sioned saer

Ms Sioned Saer BA

Darlithydd

Ffôn: 01267 225188
E-bost: s.saer@uwtsd.ac.ukRwyf yn gyfrifol am amserlenni Ysgol Blynyddoedd Cynnar. Rwyf yn cydlynu modiwlau Diogelu ac Arweinyddiaeth ac yn cefnogi bob tîm o staff ar gyfer rhain. Rwyf yn trefnu ymweliadau astudio tramor ar gyfer yr Ysgol. Ym mis Medi byddaf yn dechrau’r gyfrifoldeb o fod yn Diwtor Cysylltu i’r Gamfa Wen, meithrinfa ddydd y Brifysgol ar Gampws Caerfyrddin. Rwyf yn gyfrifol yn gyfan gwbl am sicrhau bod canllawiau Diogelu yr Ysgol yn cael eu diweddaru yn flynyddol, yn ogystal a darparu hyfforddiant i’r staff. Rwyf hefyd yn aelod o Fforwm Diogelu y Brifysgol.

Mae fy nghyfrifoldebau blaenorol yn cynnwys trefnu wythnos anwytho o fewn yr Ysgol,  Tiwtor Cefnogol ar gyfer myfyrwyr gyda Gwasanaethau Myfyrwyr  ac Wythnos Astudio i Sweden.

Mae fy nghefndir wedi dilyn dau llwybr wahanol iawn: Busnes ac Amddiffyn Plant/Diogelu. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael dros 25 mlynedd o brofiad yn sefydlu a rhedeg meithrinfeydd rhwng yr 80au hyd at ddiwedd 2014, pan werthais I fy musnes meithrinfa ddydd i ganolbwyntio ar fy swydd llawn amser a fy niddordebau ymchwil. Yn ystod y 90au, newidiais cwrs fy ngyrfa ac ymuno a Heddlu Dyfed Powys, lle roeddwn wedi hyfforddi ym maes Diogelwch ac Amddiffyn Teulu.

Arweiniodd y brofiadau helaeth yma i ddatblygu diddordeb personol i wella arfer a pholisi mewn diogelwch yn y blynyddoedd cynnar. Yn 2001, wedi gadael yr heddlu ac yn rhedeg meithrinfa erbyn hynny, roeddwn wedi dychwelyd i addysg uwch a chwblhau BA Addysg Blynyddoedd Cynnar yma yn y Drindod. Roedd hyn yn bosib drwy’r Ddull Dysgu Hyblyg gyda’r nos ac yn 2004, enillais radd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd. Yn 2005,  roedd yn fraint i ymuno a Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn y Brifysgol, yn gyntaf fel aelod rhan amser.

Yn 2006, daeth y cyfle i fynd yn aelod llawn amser gan ganolbwyntio ar Ddiogelu Plant ynghyd a chael rôl o fewn modylau Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Yn 2013, gorffennais cwrs Training for Trainers ym mhencadlys yr NSPCC ac erbyn hyn wedi cwblhau’r broses achrediad fel Ymgynghorydd Diogelu. Rwyf yn parhau i ddatblygu fy arbenigedd yn y maes Diogelu ac ymestyn fy ngweithgareddau o fewn yr Ysgol fel Pencampwr Diogelu.

Rwyf yn agos i gwblhau fy MA Llythrennedd Cynnar.

 

 • Plant yng Nghymru
 • NSPCC
 • PCYDDS Grŵp Diddordeb Arbennig Blynyddoedd Cynnar
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn ystod y ddeg mlynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn rhan o ystod o fodiwlau. Dyma rhestr o fodiwlau rwyf wedi bod yn rhan ohono yn ystod y flwyddyn diwethaf sydd yn amrywio o fodiwlau Lefel 4 i fodiwlau Lefel 6:

 • Plant ifainc: meddylwyr creadigol
 • Gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd: egwyddorion
 • Gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd: arfer
 • Cadw plant yn ddiogel: lles a diogelu
 • Ymchwil ar gyfer dysgu
 • Siarad a’n gilydd
 • Yr oedolyn adfyfyriol 
 • Cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol yn y blynyddoedd cynnar

Arweinyddiaeth yn y ddarpariaeth i’r blynyddoedd cynnar.

Ar hyn o bryd, rwyf yn agos i gwblhau fy MA Llythrennedd Cynnar ac mae gen i ddiddordeb  mewn dwyieithrwydd, newid cod (‘code-switching’) a sut mae cerddoriaeth, rhythm a rhigymu yn ychwanegu at ddatblygiad cynnar iaith a llythrennedd.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn hawliau plant ac yn fwy ddiweddar, wedi bod yn rhan o brosiect Cymru gyfan, drwy Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant ar Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i’r sector gofal plant ar draws Cymru.

Yn 2013, gorffennais cwrs Training for Trainers ym mhencadlys yr NSPCC ac erbyn hyn wedi cwblhau’r broses achrediad fel Ymgynghorydd Diogelu. Rwyf yn parhau i ddatblygu fy arbenigedd yn y maes Diogelu ac ymestyn fy ngweithgareddau o fewn yr Ysgol fel Pencampwr Diogelu.

Mae fy nghefndir wedi fy ngalluogi i ddatblygu modylau Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd a darparu cefnogaeth a chanllawiau i fyfyrwyr sydd wedi dymuno sefydlu a rhedeg meithrinfeydd dydd eu hunain.

Rwy’n darparu cyfleoedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr i ennill tystysgrifau ychwanegol ym maes Diogelu. Mae’r cyrsiau hyfforddiant yma yn cael eu darparu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn ystod y flwyddyn olaf o astudio.

Rwyf wedi bod yn rhan o weithgareddau Datblygiad Proffesiynol gan gynnwys lles plant ifanc.

Gealy, A. a Saer, S. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
Tinney, G., Darby, P. a Saer, S. (2017) Developing a fast track flexible programme for students working in the early years education and care sector. HEA Annual Conference, Manchester, July 4th, 2017.

Welton, N., Saer, S. a Tinney, G. (2017) Evaluation of UNCRC training. BERA Conference September 2017.