Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gymhwysol yn y Gweithle (TystAU)

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gymhwysol yn y Gweithle (TystAU)Mae’r sgiliau arwain a rheoli y mae myfyrwyr yn eu dysgu a’u cymhwyso ar y rhaglen yn eu paratoi i berfformio a llwyddo nid yn unig yn eu swydd bresennol ond hefyd yn eu swydd nesaf.

Ar ôl blwyddyn o astudiaethau llwyddiannus, bydd myfyrwyr TystAU yn graddio gydag achrediad deuol, ardystiad a chydnabyddiaeth ddigidol gan yr ILM. Yna gall myfyrwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r rhaglenni atodol DipAU neu BA.

Mae’r rhaglen TystAU wedi’i mapio yn erbyn Tystysgrif lefel 4 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Yr ILM yw’r corff dyfarnu mwyaf ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth yn Ewrop ac mae’n cael ei gydnabod yn eang mewn amrywiaeth eang o sectorau gan gynnwys y sector cyhoeddus, y sector milwrol a’r sector gwirfoddol. Ar ôl blwyddyn o astudiaethau llwyddiannus, bydd myfyrwyr TystAU yn graddio gydag achrediad deuol, ardystiad a chydnabyddiaeth ddigidol gan yr ILM.

Gwnewch gais i Gaerfyrddin at ddibenion gweinyddol. Bydd yr addysgu’n cael ei gynnal yn y gymuned yn eich lleoliad dewisol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.

Gwnewch gais i Gaerfyrddin at ddibenion gweinyddol. Bydd yr addysgu’n cael ei gynnal yn y gymuned yn eich lleoliad dewisol.


Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: alamo@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Gall myfyrwyr adeiladu eu gwybodaeth am fusnes, rheolaeth ac arweinyddiaeth, gan arwain at ddatblygu strategaethau, cynlluniau a beirniadaeth wybodus.
 2. Cyfle a’r hyblygrwydd i fyfyrwyr gael eu haddysgu mewn lleoliad allgymorth yn y gymuned yn agos at ble maen nhw’n byw/gweithio, ynghyd ag astudio ar-lein. Targedir y rhai sydd eisoes yn gweithio yn ogystal â’r rhai sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith newydd.
 3. Mae pob modwl wedi’i fapio naill ai i gyrff proffesiynol neu ddyfarnu yn y maes hwn
 4. Caiff modylau eu haddasu i adlewyrchu gofynion cyflogwyr a sefydliadau yn y farchnad fodern, ôl-pandemig.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Nodau’r rhaglen yw:

 • Rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio am ddyfarniad sy’n canolbwyntio’n benodol ar gyflogadwyedd a dilyniant gyrfa yn y dyfodol a’u cyflwyno i ddulliau, strategaethau a sgiliau a ystyrir yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth mewn cyd-destun cyffredinol
 • Gwneud myfyrwyr yn gyfarwydd â thrafod a dadlau wrth brosesu a datrys problemau
 • Rhoi amrywiaeth o brofiadau dysgu i fyfyrwyr a luniwyd i’w cynorthwyo i gaffael a chymhwyso gwybodaeth.
Pynciau Modylau

Lefel 4 (Tyst AU)

 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (20 credyd; gorfodol)
 • Menter ac Intrapreneuriaeth (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion
 • Cyfathrebu i Reolwyr (20 credyd; gorfodol)
 • Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau (20 credyd; gorfodol).
Asesiad

Mae asesiadau wedi’u llunio i wneud yn fawr o’r cyswllt rhwng theori ac arfer a chaniatáu i fyfyrwyr ddangos trylwyredd deallusol ac adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau eu hunain yn y gweithle.

Defnyddir dulliau asesu gwahanol i alluogi myfyrwyr i ddangos yr hyn maent wedi’i ddysgu mewn amrywiol ffyrdd, megis adroddiadau, gwaith adfyfyriol, cyflwyniadau, gwaith unigol a pheth gwaith grŵp, er bod asesiad unigol bob tro.  Defnyddir asesiadau ffurfiannol i gyfoethogi dealltwriaeth dysgwyr ac i fagu hyder dysgwyr, yn ogystal â nodi ymhle y gallai bod angen cymorth tiwtorial ychwanegol. Mae cwisiau yn gweithio’n dda ar gyfer asesiadau ffurfiannol. Anogir myfyrwyr i ddod â’u hymchwil eu hunain i’r dosbarth i’w rannu ag eraill sy’n cyfrannu.

Yn gyffredinol, darperir adborth trwy’r platfform ar-lein, Moodle. Mae tîm y rhaglen hefyd yn darparu adborth wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gwerthfawrogi ac yn dysgu o’r adborth a ddarperir ac yn gallu trafod pob agwedd ar eu perfformiad a’r gwersi y gellid eu cymhwyso yn y dyfodol.

I grynhoi, er mwyn creu ymarferwyr adfyfyriol cymwys, bydd y rhaglen yn:

 • Annog myfyrwyr i ymgymryd â darllen ac ymchwil annibynnol i ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth unigol o’r pwnc
 • Defnyddio dulliau asesu sy’n rhoi pwyslais ar ddadansoddi beirniadol, gwerthuso ac arfer adfyfyriol
 • Profi gwybodaeth a sylfaen sgiliau drwy waith cwrs ac ymarferion ymarferol a asesir.
Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu cwrs dewisol byddwn fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â’ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau arwain a rheoli sydd gan y myfyrwyr aeddfed a’u defnyddio yn y gweithle.

Mae’r DystAU lefel 4 yn gymhwyster sy’n sefyll ar ei ben ei hun ac sydd wedi’i fapio i safon y dystysgrif lefel 4 Genedlaethol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth a ddyfernir gan yr ILM. Mae’r asesiad sy’n ofynnol ar gyfer y cymhwyster hwn a gydnabyddir yn genedlaethol wedi’i ymgorffori yn y DystAU, gan alluogi achrediad dwbl gan y Brifysgol a’r ILM, y corff dyfarnu mwyaf yn Ewrop ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth.

Ar ôl blwyddyn o astudiaethau llwyddiannus, bydd myfyrwyr TystAU yn graddio gydag achrediad deuol, ardystiad a chydnabyddiaeth ddigidol gan yr ILM. Yna gall myfyrwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r rhaglenni atodol DipAU neu BA.

Mae ymgysylltu â chyflogwyr yn rhoi cyfleoedd i rwydweithio a chael gwell dealltwriaeth o’r maes astudio, ac yn helpu’r brifysgol i ragweld anghenion posibl cyflogwyr yn y dyfodol. Ymgynghorir â chyflogwyr a chyrff dyfarnu wrth ddylunio’r deunydd a chynnwys y modylau ac maent yn rhoi mewnbwn ar y rhaglen ar ffurf siaradwyr o fyd diwydiant.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio heb gostau ychwanegol.