01177 - Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg)

Llawn Amser, Parhaol (Croesewir ymholiadau a gyfleoedd secondiad)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg) ar ein campws Caerfyrddin

Mae’r Athrofa’n falch o weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chydweithwyr ar nifer o fentrau addysgol a chymunedol pwysig, gan gynnwys dylunio a datblygu cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru ac asesu dysgu ein disgyblion. Rydym yn sefydliad blaengar sydd wedi ymrwymo i chwarae rhan lawn a gweithgar wrth weithredu cynllun gweithredu hirdymor Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl. I gael rhagor o wybodaeth am yr Athrofa a’i gwaith, gweler y dudalen: http://athrofa.cymru/cy/

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n awyddus i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth; addysgwyr i chwarae rhan allweddol yng nghamau nesaf ein datblygiad trwy gyfrannu’n weithredol i’r Cwricwlwm i Gymru, sy’n gwricwlwm cyffrous ac arloesol.

Cewch eich lleoli yn Yr Athrofa,  sefydliad ysgogol ac ymholgar sy’n ymwneud ag Addysg a’r Dyniaethau, lle gallwch fanteisio ar ddealltwriaeth a phrofiad cyfoethog o’r cwricwlwm cynradd a cheisio datblygiad proffesiynol fel addysgwr athrawon. Trwy weithio’n agos â darpar athrawon a chydweithwyr mewn ysgolion, bydd nifer o gyfleoedd i gael dylanwad cadarnhaol ar ein pobl ifanc a’r proffesiwn addysgu ehangach.

Wrth i ni geisio meithrin ac ehangu ein cryfder o ran cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg, mae’r gallu i gyfathrebu i safon uchel mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

  Y Rôl

Byddwch yn cefnogi rhaglenni Addysg Athrawon yr Athrofa, gan addysgu darpar athrawon cyfrwng Cymraeg.  Er y byddwch yn cynnal ffocws cryf ar y sector cynradd, ynghyd â diddordeb mewn Mathemateg a Rhifedd, mae hyn yn debygol o gynnwys cynorthwyo gydag amrywiol lwybrau (h.y. uwchradd) a modylau ar draws y gyfres o raglenni Addysg Athrawon a gynigir o fewn PDPA.  Bydd y rôl yn cynnwys gwneud pa gyfraniad bynnag sy’n angenrheidiol i gefnogi gweithredu strategaeth addysg ehangach Llywodraeth Cymru a Chenhadaeth ein Cenedl.

 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Cynradd 3 - 11 oed) gyda SAC
 • BA Addysg Gynradd gyda SAC
 • Rhaglenni/modylau cysylltiedig eraill
 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd) gyda SAC, yn ôl yr angen

Y prif ddyletswyddau fydd:

 • Sicrhau bod dysgu ac addysgu o ansawdd uchel yn cael eu darparu
 • Dilyn cyfleoedd am dwf, gan feithrin perthnasoedd â phartneriaid allweddol ac ymgysylltu â chymuned addysg ehangach Cymru
 • Cydweithio, a phan fo’n briodol cynorthwyo gyda’r gwaith manwl o ddylunio, addysgu ac asesu modylau a rhaglenni cysylltiedig, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd trothwyon ansawdd
 • Sicrhau bod boddhad myfyrwyr yn briodol o uchel ac y caiff dysgwyr y lefelau angenrheidiol o gefnogaeth er mwyn llwyddo
 • Sicrhau bod modylau a rhaglenni cysylltiedig yn gosod disgwyliadau uchel o ran arfer proffesiynol, ac yn cydymffurfio â safonau proffesiynol cyfredol a safonau a manylebau eraill
 • Cydweithio ar ddatblygu rhwydweithiau o ysgolion fel partneriaid mewn ymchwil yn yr ysgol, a sefydlu’r Athrofa yn arweinydd yn y maes hwn
 • Marcio, cymedroli a monitro gwaith sy’n gysylltiedig ag Addysg Athrawon fel y bo’n briodol

  Mae’r buddion yn cynnwys

 • Darlithydd: Graddfa 7 / £35,845£41,526 y flwyddyn
 • Uwch Ddarlithydd: Graddfa 8 / £42,792 – £51,034 y flwyddyn
 • 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
 • Cynllun Pensiwn y Cyflogwr (USS)

  Gofynion

Bydd yn ofynnol i chi fod â gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol a Dyfarniad Statws Athro Cymwysedig. Ar gyfer rôl Uwch Ddarlithydd, bydd hefyd angen cymhwyster ôl-raddedig lefel uwch arnoch (gradd Meistr neu uwch) sy’n berthnasol i’r swydd (neu eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster o’r fath). Hefyd dylai fod gennych y canlynol:

 • Gallu i gyfathrebu’n rhugl (ar lafar ac yn ysgrifenedig) drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Gwybodaeth gynhwysfawr o addysgu’r cwricwlwm cynradd
 • Tystiolaeth o hanes cadarn a llwyddiannus o gyflwyno a datblygu dysgu ac addysgu
 • Profiad o gyfrannu at asesu, cymedroli, a monitro gwaith ac astudio academaidd 
 • Profiad o ofal bugeiliol a chymorth i ddysgwyr ar gyfer myfyrwyr 
 • Tystiolaeth o ymgysylltu’n briodol â gofynion sicrhau ansawdd a rheoleiddio  

Ceir manylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn yn llawn yn y Disgrifiad Swydd isod.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

  Sut i Wneud Cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais (isod) a’i dychwelyd i’r adran AD erbyn 12yp ar 29 Hydref 2020. Derbynnir CVs fel dogfennau ategol yn unig. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddod am gyfweliad.

I gael rhagor o wybodaeth, neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Anna Brychan ar a.brychan@uwtsd.ac.uk. Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu swyddi@pcydds.ac.uk

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi.  Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 29.10.2020

Manylion Pellach