Mrs Gwyneth  Davies BA, TAAU, MA

Uwch Ddarlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 1267 676916
E-bost: g.m.davies@uwtsd.ac.uk

gwyneth davies

Cyfarwyddwr Rhaglenni Israddedig

 • Cydlynydd modylau israddedig ac ôl-raddedig
 • Rwy’n cyfrannu at ystod o fodylau israddedig ac ôl-raddedig
 • Rwy’n cynrychioli’r Gyfadran ar Banel Enwebu Arholwyr Allanol y Brifysgol
 • Rwy’n aelod o Banel Moeseg Ysgol Blynyddoedd Cynnar
 • Rwy’n cyfrannu at ddatblygu, ysgrifennu a dilysu rhaglenni’r Ysgol
 • Rwy’n trefnu a mynychu ymweliadau astudio dramor (Canada a Sweden)

Wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth gweithiais o fewn y system llyfrgell gyhoeddus cyn cymryd swydd fel arweinydd Cylch Meithrin lleol. Arweiniodd hyn at rôl weithredol o fewn Mudiad Ysgolion Meithrin a’r sector blynyddoedd cynnar. Bum yn ysgrifennydd ac yna cadeirydd MYM yn Nyfed a Cheredigion. Datblygodd fy niddordeb am hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn ystod y cyfnod yma a chefais fy ethol fel cynrychiolydd ar is-bwyllgor cenedlaethol Ansawdd a Hyfforddiant MYM.  Cyfrannais at ddatblygiad adnoddau hyfforddi yn gysylltiedig â basgedi trysor a rhifedd ar gyfer Cylchoedd Meithrin drwy Gymru.

Cyd-ysgrifennais Cynllun yr Enfys, cyfres o lyfrau’n gysylltiedig â’r Canlyniadau Dymunol gyda Dr Siân Wyn Siencyn ac Elaine Pye. Pan gyflwynwyd CGC hyfforddais fel aseswr a gweithio I Goleg Penfro, Coleg Ceredigion a Cham Wrth Gam. Cymhwysais fel gwirydd mewnol CGC. Roedd fy ngwaith fel aseswr CGC yn fy ngalluogi i arsylwi ar arfer mewn ystod o leoliadau gofal ac addysg gynnar (cylchoedd chwarae, ysgolion, meithrinfeydd, gwarchodwyr plant).

Cynyddodd fy niddordeb yn rôl a dylanwad ymarferwyr o fewn lleoliadau gofal ac addysg a phenderfynais gofrestru ar raglen MA Addysg Blynyddoedd Cynnar yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, er mwyn datblygu fy nealltwriaeth o ddysgu a datblygiad plant ifanc; graddiais yn 2010.  Cefais fy nghyflogi fel darlithydd yn Ysgol Plentyndod Cynnar ym Medi 2010.

 

 • Cymrodor Academi Addysg Uwch
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Plant yng Nghymru
 • PCYDDS Grŵp Diddordeb Arbennig Blynyddoedd Cynnar
 • Aelod o Grŵp SAU Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae fy niddordebau academaidd yn cynnwys lles plant, arfer adfyfyriol, dulliau ymchwil a llythrennedd datblygol.  Rwy’n cydlynu modylau sy’n gysylltiedig â’r themâu yma:

 • Dulliau ymchwil
 • Arfer broffesiynol
 • Arfer adfyfyriol
 • Y cyfryngau a llythrennedd digidol
 • Agweddau rhyngwladol
 • Llythrennedd datblygol

Rwy’n darlithio ar nifer o raglenni israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys themâu megis:

 • Lles
 • Diogelu
 • Cynaladwyedd
 • Caffael iaith

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw llythrennedd datblygol. Cyrrhaeddiant myfyrwyr a methodoleg ymchwil.  Cwblheais fodiwl ymchwil y Brifysgol Agored (Education Enquiry) ym Medi 2015.

Rwyf wedi cael hyfforddiant oddi wrth Denise Kingston am y  defnydd o raddfeydd amgylcheddol (SSTEW, ECERS, ITERS) fel dull ymchwil o fewn y blynyddoedd cynnar.  Rwy hefyd yn aelod o Grŵp Diddordeb Arbennig Blynyddoedd Cynnar y Gyfadran Addysg a Chymunedau.  Ar hyn o bryd rwy’n ymchwilio sut mae dull dysgu bloc yn effeithio ar brofiadau a chyrhaeddant fyfyrwyr israddedig yr Ysgol.

 • Egwyddorion a moeseg addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Arfer adfyfyriol
 • Llythrennedd cynnar

Tinney, G., Davies, G, Rees Edwards, A. and Gealy, A. (2016) A qualitative evaluation of Superbox 2015 in terms of delivering key Superbox outcomes. Comisiynwyd yr adroddiad gan BookTrust Cymru fel rhan o’r rhaglen Bookstart Dechrau Da programme. Cyllidir Bookstart yng Nghymru gan Llywodraeth Cymru. 

Ar y gweill- ‘An evaluation of the effectiveness of the Canolfan Plant   Jig-So Children’s Centre -‘Cegin Prydiau Plant’ Project.’ Tîm ymchwil: Gwyneth Davies (Rheolwr prosiect), Glenda Tinney , Alison Rees Edwards, Ann-Marie Gealy.(Comisiynwyd ac ariannwyd gan Jig-so Ceredigion).

Cyhoeddiadau

Tinney, G., Davies, G, Rees Edwards, A. and Gealy, A. (2016) A qualitative evaluation of Superbox 2015 in terms of delivering key Superbox outcomes. Comisiynwyd yr adroddiad gan BookTrust Cymru fel rhan o’r rhaglen Bookstart Dechrau Da programme. Cyllidir Bookstart yng Nghymru gan Llywodraeth Cymru.

Cynhadleddau

Davies, G. (2017) ‘Can changes to the structure of module teaching lead to an increase in retention and attainment within undergraduate programmes?’ Ignite session, HEA Annual Conference, ‘Generation TEF: Teaching in the spotlight’, Manchester, England, 4th-6th July 2017.

Davies, G. and Gealy, A. (2017) ‘Innovative assessment for employability and professional development’.  HEA Annual Conference, ‘Generation TEF: Teaching in the spotlight’, Manchester, England, 4th-6th July 2017. 

Davies, G. and Gealy, A. (2016) ‘An evaluation of the effectiveness of the BookTrust Cymru Superbox 2015 programme in building parents’ confidence to share stories and books with their young children.’  EECERA Conference: ‘Happiness, relationships, emotion and deep level learning’. Dublin, Ireland, 31st August – 3rd September 2016.

Davies, G. and Gealy, A. (2015) ‘Innovative assessment for employability and professional development’. EECERA Conference: ‘Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood’, Barcelona, Catalunya, Spain, 7th - 10th September 2015.

Book Trust Superbox evaluation - £5000

JIGSO Cegin Prydiau Plant evaluation - £5000