Tystysgrif Addysg Uwch Iechyd a Lles Pobl Ifanc

MA Gwaith Ieuenctid

Cytunodd 92% o fyfyrwyr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant bod staff yn dda am esbonio pethau – ACM 2018.

Gwneud gwahaniaeth i les pobl ifanc.

Mae’r rhaglen yn rhoi i'r myfyrwyr ddealltwriaeth am iechyd a lles pobl ifanc yn ogystal â'r sgiliau sy'n angenrheidiol er mwyn cefnogi pobl ifanc hyd at bwynt eu cyfeirio ymlaen at wasanaeth arbenigol. 

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 flwyddyn yn llawn amser / 2 flynedd yn rhan amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Alana Enoch
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y rhaglen yn apelio atoch os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa'n gweithio gyda phobl ifanc yng nghyswllt eu hanghenion iechyd a lles.   

Efallai eich bod yn wirfoddolwr mewn grŵp cymunedol lleol, neu eisoes yn gweithio mewn lleoliad gwaith ieuenctid ac yn awyddus i ychwanegu at eich sgiliau a’ch gwybodaeth.

Anelir y Dystysgrif Addysg Uwch yn Iechyd a Lles Pobl Ifanc at fyfyrwyr mewn dau brif grŵp – y rheini sydd eisoes yn gweithio gyda phobl ifanc, ac eraill sydd â diddordeb mewn mynd i’r maes.  Mae’r rhain yn cynnwys gweithwyr ieuenctid yn y sector a gynhelir a’r sector gwirfoddol, gweithwyr cymorth ieuenctid, gweithwyr cyfiawnder ieuenctid, athrawon, staff ysgolion ac ymarferwyr meddygol mewn ysgolion.  

Mae ‘Pobl Ifanc mewn Ffocws’ yn cyflwyno myfyrwyr i’r materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu yn y gymdeithas sydd ohoni yn cynnwys iechyd rhywiol, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, hunan-niwed ac anhwylderau bwyta. Hefyd byddwch yn astudio ‘Iechyd a Lles’ sy’n archwilio'r ymatebion ymarferol sy’n briodol i rai o’r anghenion uchod a pham y mae’r DG ar ei hôl hi o’i chymharu â gwledydd eraill.

Mae’r trydydd modwl yn un blaengar sy’n galluogi myfyrwyr i wneud gweithgareddau ymarferol a magu hyder a gallu o ran cynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau byr yn ymwneud ag iechyd a seilir ar anghenion pobl ifanc.

Mae'r modwl olaf yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio dysgu blaenorol i wella'u harfer drwy adnabod bwlch yn eu darpariaeth, neu adnabod maes lle y mae angen adnodd iechyd/lles.

Mae’r rhaglen ar gael yn llawn amser ac yn rhan amser ac mae’n rhoi i'r myfyrwyr ddealltwriaeth am iechyd a lles pobl ifanc yn ogystal â'r sgiliau sy'n angenrheidiol er mwyn cefnogi pobl ifanc hyd at bwynt eu cyfeirio ymlaen at wasanaeth arbenigol.

Lluniwyd y rhaglen i godi ymwybyddiaeth am iechyd a lles a’r materion sy’n effeithio ar fywydau rhai pobl ifanc.

Bydd yn archwilio sut i ddatblygu arfer y myfyrwyr wrth gefnogi materion yn cynnwys ffitrwydd, iechyd a lles (yn cynnwys iechyd rhywiol, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a gordewdra) yn ogystal ag anghenion ysbrydol pobl ifanc. Bydd hyn yn cynnwys caffael sgiliau yn ymwneud â sut i weithio gyda phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau a sut i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso'r sesiynau hyn wrth ddefnyddio dulliau dysgu anffurfiol ac addysg nad yw'n ffurfiol.

Os oes gennych ddiddordeb ym mywydau pobl ifanc ac mewn gwneud gwahaniaeth i’w lles dylai’r cwrs hwn apelio atoch.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ystod briodol o ddulliau er mwyn casglu tystiolaeth am eu cyrhaeddiad a’u cynnydd. Mae’r rhain yn cynnwys asesiad o log arfer, cyflwyniadau, aseiniadau ac asesiadau ymarferol.

Ystyrir myfyrwyr ar sail teilyngdod unigol drwy gyfweliad. 

Lluniwyd y Dystysgrif Addysg Uwch yn Iechyd a Lles Pobl Ifanc fel paratoad ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gweithio ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymuned a galwedigaethau cysylltiedig, gyda ffocws penodol ar iechyd a lles pobl ifanc.

Gobeithir y bydd ymgymryd â’r Dystysgrif yn gwella’u cyfleoedd o ran gyrfa yn y maes hwnnw. Mae cyflogwyr, rheolwyr gwaith ieuenctid a swyddogion hyfforddi wedi nodi y bydd y rhaglen hon yn diwallu anghenion eu sefydliadau, ac yn bwysicach na hynny, anghenion y bobl ifanc sy’n defnyddio'u gwasanaethau.