Adeiladu ar draddodiad – gyda gweledigaeth o’r dyfodol

PGCE landing page

Yn Yr Athrofa (CAADOC), rydym yn deall bod athrawon yn bwysig. Mae’r Drindod Dewi Sant yn rhoi’r parch mwyaf i addysgu athrawon ac mae credu mai astudio addysg yw un o’i swyddogaethau pwysicaf. Wedi’u hadeiladu ar bartneriaeth a chydweithio, mae ein rhaglenni’n cyfuno’r ymarferol, arbenigedd ymarferol ym maes y sector ysgol gyda meistrolaeth ar addysg uwch.

Wedi’u hadeiladu ar bartneriaeth a chydweithio, mae ein rhaglenni’n cyfuno’r ymarferol, arbenigedd ymarferol ym maes y sector ysgol gyda meistrolaeth ar addysg uwch.

Mae ein rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon TAR yn cynnig Statws Athro Cymwysedig i athrawon cynradd ac uwchradd yn y Gymraeg a Saesneg.

Cadwch le yn y diwrnod agored nesaf

Pam dewis Y Drindod Dewi Sant i astudio TAR?

  • Mae gennym berthnasoedd gwaith agos iawn gydag ysgolion, ein hawdurdodau lleol a’n consortia rhanbarthol. 
  • Mae gennym bartneriaethau gyda mwy na 120 o ysgolion uwchradd a cholegau a 250 o ysgolion cynradd
  • Rydym yn gyfrifol am gynlluniau treialu rhaglenni astudiaethau ysgol-seiliedig a datblygiad ac arfer ysgol-seiliedig newydd ac arloesol
  • Mae gennym berthnasoedd cryf gyda’n graddedigion sy’n gweithio ar draws y sector ac yn tynnu ar eu harbenigedd i gefnogi dysgu ac addysgu ein myfyrwyr TAR  
  • Dewiswch o blith 16 o wahanol raglenni pynciau uwchradd 
  • Gallwch astudio 60 o gredydau Lefel 7 sy’n gallu cyfrif tuag at eich addysg MA
  • Astudio 40-60 o gredydau Lefel 7 sy’n gallu cyfrif tuag at eich MA Addysg
  • Yn yr Athrofa rydym yn ymfalchïo yn lefel y cymorth a roddwn  i’n darpar athrawon - bydd gennych diwtor personol yn y brifysgol yn ogystal â mentor pwnc neu ddosbarth yn ystod eich profiad addysgu proffesiynol.

Bydd cymhwyster TAR yn eich paratoi at yrfa addysgu trwy gyfuno astudiaethau dosbarth-seiliedig a lleoliadau ysgol neu goleg-seiliedig ymarferol. Yn Y Drindod Dewi Sant rydym yn ymfalchïo yn lefel y cymorth a roddwn  i’n darpar athrawon, bydd gennych diwtor personol yn y brifysgol yn ogystal â mentor yn yr ysgol/ysgolion y cewch leoliad ynddi/ynddynt a fydd yn eich cefnogi trwy gydol y rhaglen. 

Dewch i ymweld â ni yn un o’n diwrnodau agored i ddysgu rhagor am gael eich hyfforddi i addysgu.  Mewn diwrnod agored, cewch gyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid, sgwrsio gyda myfyrwyr-athrawon presennol, cael cyngor ar wneud cais a chymryd rhan mewn sesiwn blas ar addysgu gyda myfyrwyr TAR presennol.  

Gofynion Mynediad

Bydd disgwyl ichi feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) a’ch bod wedi graddio o brifysgol, polytechnig neu goleg addysg uwch a gymeradwywyd gan Brifysgol Cymru. Os ydych yn dymuno addysgu mewn ysgolion uwchradd, yna fe ddylai eich gradd fod mor agos i’r pwnc yr hoffech ei addysgu â phosibl.

I ddechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2015, mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr TAR yng Nghymru gael gradd B TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu gwneud eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C mewn Cymraeg.

Os oes gennych chi radd C mewn TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych yn llwyddo yn agweddau eraill y broses ddethol, cewch gyfle i sefyll prawf cyfwerthedd. Os byddwch yn llwyddiannus, ac yn derbyn eich lle i astudio gyda ni, gallwch ddechrau’r rhaglen yn ôl yr arfer. Mae mynychu’r gweithdai cyn y prawf yn rhan annatod o’r rhaglen profion cyfwerthedd.