Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Swyddi Gwag

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe'i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r feithrinfa'n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a'r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a'r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna’r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi'r plant.

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg.  Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.

Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp. 

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith achlysurol cysylltwch a Rheolwyr y Feithrinfa, Heulwen Thomas neu Caryl Evans, ar 01267 676645 / ygamfawen@uwtsd.ac.uk

Lleoliad: Y Gamfa Wen- Campws Caerfyrddin

Cyflog: Isafswm Cyflog/ Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 22.10.2019

Ffôn: 01792 481277

E-bost: swyddi@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach