elaine-sharpling

Mrs Elaine Sharpling BAdd, MA, Uwch Gymrawd

Cyfarwyddwr Academaidd Addysg Athrawon

Ffôn: 07702230983
E-bost: Elaine.sharpling@uwtsd.ac.uk • Adeiladu tîm – deialog gyda staff a thrwy gadeirio pwyllgorau staff/myfyrwyr
 • Pennu cyfeiriad strategol a gweithredu’r rhaglenni a achredwyd
 • Cyflawni dangosyddion perfformiad allweddol y brifysgol a PDPA
 • Defnyddio adnoddau’n effeithiol ac yn deg i greu diwylliant sy’n galluogi
 • Rheoli’r gyllideb
 • Sicrhau bod prosesau hunanwerthuso’n galluogi datblygu rhaglenni/cyfleoedd a chynnydd
 • Ymwneud â gweithgarwch allanol sy’n codi proffil PDPA (Cyngor y Gweithlu Addysg, Llywodraeth Cymru, ESTYN, UCET a USCET, y Teacher Education Advancement Network a chyfleoedd rhyngwladol)
 • Ymatebydd cyntaf i fentrau cenedlaethol a grwpiau ffocws/ fforymau

Rwy’n Gyfarwyddwr Academaidd Addysg Athrawon yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn arwain tîm o safon sy’n darparu cyfres newydd o raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Wedi i mi newid gyrfa o’r maes nyrsio, hyfforddais fel athrawes gynradd cyn symud i’r sector Addysg Uwch ym Mhrifysgol Birmingham. Ar ôl addysgu’n llwyddiannus ar y cwrs TAR, symudais i rôl cyfarwyddwr cynorthwyol gyda darparwr mewn ysgolion a oedd yn awyddus yn benodol i fynd i’r afael â than-recriwtio athrawon yng nghanol y ddinas. Yn y swydd hon datblygais ddealltwriaeth gynhwysfawr o’r angen i weithio mewn partneriaethau cydweithredol i sicrhau newid parhaol.

Yn sgil symud i Gymru daeth cyfleoedd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’m penodwyd yn Gyfarwyddwr yn 2017. Rwyf  bellach yn gyfrifol am bortffolio o raglenni HCA israddedig ac ôl-raddedig a’r rhaglen PCET.

 • Chartered College for Teaching
 • Teacher Education Advancement Network (Bwrdd Golygyddol)
 • Cyngor y Prifysgolion ac Ysgolion ar gyfer Addysgu Athrawon (Cymru) Cadeirydd
 • International Education Assessment Network (IEAN)

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr ar brosiect CAMAU, prosiect ymchwil ar y cyd rhwng y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glasgow a Llywodraeth Cymru. Un o nodau’r prosiect oedd cefnogi datblygu’r cwricwlwm a argymhellwyd yn Dyfodol Llwyddiannus a bûm yn gweithio gyda’r grŵp o ysgolion arloesi oedd yn ymwneud ag Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. Roedd gweld y gwaith yn dwyn ffrwyth ym mis Chwefror 2020 yn gyflawniad pwysig ac mae CAMAU bellach wedi symud ymlaen i’r cyfnod cyhoeddi.

Diddordeb sy’n datblygu yw effaith polisi ar addysg athrawon a lle’r addysgwr athrawon yn y brifysgol.  Arweiniodd hyn at gymryd rhan yng ngrŵp UCET Intellectual Knowledge Base for Teacher Education a chyfrannu at bapur safbwynt a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn amlinellu egwyddorion addysg athrawon yn y brifysgol. 

Rwy wedi addysgu ar draws yr ystod o fodylau ar y rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn addysgu iaith a llythrennedd.

Dros y 3 blynedd ddiwethaf, rwy hefyd wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr Meistr wrth iddynt baratoi eu traethawd hir ac wedi mwynhau’n arbennig yr amrywiaeth mae’r gwaith hwn yn ei gynnig.

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes datblygiad iaith, ieithyddiaeth a mesur ansawdd mewn rhaglenni AGA. Yn 2019, cyd-gyflwynais brif anerchiad yng nghynhadledd genedlaethol UCET ar ddiwygio addysg yng Nghymru, cefais erthygl wedi’i derbyn ar gyfer Cylchgrawn Addysg Cymru ac roeddwn i fod i gyflwyno yng nghynhadledd TEAN ym mis Mai.  Rwy hefyd wedi cyhoeddi blogiau ar wefan yr Athrofa.

Prifysgol Glasgow a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Adroddiad Terfynol Camau Hydref 2020