UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Addysg Gorfforol (Tyst AU)

Tyst AU Addysg Gorfforol

Ymgeisio Nawr

Byddwch yn rhan o ddyfodol Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid gyda’r Drindod Dewi 

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol wrth gyflwyno gweithgarwch corfforol a phrofiadau chwaraeon o ansawdd uchel a chynhwysol ar gyfer pobl ifanc.

Cewch eich cefnogi yn eich astudiaethau gan dîm o staff academaidd sy’n ysbrydoli, sydd â phrofiad helaeth o weithio ac ymchwilio ym meysydd addysg gorfforol a chwaraeon.

Caiff y cwrs ei ddarparu yng nghyfleusterau campws ansawdd uchel Caerfyrddin a’r offer helaeth yn cynnwys meysydd fel chwaraeon cystadleuol, iechyd a ffitrwydd a gweithgareddau anturus.

Ar ôl graddio byddwch yn gallu symud ymlaen i’r Diploma neu raglen radd BA mewn Addysg Gorfforol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: d.blain@uwtsd.ac.uk

TBC

5 Rheswm dros astudio TystAU Addysg Gorfforol

 1. Ffocws ymarferol cryf ar bob lefel o’r rhaglen.
 2. Tîm addysgu profiadol sy’n ysbrydoli ac sydd wedi datblygu rhaglenni sy’n cael cydnabyddiaeth ryngwladol yn y maes.
 3. Dosbarthiadau bach yn caniatáu profiad dysgu personol iawn.
 4. Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mewn addysg gorfforol a chwaraeon.
 5. Ennill cymhwyster addysg uwch mewn addysg gorfforol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae gan y dystysgrif mewn Addysg Gorfforol ffocws hanfodol ar faterion dysgu, addysgu  hyfforddi gyda llawer o fodylau’n cynnig profiadau addysgu ymarferol gyda phobl ifanc mewn ystod o weithgareddau yn cynnwys gemau, nofio, a gweithgareddau anturus.

Mae materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu yn rhan annatod o lawer o’r modylau, ac mae nifer o asesiadau’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Mae ffocws gweithgareddau chwaraeon, iechyd ac antur awyr agored presennol addysg gorfforol yn cael ei gynrychioli’n dda yng nghynnwys cyffredinol y rhaglen.

Mae prif ffocws y rhaglen ar gyflwyno i fyfyrwyr strategaethau dysgu, addysgu a hyfforddi cynhwysol er wyn gallu darparu profiadau positif ar gyfer pobl ifanc mewn addysg gorfforol a chwaraeon.

Mae’r cwrs yn integreiddio’r technolegau diweddaraf i gefnogi myfyrwyr mewn profiad dysgu cyfunol sy’n uno darpariaeth ar-lein ac wyneb i wyneb. Yn ogystal, mae cysylltiadau cryf gydag ysgolion lleol ac adrannau addysg gorfforol ar draws y rhanbarth yn galluogi cyfleoedd helaeth i fyfyrwyr fynd ar leoliad.

Pynciau Modylau

Caiff y rhaglen ei chyflwyno drwy 6 modwl dros 2 semester;

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Addysg Gorfforol a Gweithgareddau Dyfrol
 • Symud Creadigol mewn Addysg
 • Dysgu yn yr oes ddigidol
 • Hwyluso Gweithgareddau Anturus
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff
 • Ffisioleg Dynol a Ffitrwydd
Asesiad

Yn bennaf, caiff y dystysgrif ei hasesu drwy waith cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Dylan Blain
 • Kate Piper
 • Nalda Wainwright
 • Heddwen Davies
 • Jon Haylock
 • Daniel Martin
 • Geraint Forster
 • Alison Connaughton
 • Karin Thomas
Cyfleoedd Gyrfa

Gweithio mewn ystod o gyd-destunau i gefnogi profiadau gweithgarwch corfforol o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc.

Costau Ychwanegol

£50 ar gyfer cit

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i’n tudalennau Llety am ragor o wybodaeth.