Moeseg y Brifysgol
 • Cydlynydd Marchnata a Gwefan yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Aelod o Fyrddau Apeliadau Academaidd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
 • Bwrdd Cydnabod Dysgu Blaenorol a Dysgu drwy Brofiadau (RPEL)  
 • Aelod o’r Pwyllgor Derbyniadau Graddau Ymchwil, Prifysgol Cymru:  Y Drindod Dewi Sant
 • Aelod o’r Grŵp Ysgol Haf Graddau Ymchwil, Prifysgol Cymru:  Y Drindod Dewi Sant
 • Aelod o’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, Prifysgol Cymru:  Y Drindod Dewi Sant
 • Aelod o Fwrdd y Gyfadran (Cyfadran Addysg a Hyfforddiant)
 • Cydlynydd Ehangu Mynediad yr Ysgol Astudiaethau Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Gweithgor y Cynllun Iaith - Cynrychiolydd y Gyfadran Addysg
 • Aelod o’r Pwyllgor Addysg Ryngwladol a Darpariaeth Gydweithredol
 • Gweithio gydag Oedolion ag anawsterau dysgu: Gweithdai Drama a Chelf ac oedolion ag anawsterau dysgu: fel cymorth cyfathrebu
 • Ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a’r Gymraeg (cymorth)
 • Datblygu Rhaglen Meistr mewn Astudiaethau Cynhwysol
 • Pwyllgor Ymchwil ar gyfer Dysgu ac Addysgu
 • Datblygu dysgu/addysgu cyd-adeileddol gyda throseddwyr ar raglenni sgiliau sylfaenol yn gysylltiedig â’u gorchmynion prawf.
 • Oedolion ag Anableddau Dysgu a Phontio i waith â thâl neu waith gwerthfawr.  Agweddau a dyheadau.  
 • Ardal Brawf Dyfed-Powys:  Asesu a dylunio Arloesi Sgiliau Sylfaenol i gefnogi troseddwyr gyda llythrennedd a rhifedd sylfaenol
 • Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol.  Cefnogi Prosiect Iaith Gymraeg:  y Gymraeg a’r Cwricwlwm i Blant dan 5 oed
 • Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol.  Ymarfer Cwmpasu’r Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol:  Anghenion Hyfforddi Cynorthwywyr Dosbarth a Helpwyr Gwirfoddol o fewn Llythrennedd a Rhifedd
 • PLSU: Prosiect Gwasanaeth Addysg y Carchardai:  Prosiectau Llythrennedd Cymru
 • Cydlynydd APEL ar gyfer yr Ysgolion Astudiaethau Addysg ac Addysg Blynyddoedd Cynnar  
 • Cydlynydd Cwrs ar gyfer Rhaglenni Meistr o fewn yr Ysgol Astudiaethau Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Anghenion Llythrennedd a Rhifedd o fewn Poblogaeth y Carchardai
 • Yn gyfrifol am Astudiaethau Rhyngwladol o fewn yr Ysgol
 • Edrych ar faterion addysgol yn gysylltiedig â disgyblion ag aelod o’r teulu sydd, neu sydd wedi bod, yn y carchar
 • Cysylltiadau rhwng cefndir teuluol/cefnogaeth ac agwedd myfyrwyr at addysg israddedig
 • Cysylltiadau rhwng y cwricwlwm Drama a Saesneg ar gyfer plant oed ysgol
 • Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru:  Y Drindod Dewi Sant
 • Athrawes gyflenwi yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin
 • Cydlynydd Prosiect: Gair yn y Gymuned, Blwyddyn Llenyddiaeth ac Ysgrifennu y DU 1995
 • Ysgol Gynradd Abernant, Sir Gaerfyrddin:  Cyfrifoldeb am y Cwricwlwm Celf a TGCh yn CA1 a CA2
 • Dylunydd Graffig a Chydlynydd Prosiectau Llawrydd
 • Gweithio i amryw o sefydliadau’n cefnogi Anghenion Addysgol Arbennig
 • Dylunydd graffig a chydlynydd prosiectau ar gyfer amryw o sefydliadau