Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Staff Celf a Dylunio  -  Gwenllian Beynon

Gwenllian Beynon BA (Anrhyd) MA, TAR (Ôl 16)

Cyfarwyddwr Rhaglen / Uwch Darlithydd / Darlithydd

E-bost: g.beynon@ydds.pcydds.ac.ukMae Gwenllian yn gyfarwyddwr rhaglen i’r graddau Celf a Dylunio a Chelf Ymarferol ar Gampws Caerfyrddin.

Mae hefyd yn cael ei chyflogi i ehangu’r ddarpariaeth mewn Celf trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol.

Mae Gwenllian Beynon yn ymarferydd creadigol ac yn Argraffydd sy’n defnyddio egwyddorion amlddisgyblaethol gan gynnwys 2D, 3D, dylunio, theatr, prosesau traddodiadol, anhraddodiadol ac yn ymdrechu i weithio mewn modd cynaliadwy gan leihau'r risg i’r amgylchedd. Mae wedi bod yn ddarlithydd yn ym Mhrifysgol Cymru y Drindod dewi Sant ers 2005.

Hyfforddwyd Gwenllian yn Ysgol Gelf Caerdydd a raddiodd gan ennill BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain. Yn 2002, enillodd  tystysgrif addysgu ar gyfer addysg ôl-16 (TAR). Mae Gwenllian wedi gweithio'n helaeth o fewn y byd celf yng Nghymru fel artist llawrydd a hwylusydd gweithdai mewn celf a theatr ac yn cyfrannu at addysg mewn ysgolion a cholegau a darpariaeth gymunedol. Mae hi wedi arddangos yn eang yn y DU ac Ewrop.

Ers graddio â gradd Meistr o Ysgol Gelf Wimbledon yn 1996 bu Gwenllian yn artist llawrydd a hwylusydd gweithdai gan ysbrydoli creadigrwydd mewn eraill; defnyddia egwyddorion addysgol ffurfiol / anffurfiol mewn ysgolion, theatr a’r gymuned, a chanolbwyntio ar y wedd hon ar ei hymarfer a wna ei doethuriaeth ar hyn o bryd. 

Mae Gwenllian yn aelod gweithgar a bywiog o’r tîm academaidd ac ymhlith ei roliau presennol mae cydlynu rhaglenni, darlithio mewn arfer creadigol, arwain ar ddarparu agweddau damcaniaethol ar y raddau israddedig ac mae'n Uwch Ddarlithydd trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae addysgu’n ddwyieithog yn ganolog i rôl academaidd Gwenllian a datblygir hon ar hyn o bryd er mwyn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr israddedig astudio celf a dylunio yn eu crynswth, trwy ddefnyddio’r Gymraeg, sef rhywbeth na wnaed erioed o’r blaen ym maes addysg celf a dylunio ar y lefel hon.

Addysgu arfer celf greadigol yw un o egwyddorion sylfaenol dysgu Gwenllian ac yn y flwyddyn gyntaf o'r graddau mae’n seilio hyn mewn modiwlau 2D amlddisgyblaethol. Wrth i'r myfyrwyr ddatblygu drwy'r radd mae hi a'i chydweithwyr yn credu mewn dysgu cydweithredol gan ganiatáu croes ffrwythloni  syniadau a phrosesau creadigol, gan annog a gadael i'r myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer mannau gwaith creadigol cyfoes. Mae hi hefyd yn arwain ar faterion cynaliadwy o fewn cyd-destun y celfyddydau creadigol gweledol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Gwenllian yn aelod gweithgar a bywiog o’r tîm academaidd ac ymhlith ei roliau presennol mae cydlynu rhaglenni, darlithio mewn ymarfer creadigol, arwain o ran darparu agweddau damcaniaethol y graddau israddedig ac mae'n Uwch Ddarlithydd trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae addysg ddwyieithog yn ganolog i rôl academaidd Gwenllian a datblygir hyn ar hyn o bryd er mwyn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr israddedig astudio celf a dylunio yn eu crynswth, trwy ddefnyddio’r Gymraeg, sef rhywbeth na wnaed erioed o’r blaen ym maes addysg celf a dylunio ar y lefel hon.

Ar hyn o bryd mae Gwenllian yn ymgymryd â doethuriaeth ac yn archwilio rôl a pherthynas rhwng hwylusydd a chyfranogwyr mewn lleoliadau a gweithdai creadigol. Yn sail i’r ymchwil hwn mae ymchwilio i brosesau academaidd, creadigrwydd a theithiau creadigol dysgu.

 • Hwylusydd celf gymunedol. 
 • Ymarferydd creadigol amlddisgyblaethol mae hyn yn cynnwys gweithio mewn prosesau 2D a 3D. 
 • Cydweithredwr Creadigol. 
 • Ymgysylltu gyda nifer o brosesau i gynnwys dylunio, crefftau, yn gweithio mewn theatrau ar setiau a pherfformiadau, 
 • Argraffu

Fel ymarferydd ac fel darlithydd mae Gwenllian wedi mynd ati i chwilio am nawdd a defnydd ar gyllid ar gyfer prosiectau gan gynnwys: 

Murlun y Bont 

Wedi'i leoli ym Mhontrhydfendigaid a gynhyrchwyd trwy gyllid gan Ysbryd y Mwynwyr , roedd hwn yn brosiect ar y cyd gydag Euros Lewis yn archwilio storiâu lleol boed yn broffesiynol neu’n amatur a chaniatáu i'r plant creu gofod creadigol i ddatblygu'r straeon , trwy ddychymyg, i mewn i furlun ar raddfa fawr.

Prosiect Eliffant Tregaron 

Roedd hwn yn brosiect amlgyfrwng yn cydweithredu ar draws archeoleg, theatr a chelf.  Cafodd y rhan gelf o'r prosiect, dan arweiniad Gwenllian Beynon, ei ariannu drwy ehangu mynediad, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Trwy arfer celfyddydol bu'r plant yn edrych nôl yn weithredol ar y prosiectau archeolegol a'r ddrama bu rhai o'r plant o Ysgol Gynradd Tregaron yn glwm ynddynt rhai misoedd ynghynt. Trwy anogaeth gwnaeth y plant yn yr ysgol gyfan, o gyfnod sylfaen hyd at flwyddyn 6, defnyddio prosesau celf wahanol i ymateb yn greadigol ac yn unigol i hanes yr Eliffant o'r Syrcas a ymwelodd â Thregaron ym 1848 trigodd drwy wenwyn plwm mae’n debyg . Cafodd y prosiect cyfan ei enwebu am Wobr Times Education Supplement yn 2012 ar gyfer ehangu cyfranogiad.

Prosiect traws- gelfyddydol/ gwers Llenyddiaeth Cymru.

Fel rhan o ddathliadau Datblygu Dylan 100 llwyddodd Gwenllian i ennill tendr ar gyfer gweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i ddatblygu gwers ddwyieithog i gael ei gyflwyno ar draws ysgolion yng Nghymru. Bwriad rhan o'r tendr oedd arwain sesiwn hyfforddi dwyieithog i ymarferwyr creadigol a fyddai wedyn yn cydweithio wrth gyflwyno'r wers a ddyfeisiwyd gan Gwenllian. 

Yr ymarferwyr creadigol oedd: 

 • Huw Aaron Cartwnydd
 • Matthew Britton Arlunydd Gweledol
 • Ruth Evans Awdur
 • Owain Griffiths Cerddor
 • Maria Hayes Arlunydd Gweledol
 • Nicholas McGaughey Actor
 • Ruth McLees Arlunydd Gweledol
 • Anne-Mie Melis Arlunydd Gweledol
 • Richard Huw Morgan (Good Cop Bad Cop) Arlunydd Gweledol
 • Sioned Wyn Morris Gwneuthur Ffilm
 • Mark Pavey Cerddor
 • Clare Potter Awdur
 • Eurig Salisbury Awdur
 • Francesca Simmons Cerddor 

Gair am Gelf Symposiwm 

Ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  Roedd hwn yn symposiwm cyfrwng Cymraeg. Gwahoddwyd artistiaid gweledol sy'n gweithio ac yn byw yng Nghymru i siarad am eu creadigrwydd, un o brif ganolbwyntiau'r prosiect oedd cyflwyno, yn ystod y symposiwm, gwybodaeth i gynulleidfa o ddisgyblion ysgol, 6ed dosbarth. Cafodd y symposiwm ei recordio ar ffurf ffilm i fod ar gael fel adnodd addysg,  ar wefan Y Wladfa Newydd ac ar wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar Lyfrgell, Y Porth.

Y Siaradwyr oedd:

 • Iwan Bala, Lowri Davies, Peter Finnemore, Owen Griffiths, Seren Stacey a Bedwyr Williams.
 • Osi Rhys Osmond oedd arweinydd allweddol y symposiwm.
 • Mae Gwenllian hefyd yn cydweithio gydag Eisteddfod yr Urdd ar amrywiaeth o weithgareddau bob blwyddyn, ac yn yr un modd gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.