Gweithio o Bell | Mynediad I Ffeiliau a Meddalwedd | Darlithoedd a Chyfarfodydd Rhithwir | Cydweithio | Ar eich Dyfais Personol

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd rhaid i staff weithio o adref neu oddi ar y campws. Yma, gallwch ddarganfod pa ddulliau sydd ar gael i’ch galluogi i weithio oddi ar y campws gan gynnwys gliniaduron y Brifysgol neu eich dyfais bersonol eich hun.

Mae apiau Microsoft Office 365 ar gael i’w gosod ar eich dyfais adref sy’n eich galluogi i redeg holl apiau Office 365 fel Word, Excel a PowerPoint pan nad ydych ar y campws.

Gallwch hefyd osod a defnyddio:

Gweithio oddi ar y campws ar liniadur a gyflenwyd gan y brifysgol?

Os oes gennych liniadur Windows a gyflenwyd gan y Brifysgol byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth cynwysedig o’r enw Direct Access i’ch galluogi i gysylltu’n ddiogel â holl Wasanaethau TG y Brifysgol fel pe baech ar y campws.

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, caiff y gwasanaeth hwn ei sefydlu’n awtomatig ar holl liniaduron Windows 10 staff y brifysgol ac mae’n gweithio’n ddiffwdan heb fod angen i chi wneud dim. Logiwch i mewn i’ch gliniadur a gweithio’n ôl yr arfer.

Gweithio oddi ar y campws ar eich dyfais eich hun?

Os nad oes gennych liniadur a gyflenwyd gan y Brifysgol, gallwch gysylltu â’ch cyfrifiadur swyddfa o’ch dyfais bersonol.

Dim ond angen cyrchu gyrrwr a rennir (‘shared drive’)? Gallwch ddilyn y canllaw cam wrth gam isod. Dewiswch y canllaw sy’n cyd-fynd â’ch mathau chi o ddyfais prifysgol a phersonol.

Cyn i chi adael y swyddfa bydd angen i chi wneud rhai pethau a fydd yn gwneud y broses hon yn haws. Caiff y camau y mae angen i chi eu cymryd eu hamlinellu yn y canllawiau isod.

Canllawiau Mynediad TG o Bell:

 

Dyfais Windows Office

Dyfais MacOS Office

Dyfais Windows Home

Windows Personol i Windows y Brifysgol

Windows Personol i MacOS y Brifysgol

Dyfais MacOS Home

MacOS Personol i Windows y Brifysgol

MacOS Personol i Windows y Brifysgol

Os yw eich dyfais Prifysgol wedi’i ddiffodd, cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG yn ystod oriau gwaith arferol neu dderbynfa’r campws tu allan i oriau gwaith arferol am gymorth wrth droi eich cyfrifiadur swyddfa ymlaen.

Sut i gyrchu cymwysiadau Microsoft Office 365 ar eich dyfais bersonol?

Gallwch osod Microsoft Office 365 yn rhad ac am ddim ar eich dyfais bersonol gan gynnwys Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams a Skype for Business.

Unwaith y bydd wedi’i osod ar eich dyfais bersonol, gallwch logio mewn gyda’ch cyfrif prifysgol a chyrchu’r un gwasanaethau a ffeiliau Microsoft fel pe baech ar y campws.

Fonau Symudol a Llechi

Edrychwch yn siop apiau eich dyfais am yr ap yr hoffech ei osod a’i lawrlwytho. Unwaith y bydd wedi lawrlwytho, logiwch i mewn i’r ap gyda’ch cyfeiriad e-bost a chyfrinair prifysgol.

Gliniaduron a Chyfrifiaduron Windows ac Apple Mac

 1. Ewch i Microsoft Office a logio mewn gyda’ch cyfeiriad e-bost a chyfrinair prifysgol
 2. Dilynwch y cyfarwyddiadau i osod Office 365

Ceir rhagor o gyfarwyddiadau manwl ar Wefan Microsoft neu gallwch wylio canllaw fideo Microsoft.

Sut i gydweithio gyda chyfarfodydd a darlithoedd rhithwir?

Os oes arnoch angen cydweithio gyda chydweithwyr a myfyrwyr gan gynnwys cynnal cyfarfodydd neu ddarlithoedd rhithwir, rydym yn argymell defnyddio Microsoft Teams.

I ddysgu sut i lawrlwytho a gwneud defnydd o Teams i ryngweithio gyda chydweithwyr a myfyrwyr, ewch i’n tudalen Microsoft Teams.

Sut i wneud galwadau ffôn a Negeseuon Gwib?

Os yw eich ffôn swyddfa yn ffôn Skype for Business, gallwch lawrlwytho’r feddalwedd Skype for Business ar eich cyfrifiadur cartref, gliniadur neu ddyfais symudol i wneud a derbyn galwadau ffôn fel pe baech ar y campws.

I ddysgu sut i lawrlwytho a gwneud defnydd o Skype for Business ewch i’n tudalen Skype for Business.

Eich cyfrifoldebau wrth weithio o adref

Rydym yn atgoffa staff eu bod yn dal i fod yn ymrwymedig i bolisïau’r Brifysgol wrth iddynt weithio o adref, yn arbennig y rheiny sy’n ymwneud â:

Mynd ag Offer TG Adref

Rhaid i staff sy’n dymuno mynd ag offer TG perifferol adref o’u hoffer swyddfa (gan gynnwys bysellfyrddau, llygod a gorsafoedd docio) i’w helpu wrth weithio o gartref, siarad â’u Pennaeth Adran i gael cymeradwyaeth. Bydd yn ofynnol i’ch Pennaeth Adran gadw rhestr o bwy sydd wedi benthyg pa offer ynghyd â rhifau cyfresol gan roi gwybod i’r Adran Gyllid drwy insurance@uwtsd.ac.uk.

Sylwer, nid ydym yn caniatáu mynd â Chyfrifiaduron Bwrdd Gwaith nac iMac i’w defnyddio gartref. 

Dyma’r broses ar gyfer benthyg offer TG perifferol dros dro:

 • Cysylltwch â’ch Pennaeth Uned/Athrofa i wneud cais i fynd â pherifferolion TG adref o’ch swyddfa
 • Bydd y Pennaeth Uned/Athrofa naill ai’n cymeradwyo neu’n gwrthod y cais
 • Yn achos offer y cafwyd cymeradwyaeth i fynd ag ef adref, bydd y Pennaeth Uned/Athrofa yn cadw rhestr o bwy sydd wedi benthyg pa offer (gan gynnwys rhifau cyfresol yr offer)
 • Pennaeth Uned/Athrofa i anfon e-bost i insurance@uwtsd.ac.uk i gadarnhau bod offer wedi’i gymryd oddi ar y campws
Adnoddau ar gyfer Addysgu Ar-lein

Mae Canolfan Adnoddau TEL yn cynnwys canllawiau a fideos ar y technolegau craidd y bydd eu hangen arnoch wrth ddarparu addysgu ar-lein. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol neu geisiadau am gymorth, cysylltwch â thîm TEL.

Cymorth ar gyfer defnyddio’r Rhyngrwyd yn y cartref
 • Gosodwch eich llwybrydd rhyngrwyd mor bell â phosibl o unrhyw ddyfeisiau eraill a allai amharu ar y signal, fel ar fwrdd neu silff yn hytrach nag ar y llawr.
 • Peidiwch â diffodd eich llwybrydd. Gall cynnau a diffodd eich llwybrydd yn rheolaidd leihau cyflymder cyffredinol gan y bydd darparwyr yn ystyried hyn yn broblem gyda’r llinell.
 • Os ydych chi’n cynnal galwadau neu gyfarfodydd fideo, bydd diffodd y fideo a defnyddio sain yn defnyddio llawer llai o’ch cyswllt rhyngrwyd.
 • Ceisiwch ddechrau’r galwadau hyn ar adegau llai cyffredin, yn hytrach nag ar yr awr neu’r hanner awr.
 • I gael y cyflymder band eang gorau, defnyddiwch gebl ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur yn uniongyrchol â’r llwybrydd yn hytrach na defnyddio cyswllt diwifr.
 • Lle bo’n bosibl, ceisiwch beidio â defnyddio lîd ymestyn ffôn i gysylltu’r llwybrydd, oherwydd gallai hwn achosi ymyrraeth a allai leihau eich cyflymder.
 • Mae’r dyfeisiau a allai ymyrryd â signal eich llwybrydd yn cynnwys: ffôn diwifr, monitor babi, lamp halogen, switsh pylu, stereo, seinyddion, teledu, a monitor.
 • Gwnewch alwadau ffôn ar linell tir lle bo’n bosibl, o ystyried y cynnydd yn y galw ar y rhwydweithiau symudol.
 • Os oes angen i chi ddefnyddio eich ffôn symudol, ceisiwch newid eich gosodiadau i ddefnyddio’r cyswllt diwifr yn enwedig mewn ardaloedd sydd â signal isel/gwael.
 • Yn yr un modd, gallwch wneud galwadau llais dros y rhyngrwyd yn defnyddio apiau fel Facetime, Skype neu WhatsApp.
 • Datgysylltwch ddyfeisiau, oherwydd po fwyaf o ddyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r cyswllt diwifr, yr isaf fydd cyflymder y cysylltiad. Yn aml mae dyfeisiau fel tabledi a ffonau clyfar yn gweithio yn y cefndir, felly diffoddwch y cyswllt diwifr ar y rhain pan na fyddwch chi’n eu defnyddio.
 • Lawrlwythwch ffilmiau ymlaen llaw yn hytrach na’u ffrydio pan allai rhywun arall fod yn ceisio gwneud galwad fideo.
 • Os ydych chi’n defnyddio cyswllt di-wifr, peidiwch â defnyddio ffwrn microdon pan fyddwch chi’n gwneud galwadau fideo, gwylio fideos HD neu wneud rhywbeth pwysig ar-lein.