UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf (TystAU)

Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf (TystAU)

Ymgeisio Nawr

Mae'r diwydiant manwerthu'n parhau i dyfu ac arallgyfeirio ynghanol amgylchedd o newid byd-eang.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio, neu sy'n rhagweld gweithio, mewn unrhyw ddiwydiant manwerthu: Stryd Fawr, Bancio, Busnes Gwerthu Ceir, Archfarchnadoedd ac ati.

Pa un ai a ydych mewn rôl reoli ar hyn o  bryd, neu'n anelu at ddatblygu eich gyrfa mewn lleoliad rheoli manwerthu, bydd y rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen.

Nod y rhaglen yw datblygu eich sgiliau, eich cymhwysedd a'ch hyder yn rheolwr manwerthu drwy gymryd rhan yn y modylau hyn a arweinir gan y diwydiant.

Mae Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf ar gael drwy ddull dysgu cyfunol. Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn mynychu dysgu ar-lein a thiwtorialau ac y byddant yn cael cyfle i fynychu cynhadledd drwy gydol y flwyddyn. 

Rydym yn croesawu ac yn annog ymgeiswyr sy'n gweithio yn y diwydiant, ond nid yw hwn yn ofynnol ar gyfer y cwrs.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

GWNEWCH GAIS TRWY UCAS

Ewch i adran ymgeisio’r Brifysgol i gael gwybod rhagor o wybodaeth.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Thiwtor Derbyn Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf Laura James: laura.james@pcydds.ac.uk


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Cysylltwch â Ni
E-bost Cyswllt: Laura.james@pcydds.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Laura James

Côd sefydliad: T80

£9,000
£13,500

Pump Rheswm dros astudio Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf:

 1. Bod yn rhan o gymuned ddysgu flaengar a fydd yn llywio dyfodol manwerthu
 2. Datblygu eich sgiliau ym maes rheoli manwerthu i wella eich cyflogadwyedd
 3. Elwa o staff academaidd sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant
 4. Ymuno â rhaglen sy'n cynnig cymorth bugeiliol ardderchog drwy ddulliau ar-lein ac wyneb yn wyneb
 5. Astudio Rheoli Manwerthu i dyfu eich tîm a datblygu eich gyrfa

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych yn barod i ddatblygu eich dyfodol ym maes rheoli manwerthu a datblygu twf i'r diwydiant, y rhaglen hon yw'r llwyfan y mae arnoch ei hangen. 

Mae'r rhaglen Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf yn cynnig cyfle i chi ddatblygu eich gallu i ymateb i'r amgylchedd manwerthu sy'n newid drwy fodylau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant.

Yn fyfyriwr Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf, cewch eich arwain gan staff brwdfrydig  a chefnogol sydd â phrofiad sylweddol o reoli twf. Drwy ein dull addysgu arloesol  byddwch yn ymuno ac yn cael eich annog i weithio gyda'ch cymuned ddysgu drwy weithgareddau ymarferol sy'n seiliedig ar waith.

Mae gan Reoli Manwerthu ar gyfer Twf y nodau canlynol:

 • Cynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o reoli manwerthu at ddibenion twf drwy ddulliau perfformiad cwsmeriaid a pherfformiad sefydliadol
 • Darparu datblygiad proffesiynol parhaus i'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant rheoli manwerthu neu i ddarparu cymhwyster rhagarweiniol i'r rhai sy'n dyheu am ddilyn gyrfa yn y maes 
 • Darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i ddeall, dadansoddi a datblygu twf oddi mewn i amgylchedd y sector manwerthu.
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer heriau yn y sector manwerthu yn y dyfodol
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio pellach
Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4:

 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol
 • Rheoli'r Gweithlu Gwerthu
 • Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
 • Heriau Cyfoes Gwneud Gwahaniaeth
 • Gwerthiannau Moesegol
 • Dadansoddiad Gwerthiannau Targed
Asesiad

Asesir y rhaglen drwy amrywiaeth o ddulliau, yn academaidd ac yn ymarferol ac fe'i cynlluniwyd i ddatblygu lefel y myfyrwyr o ran sgiliau datrys problemau, dealltwriaeth a meddwl beirniadol.

Mae asesiadau yn y rhaglen yn aml yn gysylltiedig ag enghreifftiau o'r diwydiant a rhoddir cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ymarferol sy'n annog dysgu drwy asesu ffurfiannol drwy gydol y rhaglen.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd am ddatblygu eu gyrfa mewn amgylchedd rheoli manwerthu ac yn annog ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd. 

Ystyriwn ymgeiswyr ar sail eu sgiliau a'u profiadau ac nid ar sail cyflawniadau academaidd yn unig. 

Ar gyfer ymgeiswyr o dan 21 oed, mae angen un Safon Uwch neu NVQ lefel 3 arnom. Derbynnir dyfarniadau eraill gan gynnwys dyfarniadau Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon gan gyrff y DU, yr UE a chyrff Rhyngwladol.

Cyfleoedd Gyrfa

Drwy astudio Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf, byddwch yn cyflawni'r sgiliau a'r ddealltwriaeth o sut i reoli tîm yn effeithiol i hyrwyddo twf yn y sector manwerthu.

Mae'r rhaglen yn ymgysylltu ag astudiaethau achos y diwydiant a bydd digwyddiadau'r gynhadledd yn annog myfyrwyr i ymgysylltu â darlithwyr gwadd i gyfoethogi eu profiad. 

Credwn yn gryf fod angen bod gan reolwyr manwerthu yr adnoddau ar gyfer amgylchedd sy'n newid yn y dyfodol a bydd y rhaglen hon yn helpu i roi'r hyder a'r offer i chi addasu ac arallgyfeirio eich technegau.

Rhoddir cyfle i raddedigion llwyddiannus wneud cais am fynediad Lefel 5 i BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Sgiliau ar gyfer y Gweithle).

Costau Ychwanegol

Er bod rhai myfyrwyr yn dymuno buddsoddi mewn deunyddiau ychwanegol ar gyfer modylau, megis llyfrau ac ati, mae'n bosibl cwblhau'r rhaglen hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Mae gan y Brifysgol lyfrgell ar-lein ardderchog sy'n galluogi ein holl fyfyrwyr i gael mynediad at lawer o adnoddau heb unrhyw gost ychwanegol.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.