Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  TAR Cynradd gyda SAC

TAR Cynradd gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Cynradd yn llwybr poblogaidd i raddedigion o safon sy’n dymuno ennill Statws Athro Cymwysedig. Mae’n gwrs dwys, ysgogol a heriol, a luniwyd i ddatblygu ac ymestyn sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol.

Cyflwynir y cwrs trwy gyfuniad creadigol o fodylau yn y brifysgol ac mewn ysgolion, gyda’r myfyrwyr yn caffael gwybodaeth ddofn ac eang o ddysgu ac addysgu ar draws yr ystod oedran cynradd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

TAR Cynradd gyda SAC
Cod UCAS: 3CPN
Ymgeisio drwy UCAS


Diwrnod Agored TAR Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Sut i Wneud Cais Cymorth ariannol Prawf Cyfwerthedd TGAU
E-bost Cyswllt: TeacherEd@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £9,000
Ddim yn berthnasol

6 rheswm i ddechrau eich Addysg Athrawon gyda YDDS: Yr Athrofa

 • Mae'r Athrofa wedi cael ei henwebu’n 1af yng Nghymru ar gyfer Addysg (Tabl Cynghrair y Guardian 2022).  
 • Mae'r Athrofa yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i gefnogi addysgu a dysgu o ansawdd uchel mewn oes ddigidol.  
 • Astudiwch ar ein campws newydd gwerth £300m ar Lan y Dŵr Abertawe (SA1)  
 • Llwybrau Cymraeg, Saesneg a Dwyieithog ar gael.  
 • Ysgolion partneriaeth ar draws De Cymru 
 • Cyfradd cyflogaeth ardderchog o 99% ar gyfer graddedigion TAR (DLHE 2016/17). 

Map Addysg Cymru

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r llwybr TAR Cynradd wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn addysgu.

Mae'r TAR yn rhaglen alwedigaethol llawn amser a dwys, sy'n addas ar gyfer y rhai sy'n dymuno hyfforddi i addysgu, ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd plant oed cynradd, gan eu helpu i wneud cynnydd rhagorol mewn dysgu. Mae'r cwrs yn cynnig cyfleoedd cyfoethog ar gyfer datblygiad personol, wrth i ddarpar-athrawon gychwyn ar gamau cyntaf taith broffesiynol sy'n heriol, yn foddhaus ac yn werth chweil.

Bwriad y sesiynau yn yr ysgol ac yn y brifysgol yw cynnwys darpar-athrawon mewn ystod o brofiadau, sydd wedi'u cynllunio'n ofalus i gynyddu dealltwriaeth o ddysgu ac addysgu ar draws y cwricwlwm Cynradd. Mae ffocws ar ddatblygu sgiliau myfyriol personol, ac wrth ymgysylltu ag ymchwil addysgol gyfredol er mwyn datblygu myfyrwyr fel ymarferwyr gwybodus, effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae elfen y brifysgol yn mabwysiadu strwythur modiwlaidd ac mae addysgu yn mabwysiadu dull dysgu cyfunol gan gynnwys darlithoedd arweiniol, seminarau grŵp, tiwtorialau, astudio annibynnol a gweithgareddau dan gyfarwyddyd gan ddefnyddio'r amgylchedd dysgu rhithwir (Moodle).

Cynhelir Profiadau Addysgu Proffesiynol mewn amrywiaeth o gyd-destunau addysgol. Mae darpar-athrawon yn magu hyder ac arbenigedd, gan arwain at gymryd cyfrifoldeb am gynllunio, addysgu ac asesu dosbarth o blant yn eu cyfnod dewisol am gyfnod parhaus o amser.

Yn ein harolygiad diweddaraf, canmolodd Estyn (arolygiaeth addysg Cymru) y cynnydd da a wnaed gan hyfforddeion tuag at gyrraedd y safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig a'r amrywiaeth eang o brofiadau dysgu heriol ac ysgogol a ddarperir mewn lleoliadau prifysgol ac ysgolion.

Mae ein rhaglenni TAR Cynradd yn hynod boblogaidd ac yn denu nifer fawr o geisiadau. Am y rheswm hwn, rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted â phosibl i sicrhau ein bod yn gallu ystyried eich cais (yn ddelfrydol cyn y Nadolig). Oherwydd y galw am y rhaglen hon a'r nifer cyfyngedig o leoedd sydd gennym i'w cynnig, fel arfer mae'n rhaid i ni gau'r broses ymgeisio yn y gwanwyn pob blwyddyn, weithiau mor gynnar â mis Ionawr.

Pynciau Modylau

Mae cynnwys y rhaglen  wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd modwl:

 • Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?
 • Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?
 • Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ymchwil)
 • Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith)

Drwy drefnu’r modylau fel hyn byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl a chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn.

Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd.

Caiff pob modwl ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu.

Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

Asesiad

Strwythur llwybrau

Cyflwynir y rhaglen TAR dros 36 wythnos gan staff Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Athrofa. Mae cyflwyno'r rhaglen fel hyn yn dwyn ynghyd yr arbenigedd ymarferol o'r sector ysgolion gydag ymchwil ac arbenigedd arbenigol addysg uwch.

Yn fras, mae'r rhaglen yn cynnwys darpariaeth 12 wythnos yn y brifysgol ac o leiaf 24 wythnos yn yr ysgol. Mae'r rhaglen yn cynnwys cwricwlwm craidd a gyflwynir ar draws y gyfres o'n rhaglenni AGA. Mae hyn yn cynnwys:

 • Modiwlau gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu Iaith Cymraeg
 • Pontio - gweithgareddau sy'n dwyn ynghyd theori ac ymarfer
 • Dewisol - profiad yn yr ysgol yn dilyn maes diddordeb a ddewiswyd
 • Lleoliad amgen - cyfle i brofi lleoliadau addysg heblaw ysgol.

Strwythur y Rhaglen - darpariaeth prifysgol

Mae’r ddarpariaeth prifysgol ôl-raddedig yn digwydd ar ein campws newydd o'r radd flaenaf sydd wedi'i leoli yn y marina yn Abertawe. Yn meddu ar y dechnoleg addysgu ddiweddaraf, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau creadigol ac arloesol a fydd yn eich paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae eich amser yn y brifysgol yn canolbwyntio ar ddysgu addysgeg o ansawdd uchel sy'n cael effaith gadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth. Gan weithio gydag darlithwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes addysg, byddwch chi'n dod yn fedrus wrth ddeall sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu a sut y gallant ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Ein hathroniaeth addysgu yw un o ennyn diddordeb ein hathrawon dan hyfforddiant mewn trafodaeth fywiog a dysgu gweithredol sy'n datblygu eich meddwl beirniadol a'ch ymgysylltiad. Bydd hyn yn eich paratoi i fod yn athro ymchwil-seiliedig ac ymchwil-weithredol, yn barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Strwythur y Rhaglen - Profiad ysgol

Bydd eich Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) yn digwydd dros 24 wythnos yn yr ysgol, gyda dau leoliad addysgu sylweddol. Bydd y rhain o fewn un o rwydweithiau’r Athrofa sy'n cynnwys Ysgol Arweiniol a nifer o ysgolion partneriaeth lle bydd mentoriaid a thiwtoriaid prifysgol profiadol yn eich cefnogi chi i gyflawni’r SAC.Mae pob profiad addysgu mewn gwahanol leoliadau i roi ystod o brofiadau i chi a'r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ddulliau o addysgu a dysgu.Yn ystod eich profiad yn yr ysgol, cewch gefnogaeth i integreiddio theori ac arfer fel y gallwch ddatblygu'r sgiliau myfyriol sydd eu hangen i ddod yn athro hynod lwyddiannus.Bydd gennych gyflwyniad graddedig i addysgu i roi amser i chi ddatblygu eich hyder, eich gwybodaeth o'r cwricwlwm a sgiliau trefniadaeth ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud i fod yn gyfrifol am y dosbarth cyfan. Bydd seminarau a gynhelir yn yr ysgol ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff prifysgol yn rhoi cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaethau gydweithredol. Mae myfyrio a rennir o'r fath yn arf pwerus wrth symud eich ymarfer yn ei flaen. Mae ein partneriaeth o rwydweithiau yn cynnig lleoliadau trefol a gwledig yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion Saesneg neu Gymraeg.

Mae modiwlau wedi'u cynllunio'n ofalus i integreiddio gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ac fe'u cyflwynir yn bennaf yn ystod y cyfnod prifysgol. Mae cynnwys ein rhaglen wedi'i gyd-awduro gan y brifysgol a phartneriaid ysgol, ac mae wedi'i grwpio o dan bedwar pennawd modiwl:

 • Y Dysgwr - pwy ydw i'n ei ddysgu?
 • Dysgwyr, sgolion a chymunedau - ble ydw i'n dysgu?
 • Ymchwilio'r dysgu - beth, pam a sut ydw i'n addysgu? (canolbwyntio ar ymchwil)
 • Arwain y Dysgu - beth, pam a sut ydw i'n addysgu? (canolbwyntio ar ddisgyblaeth pwnc yn ymarferol)

 Mae trefnu'r modiwlau fel hyn yn golygu y byddwch chi'n gallu canolbwyntio ar y disgybl a hefyd ystyried yn llawn y cyd-destun ehangach sy'n effeithio ar addysg. Byddwch hefyd yn gallu sicrhau bod eich ymarfer yn yr ystafell ddosbarth yn tynnu ar sylfaen ymchwil gadarn. Mae hyn yn golygu y bydd ein rhaglen.

Dolenni Diddorol

Athrofa Partneriaeth Dysgu Proffesiynol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gradd Israddedig

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) mewn maes sy’n gysylltiedig â’r dewis bwnc uwchradd.

Cymwysterau TGAU

Gradd B neu uwch mewn TGAU Cymraeg - Iaith Gyntaf NEU Lenyddiaeth NEU Saesneg - Iaith NEU Lenyddiaeth yn ogystal â Gradd C neu uwch mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf A TGAU Saesneg: Iaith.
 
Mae gweithdai a phrofion cywerthedd ar gael i’r rheiny sydd â Gradd C TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf.

Cymwysterau Lefel A/Galwedigaethol Lefel 3

Os nad oes gan ymgeiswyr radd israddedig mewn pwnc cwricwlwm, rhaid iddynt brofi eu bod wedi astudio’n llwyddiannus ar lefelau uwch.

Profiad Gwaith

Dylech fod yn ymwybodol o realiti bod yn athro ac o fywyd yn yr ystafell ddosbarth ac felly rydym yn gofyn am brofiad diweddar a pherthnasol o leoliad addysg uwchradd. Gall hyn fod trwy swydd neu drwy wirfoddoli mewn ysgol a ddylai fod am gyfnod o ddwy wythnos ar y lleiaf.

Bydd magu hyder mewn ystafell ddosbarth ysgol yn helpu i gryfhau eich cais ac yn sail feirniadol well ar gyfer eich datganiad personol. Hefyd, fe fydd yn eich paratoi at ein proses dethol ac yn rhoi peth profiad i chi y gallwch ei ddefnyddio yn eich cyfweliad.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth a dylech sicrhau eu bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa weinyddol y TAR Uwchradd: yn dbs@uwtsd.ac.uk 

Am beth ydym ni’n chwilio?

 • Safbwynt positif o addysg fel ffordd i drawsnewid bywydau
 • Cymhelliant i fod yn athro rhagorol
 • Awydd empathig i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc
 • Agweddau positif at gyfiawnder, cynhwysiant ac ecwiti cymdeithasol
 • Gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm
 • Egni, brwdfrydedd a hyblygrwydd
 • Gwydnwch a dibynadwyedd
 • Agweddau ac ymddygiad proffesiynol
 • Parodrwydd i ddysgu gydol eich oes

Sut ydym ni’n dewis ein darpar athrawon?

 • Ansawdd y datganiad personol
 • Tystiolaeth o arbenigedd pwnc
 • Profiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad addysgol
 • Ansawdd y cyfweliad unigol
 • Perfformiad mewn profion dethol – e.e. llythrennedd, rhifedd a chymeriad

Fel rhan o'i hymrwymiad i ehangu mynediad, mae YDDS yn talu sylw arbennig i recriwtio darpar-athrawon o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac mae gan y brifysgol strategaeth farchnata ragweithiol ar gyfer ymgysylltu ag ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, grwpiau ag anableddau, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a dysgwyr cyfrwng Cymru.

Mae gan lawer o ysgolion ac adrannau colegau, yn lleol ac yn genedlaethol, gyn-athrawon dan hyfforddiant fel rhan o'u staff gyda llawer yn mynd ymlaen i greu gyrfaoedd addysgu

Cyfleoedd Gyrfa

Mae'r brifysgol yn darparu cyfleoedd i baratoi ar gyfer gyrfa mewn addysgu gan gynnwys ffair recriwtio a sesiynau cysylltiedig. Mae myfyrwyr yn cael gwaith yn rheolaidd yn yr ardal leol, Lloegr a thramor.

Mae gan Yr Athrofa gyfraddau cyflogaeth graddedigion rhagorol gyda 99% o raddedigion yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.

Mae gan adrannau llawer o ysgolion a cholegau, yn lleol a chenedlaethol, nifer o’n hathrawon ac mae llawer wedi mynd ymlaen i lunio gyrfaoedd addysgu llwyddiannus ar lefel strategol, proffesiynol a rheoli yma yng Nghymru a thramor.

Fel arfer mae ein graddedigion TAR yn cadw mewn cysylltiad agos â’r Athrofa wrth iddynt lunio eu gyrfaoedd ym myd addysg ac yn aml, maent yn mynd ymlaen i fod yn fentoriaid pwnc ar y rhaglen.  Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cryf, cynaliadwy o athrawon, sy’n ffynhonnell gyfoethog o ddatblygu proffesiynol parhaus.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â chost eu hyfforddiant yn y brifysgol. Mae’r rhain fel a ganlyn:

Costau gorfodol:

 • Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 • Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr.
 • Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).

Costau Angenrheidiol: 

 • Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi pwnc a drefnir gan y Tiwtor Pwnc
 • Adnoddau addysgu, er enghraifft, gwerslyfrau Safon Uwch/TGAU
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’

Dewisol:

 • Costau argraffu
 • Teithiau astudio dewisol
Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

"Mae gweithio gydag athrawon dan hyfforddiant eraill wedi fy ngalluogi i gydnabod, rhannu a datblygu arfer ragorol wedi'i dargedu'n benodol i wella addysgu a dysgu yn y Cyfnod Sylfaen."

"Mae syniadau, cyfleoedd dysgu awyr agored, theori a chynllunio sesiynau gweithgareddau wedi rhoi’r cyfle i mi rannu a chael syniadau y gallaf eu defnyddio yn fy nosbarth fy hun ym mis Medi."

"Roeddwn yn caru gallu rhannu syniadau gyda myfyrwyr eraill ac yna gweld pa mor dda y maent yn gweithio gyda phlant go iawn. Rwy’n meddwl po fwyaf rydym yn rhannu syniadau ac arfer da, y gorau y byddwn ni!"

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid i helpu i gefnogi'ch astudiaeth. I ddarganfod mwy am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael ewch i:

 

Bwrsariaethau Hyfforddi Athrawon TAR

Gwybodaeth Pellach

Mae ein rhaglenni TAR Cynradd yn hynod boblogaidd ac maent yn denu nifer fawr o geisiadau. Am y rheswm hwn, rydym yn eich cynghori i wneud cais mor gynnar â phosibl er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ystyried eich cais (cyn y Nadolig yn ddelfrydol). Oherwydd y galw am y rhaglen hon a'r nifer gyfyngedig o leoedd sydd gennym i'w cynnig, fel rheol mae'n rhaid i ni roi'r gorau i dderbyn ceisiadau yn y gwanwyn pob blwyddyn, weithiau mor gynnar â mis Ionawr.

Cod UCAS TAR Cynradd (cwrs cyfrwng Cymraeg): 3CPN

Cod UCAS PGCE Primary (cwrs cyfrwng Saesneg): 3CPM