TAR Cynradd gyda SAC

teacher with two kids

Cyntaf yng Nghymru am Foddhad Myfyrwyr am Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ac yn y 10 Prifysgol Orau am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg – NSS 2017

Mae’r cwrs TAR Cynradd yn llwybr poblogaidd i raddedigion o safon sy’n dymuno ennill Statws Athro Cymwysedig. Mae’n gwrs dwys, ysgogol a heriol, a luniwyd i ddatblygu ac ymestyn sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol.

Cyflwynir y cwrs trwy gyfuniad creadigol o fodylau yn y brifysgol ac mewn ysgolion, gyda’r myfyrwyr yn caffael gwybodaeth ddofn ac eang o ddysgu ac addysgu ar draws yr ystod oedran cynradd.

Mae gan Yr Athrofa (Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru) gyfraddau cyflogaeth graddedigion rhagorol gyda 100% o raddedigion yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach (DLHE 15/16).  

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Blwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
p_pgce@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Hoffwn ddweud diolch enfawr wrthych chi am roi i ni gyfleoedd dysgu, syniadau a chymorth diddiwedd, ac am rannu eich cariad at y Cyfnod Sylfaen gyda ni. Hefyd am gynllunio’r holl weithgareddau a sesiynau, sydd wedi bod yn ddifyr ac yn ddefnyddiol.

 • Mae syniadau, cyfleoedd dysgu awyr agored, theori a chynllunio sesiynau gweithgareddau wedi rhoi’r cyfle i mi rannu a chael syniadau y gallaf eu defnyddio yn fy nosbarth fy hun ym mis Medi.

 • Roeddwn yn caru gallu rhannu syniadau gyda myfyrwyr eraill ac yna gweld pa mor dda y maent yn gweithio gyda phlant go iawn. Rwy’n meddwl po fwyaf rydym yn rhannu syniadau ac arfer da, y gorau y byddwn ni!

 • Mae gweithio gyda’r darpar athrawon eraill wedi fy nghaniatáu i adnabod, rhannu a datblygu arfer rhagorol wedi’i dargedu’n benodol i gyfoethogi addysgu a dysgu yn y Cyfnod Sylfaen.


Diolch i chi am eich diddordeb yn y rhaglen hon. Rydym yn falch o’n traddodiad hir o hyfforddi myfyrwyr i ddod yn ymarferwyr uchel eu safon, a dymunwn recriwtio myfyrwyr ymroddedig o safon sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiadau addysgol plant ysgolion cynradd.

Mae Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru (CAADOC) yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Sefydlwyd y Ganolfan yn 2009 pan unwyd darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Coleg y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol Metropolitan Abertawe. Bydd myfyrwyr TAR Cynradd yn gwneud cais ac yn cael eu cofrestru ar gampws Metropolitan Abertawe yn Townhill.

Lluniwyd y rhaglenni TAR Cynradd (Cynradd Cyffredinol (Is) a Chynradd Cyffredinol (Uwch)) i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa fel athrawon.

Mae’r TAR yn rhaglen alwedigaethol lawn amser, dwys, sy’n addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno hyfforddi i addysgu, ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd plant oed cynradd, a’u helpu i wneud cynnydd ardderchog yn eu dysgu. Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd cyfoethog ar gyfer datblygiad personol, wrth i fyfyrwyr gychwyn ar eu camau cyntaf mewn gyrfa sy’n heriol, yn foddhaus a gwerth chweil.

Bwriedir i’r sesiynau mewn ysgolion ac yn y Brifysgol gynnig ystod o brofiadau i’r myfyrwyr, profiadau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus i gynyddu dealltwriaeth o ddysgu ac addysgu ar draws y cwricwlwm Cynradd. Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau adfyfyriol personol, a mynd i’r afael ag ymchwil addysgol cyfredol er mwyn datblygu myfyrwyr yn ymarferwyr gwybodus ac effeithiol.

Mae elfen y brifysgol yn dilyn strwythur modwlar a’r addysgu ar ffurf dull dysgu cyfunol gyda darlithoedd arweiniol, seminarau grŵp, tiwtorialau, astudio annibynnol a gweithgareddau cyfeiriol gan ddefnyddio’r amgylchedd dysgu rhithwir (Moodle).

Cynhelir y Profiadau Addysgu Proffesiynol mewn amrywiaeth o gyd-destunau addysgol. Mae’r myfyrwyr yn meithrin hyder ac arbenigedd, ac yn y pen draw yn cymryd cyfrifoldeb am gynllunio, addysgu ac asesu dosbarth o blant yn eu dewis gyfnod am gyfnod estynedig o amser.

Yn ein harolygiad mwyaf diweddar, fe wnaeth Estyn (arolygiaeth addysg Cymru) ganmol defnydd arloesol y Ganolfan o ddulliau addysgu megis dysgu yn seiliedig ar broblemau, sy’n ffurfio elfen greiddiol o’r modwl astudiaethau proffesiynol.

Cod UCAS:

Cynradd Is (Saesneg): 2X63
Cynradd Is (Cymraeg): 2x64

Cynradd Uwch (Saesneg): 2X6K
Cynradd Uwch (Cymraeg): 2X6L

Strwythur y cwrs  

Mae dwy brif elfen i’r cwrs ar gyfer myfyrwyr Cynradd Uwch ac Is:

 • Profiad Addysgu Proffesiynol (yn cyfateb i 24 wythnos)
 • Profiad yn y Brifysgol (yn cyfateb i 12 wythnos)

Mae’r elfen o’r rhaglen a addysgir yn y Brifysgol yn fodwlar ac yn cael ei chyflwyno trwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai i gefnogi datblygiad myfyrwyr fel athrawon. Bydd y modylau’n cynnwys elfennau o ddysgu yn seiliedig ar broblemau, ymchwil gweithredol a chynnwys y cwricwlwm. Cynigir rhai modylau ar lefel 7 gradd meistr.


Mae’r modylau y byddwch chi’n eu dilyn yn y Brifysgol wedi’u llunio’n ofalus i gynnig y mewnbwn mwyaf yn yr amser astudio dwys sydd ar gael yn y brifysgol ar raglen TAR. Fe wnaeth ein hadroddiad Estyn diweddaraf ganmol ‘yr amrywiaeth eang o brofiadau dysgu heriol ac ysgogol a ddarperir' fel nodwedd dda o’n darpariaeth.

Profiad Addysgu Proffesiynol

Mae’r profiadau cychwynnol ar leoliad yn ystod tymor yr Hydref yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sylfeini cadarn o arfer da. Mae profiadau arloesol megis micro-addysgu ac arsylwi cymheiriaid yn caniatáu i fyfyrwyr ennill hyder yn cynllunio, addysgu ac asesu mewn ystod o leoliadau. Treulir y profiad addysgu yn ystod tymhorau’r Gwanwyn a’r Haf mewn ysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru (CAADOC). Mae myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth gan fentor ysgol yn ogystal â thiwtor o’r Ganolfan. Trwy’r profiadau hyn, mae’r myfyrwyr yn meithrin gwybodaeth a sgiliau wrth iddynt weithio tuag at Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Mae’r holl fyfyrwyr yn cael profiad o addysgu ar draws yr ystod  oedran 3 – 11. Cynhelir y Profiad Addysgu Proffesiynol terfynol yn nhymor yr Haf, naill ai yn y cyfnodau Cynradd Uwch neu Is, yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir gan fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen TAR cynradd yn Abertawe yn gosod disgwyliadau uchel ar ei myfyrwyr ac mae’n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng y Brifysgol ac ysgolion partner ar draws rhanbarth De Cymru. Mae tiwtoriaid y rhaglen yn athrawon cymwysedig gwybodus a medrus.  Mae ganddynt ystod eang o brofiad ac arbenigedd ym meysydd allweddol y cwricwlwm a meysydd eraill megis llythrennedd, rhifedd, TGCh, cynhwysiant, astudiaethau cyfrwng Cymraeg, y dyniaethau, blynyddoedd cynnar, y celfyddydau perfformio, dwyieithrwydd, Addysg Gorffol, Addysg Grefyddol, sgiliau meddwl a mwy!

Mae tiwtoriaid yn darparu cefnogaeth fugeiliol ac academaidd ardderchog i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn yr her a’r arweiniad unigol sydd ei angen i wneud cynnydd ardderchog.

Yn ystod y Rhaglen mae myfyrwyr yn astudio pynciau, meysydd dysgu a materion proffesiynol eang.

Nodweddion arbennig y cwrs hwn 

Mae’r cyfle i astudio Cymraeg fel ail iaith yn rhan annatod o’r rhaglen TAR Cynradd.

Sylwer: Mae’r rhaglen TAR llawn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg. Gweler y brif ddewislen cyrsiau am fanylion.

Mae nifer o weithgareddau cyfoethogi ar gael trwy gydol y cwrs. Ymhlith yr enghreifftiau mae teithiau i leoliadau addysgol megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a chyfleoedd i fynychu gweithdai sy’n cael eu rhedeg gan siaradwyr gwadd o sefydliadau megis ysgolion Coedwig a Chanolfan Montessori Cymru.

Trwy gyfrwng agweddau o’r cwrs mae gan fyfyrwyr gyfle i ganolbwyntio ar faes o ddiddordeb personol– megis TGCh, Anghenion Dysgu Ychwanegol neu mewn maes cwricwlwm penodol megis Gwyddoniaeth.

Mae cyfleoedd hefyd i ymgymryd ag ymweliadau astudio byr y tu allan i Gymru – yn y gorffennol mae myfyrwyr wedi ymweld â Llundain, yr Unol Daleithiau a Lesotho.

Beth a addysgir ar y cwrs   

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu addysg o safon uchel ac mae’n disgwyl i bob myfyriwr ddangos lefel uchel o ymroddiad i’w astudiaethau.

Fel myfyriwr TAR Cynradd gallwch ddisgwyl:

 • sesiynau addysgu heriol sydd wedi’u paratoi’n dda
 • rhaglen addysgu strwythuredig
 • cymorth unigol gan diwtor
 • gwybodaeth fanwl am ofynion aseiniadau a meini prawf graddau
 • adborth ffurfiannol a chrynodol ar aseiniadau
 • ystod eang o adnoddau i gefnogi eich dysgu
 • cymorth ychwanegol priodol ac addasiad rhesymol ar gyfer myfyrwyr sydd ag angen hyn  
 • cael eich addysgu a gallu astudio mewn amgylchedd sy’n addas i ddysgu  

Cyfleoedd gyrfa 

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd i baratoi ar gyfer gyrfa fel athro, yn cynnwys ffair recriwtio a sesiynau cysylltiedig. Mae myfyrwyr yn gyson yn cael swyddi yn yr ardal leol, yn Lloegr a dramor.

Cyfleusterau a chymorth astudio 

Mae gan y Brifysgol gyfleusterau arbenigol yn cynnwys dosbarthiadau arsylwi mewn ysgolion partner. Mae cyfleusterau llyfrgell a TG ardderchog ar bob safle. Gwnaeth ein hadroddiad Estyn diweddaraf ganmol yr ‘amgylchedd dysgu rhithwir effeithiol iawn sy’n cynnwys ystod eang o adnoddau, yn hwyluso cyfathrebu effeithiol rhwng hyfforddwyr, tiwtoriaid a mentoriaid, ac yn annog rhannu arfer dda mewn modd effeithiol.’

Mae llety i fyfyrwyr TAR ar gael ar y campws ar gyfer y rhai sy’n dymuno aros yn Abertawe o fewn cyrraedd i ysgolion partner lleol.

Mae gan bob myfyriwr diwtor personol, ac mae cefnogaeth ychwanegol ar gael ar gyfer y sawl sydd ei angen gan y tîm gwasanaethau myfyrwyr.

Cyfraniadau ychwanegol gan staff eraill y Ganolfan a siaradwyr gwadd lle bo’n briodol.

Er mwyn cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus a chyrraedd safonau cenedlaethol, rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn elfennau addysgu ymarferol ac ysgrifenedig y rhaglen. Asesir cymhwysedd addysgu ymarferol gan athrawon mewn ysgolion, ar y cyd â thiwtor prifysgol.

Ar hyn o bryd mae’r asesiadau prifysgol yn cynnwys traethodau, tasgau portffolio, cyflwyniadau ac adroddiadau ymchwil. Ar hyn o bryd mae’r rhaglen yn cynnwys 40 credyd lefel 7 ar lefel Meistr.

Rydym yn awyddus i recriwtio myfyrwyr sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth bersonol trwy gydol eu hastudiaethau. Caiff sgiliau llythrennedd a rhifedd personol y myfyrwyr eu harchwilio’n rheolaidd a’u monitro trwy gydol y rhaglen. Mae’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru fod sgiliau llythrennedd myfyrwyr yn cael eu mesur ar ddiwedd y cwrs a’u barnu’n gymwys ar gyfer arfer proffesiynol. Mae myfyrwyr yn cwblhau archwiliad ar ddiwedd y cwrs ac yn cyflwyno portffolio o dystiolaeth i fodloni’r gofyn hwn. Mae gradd llwyddo yn orfodol.

Gall y rhaglen hon newid mewn ymateb i bolisi’r Llywodraeth.

Gradd  

Dylai ymgeiswyr fod â gradd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) neu fod disgwyl iddynt ennill gradd anrhydedd dda o brifysgol, coleg polytechnig neu goleg addysg uwch a gymeradwyir gan Brifysgol Cymru.

Cymwysterau Lefel A 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr fodloni’r Brifysgol ynglŷn â pherthnasedd eu cymwysterau Lefel A i yrfa mewn addysg gynradd. Disgwylir i ymgeiswyr gael naill ai lefel A gradd C (gradd B ar gyfer Saesneg), neu gymhwyster cyfwerth neu radd yn un o bynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol neu faes cwricwlwm arall sy’n addas ar gyfer addysgu cynradd:

 • Saesneg – lefel A Gradd B neu uwch (Iaith neu Lenyddiaeth) neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Mathemateg – lefel A Gradd C neu Radd neu elfen sylweddol o Radd
 • Gwyddoniaeth – lefel A Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Cymraeg fel ail iaith (mewn ysgolion cyfrwng Saesneg) lefel A Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Technoleg Gwybodaeth – Lefel A Gradd C neu uwch neu gyfwerth mewn pwnc yn gysylltiedig â thechnoleg gwybodaeth neu gymhwyster ar lefel uchel mewn sgiliau cyfrifiadurol (e.e. RSA, GNVQ) neu brofiad galwedigaethol mewn maes sy’n cynnwys defnydd aml o TGCh
 • Hanes – lefel A Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Daearyddiaeth – lefel A Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Ieithoedd Tramor Modern – Iaith gyntaf neu lefel A Gradd C uwch mewn Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg neu Almaeneg neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Addysg Gorfforol – lefel A Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth neu Radd
 • Cerddoriaeth/y Celfyddydau Perfformio – Lefel A gradd C neu uwch mewn Cerddoriaeth neu’r Celfyddydau Perfformio neu gymhwyster cyfwerth e.e. Gradd 6 theori ac ymarferol mewn cerddoriaeth  neu radd yn y Celfyddydau Perfformio.

Pynciau TGAU

 • Gradd A-B (neu gyfwerth) mewn Iaith Saesneg 
 • Gradd A-B (neu gyfwerth) mewn Mathemateg 
 • Gradd A-C (neu gyfwerth) mewn Gwyddoniaeth (gwyddoniaeth dyfarniad dwbl neu ddyfarniad sengl mewn bioleg, cemeg neu ffiseg)

Rhaid i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn y cwrs cyfrwng Cymraeg gael Gradd A-C mewn Cymraeg Iaith Gyntaf

Yn ogystal mae angen gradd C neu uwch mewn amrywiaeth dda o bynciau TGAU eraill.

Bydd y Brifysgol yn ystyried cymwysterau sydd ar y gweill.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Sgiliau cyfathrebu da 

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad yn glir a chydag awdurdod. Dylech fod yn gallu mynegi cysyniadau a syniadau mewn modd sy’n galluogi disgyblion i ddeall, i gael eu hysgogi ac ennyn eu brwdfrydedd. Dylech hefyd allu cyfathrebu’n dda â rhieni/gwarcheidwaid a gweithwyr proffesiynol eraill.

Ymrwymiad i addysgu 

Dylech fod yn ymwybodol o wir natur y dosbarth cynradd a dylech fod wedi cael cyfnod o brofiad yn gweithio neu’n gwirfoddoli mewn lleoliad ysgol gynradd (mae'n bosibl y caiff lleoliadau addysgol eraill eu hystyried). Dylai hyn fod am gyfnod o bythefnos o leiaf, byddai rhagor yn ddelfrydol, yn ystod y 12 mis cyn cyflwyno cais. Mae profiad gyda'r Blynyddoedd Cynnar Uwch neu o Anghenion Addysgol Arbennig hefyd yn berthnasol.  Yn ogystal, dylech fod yn gyfarwydd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yng Nghymru.

Bydd angen gwybodaeth bellach gan bob ymgeisydd, yn cynnwys datganiad o ofynion cynhenid a manylion ynghylch sut i wneud cais am Ddatgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS, CRB gynt).

Mae’r Ganolfan yn talu sylw priodol i recriwtio hyfforddeion o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac mae ganddi strategaeth farchnata ragweithiol i ymgysylltu ag ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, grwpiau ag anableddau, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a dysgwyr cyfrwng Cymraeg.  

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd i baratoi ar gyfer gyrfa fel athro, yn cynnwys ffair recriwtio a sesiynau cysylltiedig. Mae myfyrwyr yn gyson yn cael swyddi yn yr ardal leol, yn Lloegr a dramor.

Bydd myfyrwyr sy’n llwyddo ar y cwrs hwn yn ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC)

Mae pob myfyriwr yn cofrestru ar gyfer y cwrs TAR ar y llwybr Meistr, sy’n cynnwys dysgu ac addysgu o fewn fframwaith beirniadol ac adfyfyriol. Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn dewis dilyn y llwybr hwn sydd ar lefel uwch ac yn gwneud y penderfyniad hwn gyda chefnogaeth y tiwtoriaid yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae ein rhaglenni TAR Cynradd yn hynod o boblogaidd ac maent yn denu nifer fawr o geisiadau, am y rheswm hwn, rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud cais mor fuan â phosibl, er mwyn sicrhau y byddwn yn gallu ystyried eich cais (cyn y Nadolig, yn ddelfrydol). O ganlyniad i’r galw am y rhaglen hon a nifer cyfyngedig y lleoedd sydd gennym i’w cynnig, fel arfer, mae’n rhaid i ni stopio derbyn ceisiadau yn y Gwanwyn bob blwyddyn, ac weithiau mor fuan â mis Ionawr.  

Opsiynau Rhaglenni TAR:

 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Cynradd
 • Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (Cynradd)
 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Cynradd Cyfrwng Cymraeg
 • Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (Cynradd) Cyfrwng Cymraeg

Codau Cyrsiau UCAS:

 • 2X63 Cynradd Is
 • 2X64 Cynradd Is (Cymraeg)
 • 2X6K Cynradd Uwch
 • 2X6L Cynradd Uwch (Cymraeg)

Cod Darparwr UCAS: T80