Croeso i Sesiwn Gynefino Staff Technoleg a Systemau Gwybodaeth

Fel aelod newydd o staff PCYDDS, bydd eich cyfrif TG yn cael ei greu yn awtomatig a bydd eich rheolwr yn gallu rhoi eich manylion mewngofnodi i chi.

Mae’n bwysig i chi ymgyfarwyddo’ch hun â’r gwasanaethau y mae TaSG yn eu darparu wrth sicrhau eich bod yn ymwybodol o’ch dyletswyddau TG cysylltiedig.

Er mwyn helpu pob aelod newydd o staff i ymgartrefu i’w rôl newydd, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i wylio fideo cynefino byr TasG sy’n orfodol i’r holl staff.


Dod i adnabod y gwasanaethau a gynigiwn

Cewch ddysgu rhagor o wybodaeth am bopeth a nodir yn fideo cynefino TaSG i’r holl staff yn yr adrannau isod.

Rhaid i’r holl staff gwblhau’r cwrs hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Gwybodaeth a nodir isod o fewn adran Polisïau a Chyrsiau Diogelwch TaSG.

Gofynnwn hefyd i staff newydd fynd i Sgiliau Digidol Y Drindod Dewi Sant i roi cynnig ar Offeryn Darganfod Jisc er mwyn hunanasesu eich sgiliau digidol. Mae'r Fframwaith Sgiliau Digidol hefyd yn rhoi mynediad i staff at nifer o adnoddau datblygu yn yr adran Dysgu Strwythuredig.

Ailosod Cyfrinair

Mae'r Porth Hunanwasanaeth i Ailosod Cyfrinair yn galluogi'r holl myfyrwyr a staff i ailosod eu cyfrinair heb orfod cysylltu â Desg Wasanaeth TG

Os oes arnoch angen ailosod eich cyfrinair, cewch ei ailosod eich hun drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Ailosod eich cyfrinair.

Polisïau a Chyrsiau Diogelwch TaSG

Mae’n orfodol i’r holl staff gwblhau'r Cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Gwybodaeth ar Moodle.

Rhaid ymgyfarwyddo’ch hun hefyd a’r holl Bolisïau TaSG gan gynnwys Polisi Defnydd Derbyniol TG.

Cymorth TG a Gyriannau Adrannol a Rennir

Os oes angen Cymorth TG arnoch, crëwch docyn Desg Wasanaeth TG drwy fynd i webhelp.uwtsd.ac.uk

Hefyd mae gennym gymorth ffôn ar gael 24/7 365 diwrnod y flwyddyn, Galwch ni ar 0300 500 5055.

Os oes arnoch angen mynediad i ffolderi Gyriannau Adrannol a Rennir  gofynnwch i’ch rheolwr llinell greu tocyn Desg Wasanaeth sy’n manylu ar y mynediad sydd ei angen os gwelwch yn dda.

Microsoft Teams (CY)

Microsoft Teams (CY)

Wi-Fi

Cysylltwch ag eduroam, rhwydwaith Wi-Fi’r Brifysgol, drwy ddefnyddio'ch e-bost a chyfrinair PCYDDS. Cewch ragor o wybodaeth drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/cy/cyswlltdiwifr

Statws Gwasanaeth TG – Hwb Statws

Ewch i’n Hwb Statws status.uwtsd.ac.uk i gael gwybod am unrhyw waith cynnal a gynllunnir neu broblemau gyda systemau’r Brifysgol a systemau TaSG.

Cynigon TG Arbennig

Dysgwch am gynigion arbennig a nwyddau rhad at ddefnydd personol staff gan gynnwys mynediad am ddim i Microsoft Office 365 ac Adobe Creative Cloud drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/it-exclusives

Argraffu

Cewch argraffu, copïo a sganio gan ddefnyddio unrhyw Canon MFD ar unrhyw gampws.

Enw’r cwt argraffu yw Print_Argraffu. Cewch ddysgu rhagor drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/print

Microsoft Office 365

Dysgwch ragor am yr holl wasanaethau a gynigir gan TaSG, gan gynnwys Microsoft Office 365, drwy ymweld â Gwasanaethau TG 

Hyfforddiant TG

Gwellwch eich sgiliau gyda gwasanaeth hyfforddi ar-lein Microsoft Office

Fideo-gynadledda

Dysgwch ragor am ein stafelloedd fideo-gynadledda a sut i archebu fideo-gynhadledd drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/videoconferencing