Ms Carys W Richards BA Addysg Gynradd (SAC) Anrh, MA Addysg Y Blynyddoedd Cynnar

Uwch ddarlith (Cyfrifoldeb y Cyfnod Sylfaen)

Swyddog Mynediad

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 01267 676673
E-bost: c.richards@pcydds.ac.uk

carys richards

Trefnu a chadw trosolwg o weithgarwch y Cyfnod Sylfaen ar draws y rhaglen BA Addysg Gynradd. Sicrhau mewnbwn priodol o ran datblygiadau’n ymwneud a’r Cyfnod Sylfaen. Mynychu cyfarfodydd, cynadleddau a gweithdai yn ymwneud a meysydd datblygiad plentyndod cynnar a chynradd. Cyfrannu at diwtora yn ystod Profiadau Addysgu Proffesiynol a darlithio ar draws y rhaglenni Baddysg a TAR.

Parthed rôl swyddog derbyn- gweinyddu y ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr, mynychu cyfarfodydd perthnasol derbyn a marchnata a threfnu diwrnodau cyfweld, diwrnodau agored a’r cfnod clirio.

Bum yn athrawes ac arweinydd y Blynyddoedd Cynnar mewn ysgol leol am ddeng mlynedd cyn ymuno a’r tim yn y Drindod rhai o’m prif gyfrifoldebau oedd cydlynu Anghenion Addysgol Ychwanegol ar draws yr ysgol a olygai cydweithio ag asiantaethau allanol yn rheolaidd ac arwain gweithgareddau allgyrsiol. Tra yn athrawes gwnes gyfrannu at grwpiau rhwydwaith a chefnogi hyfforddiant athrawon o fewn y Sir ar gyrsiau megis cynllunio, creadigrwydd a llythrennedd gynnar plant.

Ers dod i’r Drindod rwyf wedi teithio i Reggio Emilia Yr Eidal a gwlad Sweden i ehangu fy ngwybodaeth o ddarpariaeth ar gyfer plant ifainc dramor ac yn gobeithio datblygu ar hyn eleni drwy drefnu ymweliad a Seland Newydd.

Rwyf wedi cyd awduro ac arwain prosiectau o dan adain Canolfan Peniarth a chyfrannu at gyfrol Sian Wyn Siencyn

‘Y Cyfnod Sylfaen’. Gwnes hefyd gyd weithio gyda staff Ysgol Plentyndod Cynnar i gyflwyno cyfres o weithdai hyfforddi ar gyfer ‘Plant Cymru’.

Eleni cyfrannwyd at lawlyfr athrawon dan hyfforddiant a olygwyd gan Dr Mererid Hopwood.

Rwyf yn cyfrannu at raglenni BAddysg Gynradd (SAC) a TAR Cynradd. Gwna’r modylau gwmpasu materion yn ymwneud a’r Cyfnod Sylfaen (Addysgeg, egwyddorion a’r cwricwlwm), Astudiaethau Proffesiynol Athrawon, Y Cwricwlwm Cymreig a gwaith ymchwil (traethodau estynedig Lefel 6 a 7).

ITSP4002/C-  Lleoedd a Mannau i ddysgu / Spaces & Places to Learn

ITPP4001/C - Egwyddorion Pedagogeg /  Principles of Pedagogy  1, 2 a 3

ITCM4001/C – Materion Cwricwlwm / Curriculum Matters

ITEA5001/C – Y Celfyddydau Mynegiannol a Gweledol yng Nghymru
The Visual and Expressive Arts in Wales

ITDA6002/C - Y Celfyddydau Integredig yn yr Ysgol Gynradd

ITP06001/C – Rheoli Trosglwyddo a Chydweithio Proffesiynol
Managing Transistions and Professional Collaborations

M7X00129 - Module 1 – Pedagogy, the Child and the Environment
Addysgeg, y plentyn a’r amgylchedd dysgu

Mae fy niddordebau ymchwil yn eang ac yn cwmpasu: rhywedd, technoleg a’r plentyn, llythrennedd gynnar y plentyn, dylanwad yr amgylchedd dysgu, diwylliant a phlentyndod a pwysigrwydd chwarae.

Y Cyfnod Sylfaen/ Y Blynyddoedd Cynnar  yw fy arbenigedd a gwnes radd MA Blynyddoedd Cynnar (2005) yn ffocysu ar arferion chwarae plant ifainc gan ganolbwyntio ar rywedd y plentyn a ffafriaeth o ran chwarae.

Y bwriad yw symud ymlaen a chais traethawd doethuriaeth yn ymchwilio i’r defnydd o storïau traddodiadol a phenillion fel modd o ddatblygu llythrennedd gynnar plant neu dylanwad sbardunau’r amgylchedd ar awydd plant i ddysgu.

Hyfforddiant ‘Cam Cyntaf – Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen’ i ddarparwyr Mudiad Ysgolion Meithrin 2014 – 2016 ar draws Cymru.

Chwedlau Amrywiol . Gomer Cyfres o 12 llyfr (2010) (cyd awduro).

Y Cam Cyntaf – Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen(2010) Canolfan Peniarth (cyd awduro)

Siencyn.S (gol) (2011) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer.

‘Rho gynnig arni!’ Cardiau her y ddarpariaeth barhaus (2011) Canolfan Peniarth (cydlynu a chyd awduro)

‘Dawns a chreu’ (2017) Pecyn athrawon Canolfan Peniarth (cydlynu ac awduro)

Cynhadledd Y Cyfnod Sylfaen 2010 Y Drindod Dewi Sant (Trefnydd)

Gwahoddwyd Athrawon o’r dair sir i’r gynhadledd diwrnod. Gwahoddwyd Sian Wyn Siencyn yn siaradwr gwadd a trefnwyd cyfres o weithdai ymarferol yn ogystal ag arwerthwyr o adnoddau amrywiol.

Arholwr Allanol rhaglenni Hyfforddi athrawon (arbenigedd Blynyddoedd Cynnar ac Anghenion Arbennig) Prifysgol Roehampton Llundain.

Cynhadledd Y Cyfnod Sylfaen 2010 Y Drindod Dewi Sant (Trefnydd)

Gwahoddwyd Athrawon o’r dair sir i’r gynhadledd diwrnod. Gwahoddwyd Sian Wyn Siencyn yn siaradwr gwadd a trefnwyd cyfres o weithdai ymarferol yn ogystal ag arwerthwyr o adnoddau amrywiol.