Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Swyddi Gwag

01014 - Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: MDPh Mathemateg a Rhifedd (Mathemateg Uwchradd)

Amser Llawn, Parhaol*

Mae Athrofa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am benodi addysgwr brwdfrydig ac ymrwymedig i’r swydd Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: MDPh Mathemateg a Rhifedd (Mathemateg Uwchradd).

Mae’r Athrofa yn falch o weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chydweithwyr ar nifer o fentrau addysgol a chymunedol pwysig, gan gynnwys dylunio a datblygu’r cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru ac asesu dysgu ein disgyblion. Am ragor o wybodaeth am yr Athrofa a’i gwaith, ymwelwch ag: www.athrofa.cymru

Byddwch yn cynorthwyo MDPh Mathemateg a Rhifedd yr Athrofa, gan addysgu Mathemateg Uwchradd ar draws y gyfres o raglenni a gynigir gan yr Athrofa i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Bydd hyn yn cynnwys gwneud pa gyfraniad bynnag sy’n bosibl i gefnogi gweithredu strategaeth addysg ehangach Llywodraeth Cymru a Chenhadaeth ein Cenedl.

Mae’r meini prawf sy’n hanfodol ar gyfer y swydd hon yn cynnwys:
• Gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol a statws athro cymwysedig
• Profiad eang o Fathemateg a Rhifedd fel disgyblaeth academaidd
• Gwybodaeth gynhwysfawr o addysgu Mathemateg a Rhifedd
• Tystiolaeth o hanes cadarn a llwyddiannus o gyflwyno a datblygu cynlluniau / rhaglenni Mathemateg a Rhifedd
• Profiad o gyfrannu at asesu, cymedroli, a monitro gwaith ac astudio academaidd

Gellir dod o hyd i fanylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn am y swydd hon yn y Disgrifiad Swydd.

*Caiff ceisiadau am secondiad eu hystyried.
Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Datgelu a Gwahardd (DBS).

Sylwer: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol  ymgeiswyr swyddi.  Cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma:  https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Lleoliad: Campws Caerfyrddin neu Abertawe
Disgwylir i chi weithio ar draws campysau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a thu hwnt ond cytunir ar brif leoliad ar naill ai campws Abertawe neu Gaerfyrddin.

Cyflog: Darlithydd Graddfa 7 (£35,845 - £41,526 y flwyddyn)
Uwch Ddarlithydd Graddfa 8 (£42,792 - £51,034 y flwyddyn)

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 17.10.2019

Ffôn: 01792 481 277

E-bost: swyddi@pcydds.ac.uk