Tabl Cynghrair People and Planet | Astudiaethau Achos 31-32

Welsh Countryside

Astudiaethau Achos - 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-32 | Dyfyniadau gan PCYDDS


Cliciwch ar deitl astudiaeth achos i gael gwybod mwy.

Roedd staff a phlant Y Gamfa Wen, y feithrinfa ar gampws PCYDDS yng Nghaerfyrddin, yn dathlu fis diwethaf ar ôl derbyn ei hail Faner Eco-Ysgolion mewn tair blynedd.

Bu’r staff yn gweithio’n galed i drawsnewid trefn arferol eu meithrinfa er mwyn bod o fudd i’r amgylchedd a dysgu am gynaliadwyedd mewn ffordd ddeniadol a chyffrous.

Trwy wneud hyn, mae ymrwymiad Y Gamfa Wen i’w hamgylchedd wedi’i gydnabod gan raglen Eco-Ysgolion Cadwch Gymru’n Daclus – menter sy’n ysbrydoli plant i fod yn arweinwyr newid yn eu cymunedau ac sy’n ehangu dysgu y tu hwnt i’r dosbarth i ddatblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol, gartref ac yn y gymuned ehangach.

“Rydym ni yn Y Gamfa Wen a PCYDDS yn falch tu hwnt i dderbyn ein hail Faner Werdd. Mae wedi bod yn fenter arbennig i bawb dan sylw ac mae’n hyfryd gweld y staff a’r plant yn gwneud newidiadau positif i’r ffordd maen nhw’n gweithio ac yn chwarae”, meddai Delyth Davies, Rheolwr Y Gamfa Wen.

“Menter i blant oed ysgol yw hon fel arfer felly rydym yn falchach byth i’w hennill gan mai plant oed meithrin sydd gyda ni. Mae’n wych i weld y plant yn dod yn ymwybodol o gynaliadwyedd a hwythau mor ifanc.”

Delyth Davies, Rheolwr, Y Gamfa Wen
delyth.davies@tsd.uwtsd.ac.uk

Roedd y Ffair Nadolig Flynyddol ar gampws PCYDDS yn Llambed yn llwyddiant mawr unwaith eto gyda channoedd o bobl leol yn mynychu’r digwyddiad.

Roedd dros 60 o grefftwyr a chynhyrchwyr lleol yn bresennol yn y Ffair, yn arddangos eu nwyddau ac yn gwerthu cynnyrch lleol i bobl leol, gan gyfrannu at yr economi lleol.

Mae Ffair Nadolig PCYDDS Llambed yn ddigwyddiad sydd wedi hen ymsefydlu yn y rhanbarth, gan fod yn ffefryn tymhorol yng Ngheredigion ag enw da am ymgysylltu â busnesau a mentrau lleol.

A chyda Siôn Corn ei hun yn ymwelydd gwadd, mae’r Ffair Nadolig yn ddigwyddiad sy’n denu pobl leol o bob oed ac mae’r Brifysgol yn falch iawn i’w croesawu i’w champws.

Eleri Beynon, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
e.beynon@tsd.uwtsd.ac.uk