Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Hyfforddiant Personol a Ffitrwydd Awyr Agored (TystAU)

Hyfforddiant Personol a Ffitrwydd Awyr Agored (TystAU)

Mae’r dystysgrif mewn Hyfforddiant Personol a Ffitrwydd Awyr Agored yn gwrs addysg uwch cyflwyniadol a gynlluniwyd i ddatblygu eich dealltwriaeth am bwysigrwydd gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a rôl yr hyfforddwr personol wrth gefnogi perfformiad athletig awyr agored ac iechyd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Mae recriwtio i'r DystAU Hyfforddiant Personol a Ffitrwydd Awyr Agored wedi ei ohirio ar gyfer 2023-2024.

Cyrsiau eraill perthnasol: 


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: g.forster@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Geraint Forster


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r rhaglen hon yn recriwtio ar gyfer y galw cynyddol am hyfforddwyr ymarfer corff awyr agored dull tebyg i ‘fŵt-camp’, a chydnabyddiaeth gynyddol o’r rôl y gall ‘ymarfer corff gwyrdd’ chwarae mewn iechyd a lles cyffredinol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu:

 • Hwyluso’r broses o ddod yn ddysgwyr gydol oes annibynnol ac yn ymarferwyr adfyfyriol sy’n gallu caffael, dehongli a chyflwyno gwybodaeth;
 • Datblygu’r wybodaeth, sgiliau a medrau penodol sydd eu hangen i ddod yn hyfforddwr personol ac ymarferydd ffitrwydd awyr agored yn gyson â gofynion cyrff proffesiynol cytras;
 • Datblygu dealltwriaeth o foeseg, codau a chwmpas arfer sy’n gysylltiedig a’r galwedigaethau iechyd a ffitrwydd, a’r cyrff proffesiynol cytras;
 • Hwyluso’r broses o ddod yn ddysgwyr gydol oes annibynnol ac ymarferwyr adfyfyriol.
Pynciau Modylau

Blwyddyn 1 (Tyst AU)

 • Ffisioleg a Ffitrwydd Dynol (20 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff (20 credyd; gorfodol)
 • Cinesioleg (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; un o fodylau’r 
 • Ffitrwydd Awyr Agored (20 credyd; gorfodol)
 • Hyfforddiant Personol (20 credyd; gorfodol).
Asesiad

Bydd yr asesiadau a ddarperir yn grynodol a ffurfiannol a rhoddir adborth ysgrifenedig a llafar ar bob dull asesu. Bydd dulliau asesu yn dangos cynnydd priodol o ran gofynion academaidd i ganiatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth pwnc-benodol a sgiliau trosglwyddadwy cyffredinol.

Bydd ystod y dulliau’n cynnwys cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig, arholiadau, astudiaethau achos, asesiadau ymarferol, asesiad cymheiriaid, yn ogystal â gwaith seiliedig ar brosiect. Dylid nodi bod llawer o fodylau’n cynnwys elfennau ymarferol i atgyfnerthu dysgu damcaniaethol ac yn aml, bydd aseiniadau wedi’u seilio ar ddata sydd wedi’i gasglu yn ystod rhannau’r modylau a addysgir.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • 32 o Bwyntiau UCAS
 • Bydd ymgeiswyr dros 21 oed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS yn cael cynnig cyfweliad.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae 90% o’n graddedigion yn y maes pwnc hwn mewn gwaith neu astudiaethau pellach llawn amser o fewn 6 mis o raddio. Yn gyffredinol, bydd y dystysgrif mewn Hyfforddiant Personol yn datblygu graddedigion ar gyfer gyrfaoedd fel:

 • Hyfforddwr cryfder a chyflyru
 • Hyfforddwr personol
 • Hyfforddi a chynghori athletwyr adloniadol (e.e. triathlon, rhedeg, seiclo)
 • Chwaraeon ieuenctid
 • Therapydd tylino ar gyfer chwaraeon
 • Ymgynghorydd ffitrwydd mewn amgylcheddau iechyd a ffitrwydd
Costau Ychwanegol

Ymhlith y costau ychwanegol bydd myfyriwr yn eu wynebu mae: Gwiriad DBS (£23) a dillad ar gyfer y cwrs (£40).