Diweddariad Coronafeirws TaSG

Diweddariad 10.09.2021 – Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu o fewn Cyfnod 3 ein Cynllun Ailagor

Mae’r Tîm Darparu Gwasanaeth yn gweithio o fewn canllawiau caeth polisïau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru, ac yn unol â chanllawiau’r sector. Rydym yn ymrwymo i ailagor ein lleoliadau Desg Gwasanaeth TG yn raddol a’n prif flaenoriaeth yw diogelwch a lles ein myfyrwyr, staff a gwesteion.

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd yn gallu darparu cymorth perthnasol i’r rheiny sydd ei angen trwy bob cyfnod o’n proses ailagor, gan sicrhau bod pawb yn saff yn ystod pob cyfnod, drwy weithredu prosesau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus i liniaru unrhyw risgiau.

Darganfyddwch ba wasanaethau a fydd ar gael yn ystod pob cyfnod o’r broses ailagor yn ein ‘Cynllun Ailagor yn Raddol y Ddesg Gwasanaeth TG’ isod.

Cynllun Ailagor yn Raddol y Ddesg Gwasanaeth TG

Bydd y tîm Darparu Gwasanaeth yn darparu gwasanaeth hybrid ar gyfer y flwyddyn academaidd 20/21, gyda gwasanaethau sylfaenol yn cael eu darparu ar-lein/o bell. Ein bwriad yw ailagor ar ddull 4 cam heb unrhyw ddyddiadau pendant gan ddilyn patrwm cynyddol. Caiff pob cam ei adolygu a’i addasu ac maent wedi’u llunio i brofi a dilysu diogelwch yr holl wasanaethau.


Cam Un

Ar-lein yn unig – Bydd y Tîm Darparu Gwasanaeth ar gael ar-lein yn darparu cymorth, cyngor ac arweiniad llawn i’r holl fyfyrwyr, staff a gwesteion o bell. Bydd Desgiau Gwasanaeth TG yn parhau ar gau.

 • Caiff yr holl gymorth ei gynnal o bell
 • Dylai defnyddwyr wneud cais am gymorth drwy ffonio 0300 500 5055 neu drwy greu tocyn drwy ddefnyddio Desg Gymorth y We
 • Buddsoddi mewn technoleg cymorth o bell i ddarparu’r gallu i gysylltu â dyfeisiau myfyrwyr, staff a gwesteion i hwyluso’r cymorth
 • Nifer cyfyngedig o ddyfeisiau ar gael i’w benthyg i staff a myfyrwyr

Cam Dau

Cynllunio a Pharatoi – Cynnal gwasanaethau Cam Un yn ogystal â:

 • Gweithio gyda’r grŵp ‘Croeso a Chynefino’ i greu cynnwys croeso a chynefino digidol ar gyfer myfyrwyr
 • Cadarnhau modelau Capasiti Staff a chwblhau Asesiadau Risg.
 • Sefydlu protocolau, canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer staff Darparu Gwasanaeth wrth ddychwelyd i’r campws gan gynnwys PPE, offer glanhau a diheintio, a pharatoi’r lleoliadau Desg Gymorth TG ar gyfer y cam nesaf
 • Staff Darparu Gwasanaeth brys yn unig ar y campws i berfformio gwaith cynnal a chadw ac atgyweiriadau hanfodol i systemau allweddol y brifysgol

Cam Tri

Cymorth TG Cyfyngedig ar y Campws – Cynnal gwasanaethau Camau 1 a 2 yn ogystal â:

 • Staff Darparu Gwasanaeth Cyfyngedig ar y campws i ddarparu cymorth brys i ddarlithoedd ar y campws a darparu cymorth lleol ar gyfer materion na ellir eu cwblhau o bell
 • Dylai myfyrwyr, staff a gwesteion wneud cais am gymorth drwy ffonio 0300 500 5055 neu drwy greu tocyn drwy ddefnyddio Desg Gymorth y We. Os na ellir cwblhau cymorth o bell, bydd technegydd yn mynychu lle bo’n bosibl
 • Cyflwyno Gwasanaeth Cymorth TG cyfyngedig drwy apwyntiad yn unig ar gampysau Llambed, Caerfyrddin a SA1. Dim ond os na ellir datrys y broblem o bell y bydd apwyntiadau ar gael
 • Gwiriadau rheolaidd o’r Labordai Cyfrifiaduron a Darlithfeydd i wirio bod yr offer yn gweithio’n iawn

Cam Pedwar

Agor Rhywfaint ar Leoliadau Desg Gwasanaeth TG  - Cynnal gwasanaethau Camau 1-3 yn ogystal â:

 • Ailagor lleoliadau Desg Gwasanaeth TG ar y campysau fesul cam gan ddarparu cymorth cyfyngedig gan ein Desgiau Gwasanaeth TG yn Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe
 • Mesurau cadw pellter cymdeithasol trylwyr, systemau ciwio wedi’u rheoli yn gweithredu o fewn canllaw ar niferoedd diogel.
 • Cynlluniau penodol ar gyfer campysau
 • Monitro, adborth a gwerthuso parhaus

 

Ydy’r Desgiau Gwasanaeth TG ar agor?

Ar hyn o bryd, mae ein Desgiau Gwasanaeth TG yn parhau i fod ar gau, ond bydd y Tîm Darparu Gwasanaeth ar gael ar-lein yn darparu cymorth, cyngor ac arweiniad llawn o bell i bob defnyddiwr.

Rydym hefyd yn darparu cymorth 24/7/365, i ddysgu sut i gysylltu â ni ewch i’n tudalen wybodaeth Desg Gwasanaeth TG

Beth os bydd angen help neu gymorth arnaf i?

Er bod ein Desgiau Gwasanaeth TG yn parhau i fod ar gau, bydd y Tîm Darparu Gwasanaeth ar gael ar-lein yn darparu cymorth, cyngor ac arweiniad llawn o bell i bob defnyddiwr. Byddwn yn ymdrechu i drefnu bod technegydd ar y safle i fynd i unrhyw faterion brys na allwn eu datrys o bell.

Rydym hefyd yn darparu cymorth 24/7/365 dros y ffôn ar 0300 500 5055. I ddarganfod rhagor o ffyrdd i gysylltu â ni, ewch i dudalen wybodaeth yr Hwb Myfyrwyr.

Cyfrifiaduron Mynediad Agored

Mae gennym nifer o ystafelloedd cyfrifiaduron Mynediad Agored ar draws ein campysau sydd ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio ac rydym yn deall pwysigrwydd gallu myfyrwyr i gyrchu’r adnoddau hyn.

Oherwydd y coronafeirws, sylwch fod rhai lleoliadau ar gampysau’n parhau i fod ar gau ac felly ewch i’n hadran ‘Lleoliadau Cyfrifiaduron Personol Mynediad Agored’ ar ein tudalen Ystafelloedd Cyfrifiaduron ar y we  am yr wybodaeth ddiweddaraf ar ba ystafelloedd cyfrifiaduron Mynediad Agored sydd ar gael ar hyn o bryd a pha rai sy’n dal i fod ar gau.

Argraffu ar gampysau

Mae gennym nifer o Ddyfeisiau Aml-swyddogaeth (‘MFD’) ar ein campysau sydd at ddefnydd myfyrwyr a staff ac rydym yn deall pwysigrwydd gallu argraffu deunydd.

Oherwydd y coronafeirws, sylwch fod rhai lleoliadau ar gampysau’n parhau i fod ar gau ac felly ewch i’n hadran ‘Lleoliadau’ ar ein tudalen Argraffu PCYDDS ar y we am yr wybodaeth ddiweddaraf ar ba argraffwyr sydd ar gael ar hyn o bryd a pha rai sy’n dal i fod ar gau.

Gliniaduron i Fyfyrwyr eu Benthyg

Ar hyn o bryd mae TaSG yn darparu gliniaduron hunanwasanaeth i’w benthyg o’n datrysiad ‘Lapsafe’ yn adeilad IQ SA1 Abertawe. Mae’r ‘Lapsafe’ yn Y Fforwm ar gau ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, bydd gliniaduron myfyrwyr ddim ond ar gael i’w benthyg yn unol â chynllun ailagor y Llyfrgell. Ewch i wefan y Llyfrgell am ragor o wybodaeth.

Gliniaduron i Staff eu Benthyg

Mae TaSG yn darparu nifer cyfyngedig o liniaduron i staff eu benthyg, am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu.

Mynediad i Adobe Creative Cloud gartref

Mynediad Myfyrwyr at Adobe Creative Cloud...

Gall myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau cymwys ofyn am fynediad rhad ac am ddim i’r casgliad o raglenni Adobe Creative Cloud y gellir ei fewnosod ar eu dyfais bersonol yn ystod eu hastudiaethau.

Os oes angen mynediad at Adobe Creative Cloud, cwblhewch y camau isod ac fe gysylltwn â chi i gadarnhau p’un a ydych yn gymwys:

 1. Ewch i Ddesg Gymorth y We i greu tocyn cymorth
 2. Mewngofnodwch gyda’ch cyfeiriad e-bost YDDS a’ch cyfrinair
 3. O dan ‘Request Type’ dewiswch
  • '‘Request for Software & Drivers’ yna dewiswch
  • '‘Student Adobe CC'
 4. Cadarnhewch eich:
  • Rhif Cyswllt
  • Enw’r Cwrs
  • Blwyddyn Disgwyliedig Cwblhau’r Cwrs
  • Lleoliad, ac yna cliciwch ‘Save’

Tanysgrifiadau Misol: Cewch brynu copi o Creative Cloud Adobe yn syth o Wefan Adobe a chael o leiaf 65% o ostyngiad wrth dalu bob mis.


Mynediad staff i Adobe Creative Cloud yn rhad ac am ddim...

Fel aelod o staff y Drindod Dewi Sant, cewch fynediad i Adobe Creative Cloud ar eich dyfais bersonol yn rhad ac am ddim.

I osod Adobe CC ar eich dyfais bersonol:

 1. Ewch i wefan Adobe
 2. Teipiwch eich cyfeiriad e-bost yn y Drindod Dewi Sant a chlicio “Continue”
 3. Dewiswch “Company or School Account” a theipio eich cyfrinair ar gyfer Y Drindod Dewi Sant

 

Darlithoedd Rhithwir a Chyfarfodydd | Ffeiliau Mynediad a Meddalwedd Arbenigol | Ar eich Dyfais Bersonol

Dan rai amgylchiadau, gall fod gofyn cyflwyno darlithoedd o’r cartref neu i ffwrdd o'r campws. Yma gallwch ddarganfod pa ddulliau sydd ar gael i'ch galluogi i addysgu a dysgu i ffwrdd o'r campws.

Un ffocws allweddol yw caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad at sesiynau yn y labordai cyfrifiadurol sydd wedi'u hamserlennu ar ffurf rithwir os na allant ddod i’r campws yn bersonol. Y nod yw darparu profiad dysgu amgen a dal i gynnal mynediad at adnoddau Y Drindod Dewi Sant (gan gynnwys meddalwedd arbenigol) drwy gysylltiad gweithfan o bell, gan roi mwy o hyblygrwydd mewn cyfnod ansicr.

Bydd ein trefniadau cyfrifiadurol o bell newydd yn caniatáu i fyfyrwyr fewngofnodi i gyfrifiaduron 'Mynediad Agored' neu Apple Mac yn yr un modd, fel bod myfyrwyr yn parhau i fanteisio ar feddalwedd arbenigol y tu allan i'w hamser astudio ffurfiol os na allant ddod i’r campws neu os yw eu darlith yn cael ei chynnal ar ffurf rithwir.

Mae apiau Microsoft Office 365 ar gael i'w gosod ar eich dyfais gartref sy'n eich galluogi i redeg holl apiau Office 365 megis Word, Excel a PowerPoint pan na fyddwch ar y campws.

Gallwch hefyd osod a defnyddio:

Mynediad Myfyrwyr o Bell i Gyfrifiaduron Personol

Ar hyn o bryd mae TaSG yn ymgymryd â nifer o fentrau i alluogi gwell mynediad hyblyg at adnoddau arbenigol ar gyfer myfyrwyr. Un ffocws allweddol yw caniatáu i fyfyrwyr gyrchu sesiynau cyfrifiadur wedi’u hamserlennu o bell os nad ydynt yn gallu dod i’r campws eu hunain.

Y nod yw darparu profiad dysgu amgen gan barhau i allu cyrchu adnoddau PCYDDS (gan gynnwys meddalwedd arbenigol) drwy gyswllt â gweithfan o bell, gan roi gwell hyblygrwydd mewn cyfnodau ansicr. Bydd yr ateb hwn hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr fewngofnodi i gyfrifiaduron neu Apple MACs ‘Mynediad Agored’ yn yr un ffordd, fel eu bod yn dal i allu cyrchu meddalwedd arbenigol tu allan i’w hamser astudio ffurfiol os nad ydynt yn gallu bod yn bresennol ar y campws.

Yn dilyn profion gyda staff technegol ac academaidd, mae TaSG yng nghyfnod olaf paratoi’r datrysiad hwn drwy alluogi mynediad o bell i labordai cyfrifiaduron ac Apple MAC ar draws campysau PCYDDS. Gelwir hyn yn ‘Gyfrifiadur o Bell’ a chaiff ei weithredu mewn dau gam:

 • 18fed Medi – Mynediad i labordai cyfrifiaduron Windows ar bob campws.
 • Dechrau mis Hydref – Mynediad i labordai MAC ar bob campws; system archebu i gadw cyfrifiadur/MAC ar gyfer gwersi a hefyd ar gyfer sesiynau mynediad agored ar gyfer myfyrwyr.

Caiff canllawiau defnyddwyr staff a myfyrwyr eu cyhoeddi yn yr wythnos yn dechrau 14eg Medi, gydag arddangosfeydd yn cael eu trefnu ar gyfer dydd Iau a dydd Gwener 17eg a 18fed  Medi. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn maes o law.