Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Swyddi a Gweithio yn y Drindod Dewi Sant

Swyddi a Gweithio yn y Drindod Dewi Sant

Campuses and People Montage

Ein pobl sydd wrth wraidd popeth a wnawn

Ein pobl sydd wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn ymfalchïo yn ein gweithwyr ymroddedig a dawnus ac rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel tîm i wneud gwahaniaeth ym mywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau a wasanaethwn.  Trawsnewid addysg, trawsnewid bywydauyw ein cenhadaeth.  Os hoffech ymuno â ni ar y daith hon a gwneud gwahaniaeth hefyd, hoffem glywed gennych chi.

Swyddi Gwag

Buddion

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:

  • Cyflog ac amodau da fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
  • Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
  • Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
  • Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
  • Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
  • Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
  • Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
  • Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Ynglŷn â’r Drindod Dewi Sant

Rydym yn croesawu eich diddordeb mewn gweithio gyda ni ac yn gobeithio y bydd y wybodaeth isod yn rhoi trosolwg i chi o fywyd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Iaith Gymraeg

Mae gennym draddodiad balch fel sefydliad dwyieithog sy’n ymroddedig i’r Gymraeg ac mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu’r Saesneg a chaiff bob cais a gyflwynir ei drin yn gyfartal.  Os byddwch yn gweithio gyda ni, byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddysgu a gwella’ch sgiliau yn yr Iaith Gymraeg.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Creu diwylliant cynhwysol lle gall pawb ffynnu yw’r hyn rydym yn ymdrechu i’w wneud yn y Drindod Dewi Sant.  Rydym yn darparu amgylchedd gweithio a dysgu croesawgar a chynhwysol ac rydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu gwahaniaethau pob unigolyn.   Rydym yn croesawu ac yn annog ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned beth bynnag bo’u cefndir, oed, anabledd, rhyw/rhywedd, hunaniaeth rywedd, ethnigrwydd, crefydd/cred neu gyfeiriadedd rhywiol.   Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gymuned y Drindod Dewi Sant.

Gweithio hyblyg – rydym yn hyrwyddo gweithlu hyblyg a bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio trefniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig a bydd hyn yn berthnasol i’r holl swyddi a hysbysebwn.

Cyflogwr hyderus o ran anabledd ymroddedig – mae’r Brifysgol yn ymroddedig i sicrhau bod ein proses recriwtio’n gynhwysol ac yn hygyrch, gan gyfleu a hyrwyddo pob swydd wag a chynnig cyfweliad i ymgeiswyr ag anabledd sy’n bodloni meini prawf hanfodol y swydd.  I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Hyderus o ran Anabledd, ewch i'w gwefan.

Hawl i Weithio yn y DU

Ar gyfer swyddi academaidd, ymchwil neu arbenigol iawn, mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gallu cael nawdd Gweithiwr Crefftus. Ar gyfer pob swydd arall, byddwn yn gallu ystyried eich cais dim ond os ydych yn gymwys i weithio yn y DU. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â swyddi@pcydds.ac.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwefan Llywodraeth y DU.

Eich Data

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn rheoli ac yn diogelu eich data.  

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein swyddi gwag, danfonwch e-bost i swyddi@pcydds.ac.uk a bydd aelod o'r tîm AD mewn cysylltiad.