Prawf Cyfwerthedd TGAU

Profion Cyfwerthedd

Cyn cychwyn rhaglen o addysg athrawon yng Nghymru, mae’n rhaid i bob myfyriwr feddu ar y cymwysterau perthnasol. Un o’r gofynion yw gradd B TGAU mewn Saesneg Iaith a Mathemateg.

Beth yw profion Cyfwerthedd TGAU?

Bydd cwblhau prawf cyfwerthedd TGAU yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs TAR os nad oes gennych radd B TGAU mewn Saesneg neu fathemateg. Dim ond myfyrwyr sydd wedi cael gradd C ar lefel TGAU yn barod ac yn llwyddo yn holl agweddau eraill y broses gyfweld sy’n gallu gwneud y prawf. 

Os oes gennych radd C TGAU mewn Saesneg Iaith neu fathemateg ac rydych yn llwyddo i fodloni holl agweddau eraill y broses ddethol, cewch gyfle i sefyll prawf cyfwerthedd. Os byddwch yn cwblhau’r prawf hwn yn llwyddiannus ac yn derbyn eich lle i astudio gyda CAADOC, cewch gychwyn eich rhaglen TAR yn ôl yr arfer.

A gaf i unrhyw gymorth cyn y prawf?

Cewch. Mae’n rhaid ichi fynychu gweithdy undydd sydd wedi’i ddylunio i’ch helpu i baratoi at y prawf gyda chymorth wyneb i wyneb. Ar ddiwrnod eich prawf, cewch hefyd fynychu gweithdy hanner diwrnod yn y bore. Yn ogystal â’n gweithdai wyneb i wyneb, rydym  yn argymell eich bod yn ymgynghori ag un neu fwy o’r adnoddau adolygu a ganlyn:    

Mathemateg:

Fideo Adolygu TGAU Mathemateg (Cymraeg) gan Gareth Evans, Ysgol y Creuddyn, ar gael yn www.hwb.wales.gov.uk

Llyfrynnau Adolygu TGAU Mathemateg (ar gael yn y Gymraeg a Saesneg) o siopau llyfrau, Amazon a CBAC (http://www.cbac.co.uk/?language_id=2 )

Saesneg:

Hefyd, mae amrywiaeth o ganllawiau adolygu a gwerslyfrau a chanllawiau gramadeg ar gael yn www.cgpbooks.co.uk

Pryd allaf i gymryd y prawf cyfwerthedd?

Bydd profion yn cael eu trefnu maes o law. Byddwn yn rhoi'r manylion yma ar ein gwefan.

Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer prawf cyfwerthedd?

I fanteisio ar y ddarpariaeth hon, bbydd angen ichi gofrestru’ch manylion gyda Ceri Hadler mewn neges e-bost: lara.williams-evans@uwtsd.ac.uk or info@uwtsd.ac.uk

Bydd angen y wybodaeth a ganlyn arnom:

  • Enw lawn a dyddiad geni
  • Cyfeiriad yn cynnwys cod post
  • Cadarnhau pa arholiad rydych yn dymuno ei sefyll
  • Cadarnhau p’un a ydych yn dymuno sefyll yr arholiad mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg
  • Nodyn o unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sy’n galw am addasiad yn y Ddarpariaeth

Beth yw ei gost?

Ni fydd angen talu am y gweithdy, am adnoddau a ddarperir yn ystod y gweithdy nac am yr arholiad. Bydd un cyfle i ailsefyll ar gyfer pob prawf a byddwn yn codi ffi ailsefyll o £75 ar gyfer y rhain.

Cynigir y cyfle hwn ar y ddealltwriaeth y byddwch yn derbyn eich cynnig i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant os byddwch yn llwyddo yn yr arholiadau.