Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Swyddi a Gweithio yn y Drindod Dewi Sant

Swyddi a Gweithio yn y Drindod Dewi Sant

Campuses and People Montage

Ein pobl sydd wrth wraidd popeth a wnawn

Ein pobl sydd wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn ymfalchïo yn ein gweithwyr ymroddedig a dawnus ac rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel tîm i wneud gwahaniaeth ym mywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau a wasanaethwn.  Trawsnewid addysg, trawsnewid bywydauyw ein cenhadaeth.  Os hoffech ymuno â ni ar y daith hon a gwneud gwahaniaeth hefyd, hoffem glywed gennych chi.

Swyddi Gwag

Buddion

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:

  • Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflogl
  • Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
  • Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
  • Polisïau teulu-gyfeillgar sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
  • Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
  • Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
  • Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
  • Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Datblygu ein Pobl

Rydym yn cydnabod y rôl bwysig y mae dysgu a datblygu’n ei chwarae o ran cefnogi ein pobl i gyflawni llwyddiant a ffynnu yn y gwaith. Mae gennym fframweithiau datblygu allweddol yn eu lle i gefnogi a galluogi ein pobl wrth iddynt symud drwy gamau gwahanol eu gyrfaoedd, gan gynnwys dysgu ac addysgu, arweinyddiaeth a rheolaeth a sgiliau digidol. Mae ein rhaglenni datblygu yn darparu cyfleoedd i’n pobl gysylltu â chydweithwyr, cael eu hyfforddi neu eu mentora, ennill achrediadau a chydnabyddiaeth broffesiynol, a gweithio ar brosiectau sydd ag effeithiau sefydliadol. Ymunwch â ni a chewch fynediad at ystod o gyfleoedd dysgu hyblyg sy’n eich galluogi i dyfu a datblygu ar eich cyflymder eich hun, ac mewn ffyrdd sy’n cefnogi eich anghenion unigol.

Ynglŷn â’r Drindod Dewi Sant

Rydym yn croesawu eich diddordeb mewn gweithio gyda ni ac yn gobeithio y bydd y wybodaeth isod yn rhoi trosolwg i chi o fywyd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Iaith Gymraeg

Mae gennym draddodiad balch fel sefydliad dwyieithog sy’n ymroddedig i’r Gymraeg ac mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu’r Saesneg a chaiff bob cais a gyflwynir ei drin yn gyfartal.  Os byddwch yn gweithio gyda ni, byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddysgu a gwella’ch sgiliau yn yr Iaith Gymraeg.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein myfyrwyr a’n staff yn bwysig i ni. Rydym yn meithrin diwylliant lle mae'r staff a’r myfyrwyr yn cydweithio mewn partneriaeth ac rydym yn darparu amgylchedd dysgu cynhwysol, cefnogol a diogel lle gall pawb ffynnu a gwireddu eu potensial personol. Ein gweledigaeth yw creu diwylliant agored sy’n parchu eraill a lle dynodir ac y dilëir rhwystrau i’r rheini sydd â nodweddion gwarchodedig. Rydym yn gyflogwr sy’n hyderus o ran anabledd ac yn croesawu ac yn annog ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned beth bynnag yw eu cefndir. Os byddwch yn gweithio gyda ni, byddwch yn dod yn rhan o deulu PCYDDS.

Gweithio hyblyg – rydym yn hyrwyddo gweithlu hyblyg a bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio trefniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig a bydd hyn yn berthnasol i’r holl swyddi a hysbysebwn.

Cyflogwr hyderus o ran anabledd – mae’r Brifysgol yn ymroddedig i sicrhau bod ein proses recriwtio’n gynhwysol ac yn hygyrch, gan gyfleu a hyrwyddo pob swydd wag a chynnig cyfweliad i ymgeiswyr ag anabledd sy’n bodloni meini prawf hanfodol y swydd.  I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Hyderus o ran Anabledd, ewch i'w gwefan.

Hawl i Weithio yn y DU

Ar gyfer swyddi academaidd, ymchwil neu arbenigol iawn, mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gallu cael nawdd Gweithiwr Crefftus. Ar gyfer pob swydd arall, byddwn yn gallu ystyried eich cais dim ond os ydych yn gymwys i weithio yn y DU. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â swyddi@pcydds.ac.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwefan Llywodraeth y DU.

Eich Data

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn rheoli ac yn diogelu eich data.  

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein swyddi gwag, danfonwch e-bost i swyddi@pcydds.ac.uk a bydd aelod o'r tîm AD mewn cysylltiad.