Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Swyddi Gwag

01125 - Prif Swyddog Gweinyddol (Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau)

Llawn Amser, Parhaol

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Prif Swyddog Gweinyddol (Gweinyddu) yn Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau, ar ein campws Abertawe. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

  Y Rôl

Mae swydd y Prif Swyddog Gweinyddol (Gweinyddu) yn swydd weinyddol allweddol o fewn strwythur gweinyddol yr Athrofa. Mae’r swydd yn galw am unigolyn sy’n alluog iawn mewn gwaith gweinyddol ac sy’n gallu datblygu a lledaenu arfer da ym maes gweinyddu academaidd.

Bydd y Prif Swyddog Gweinyddol (Gweinyddu) yn rheoli gweithrediad gwasanaeth gweinyddol yr Athrofa o ddydd i ddydd ac yn cydlynu a gweithredu fel rheolwr llinell i’r tîm gweinyddu canolog. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gefnogi’r PSG (SA) â’r trefniadau gweinyddu ar gyfer Byrddau Arholi, dilysu rhaglenni, monitro ac adolygu, a phwyllgorau allweddol eraill ar gyfer.

Bydd angen i ddeiliad y swydd weithio gyda Phrif Swyddogion Gweinyddol yr Athrofeydd eraill i wneud y defnydd gorau o adnoddau a hwyluso darparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd uchel dwyieithog, effeithiol ac effeithlon ar draws y sefydliad.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio’n agos â’r Gofrestrfa, a datblygu a chynnal cysylltiadau  ag unedau cymorth eraill megis y Swyddfa Ymchwil Ȏl-raddedig, y Swyddfa Academaidd, a’r Unedau Marchnata, Cyfathrebu a Rhyngwladol. Mae’r swydd yn gofyn am ddull cydweithredol sy’n canolbwyntio ar waith tîm lle blaenoriaethir anghenion cwsmeriaid a’r gwaith o ddarparu gwasanaethau. Disgwylir y bydd gan ddeiliad y swydd rywfaint o brofiad blaenorol o weithio mewn swydd rheoli.

  Mae’r buddion yn cynnwys

 • Cyflog: £30,942 - £34,804 y flwyddyn
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
 • Cynllun Pensiwn y Cyflogwr (USS)

  Gofynion

Bydd angen i chi gael eich addysg i lefel gradd (neu gyfwerth). Hefyd dylai fod gennych y canlynol:

 • Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
 • Sgiliau trefnu effeithiol
 • Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
 • Profiad o reolaeth a goruchwyliaeth ariannol / cyllidebol
 • Gallu i roi sylw i fanylion
 • Gallu i gwblhau gwaith mewn pryd o fewn amserlen dynn
 • Yn meddu ar sgiliau TG ardderchog
 • Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur

Ceir manylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn yn llawn yn y Disgrifiad Swydd isod.

  Sut i Wneud Cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais (isod) a’i dychwelyd i’r adran AD erbyn 5pm ar 7 Ebrill 2020. Derbynnir CVs fel dogfennau ategol yn unig. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddod am gyfweliad.

Ar gyfer ymholiad, cysylltwch â'r Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu swyddi@pcydds.ac.uk

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi.  Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 07.04.2020

Manylion Pellach