UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Sgiliau Cwnsela (TystGradd)

Sgiliau Cwnsela (TystGradd)

Ymgeisio Nawr

Drwy gyfrwng dosbarthiadau nos a chyflwyno ar-lein, mae’r Dystysgrif Raddedig mewn Sgiliau Cwnsela yn parhau i fod yn rhaglen boblogaidd a llwyddiannus. Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau cwnsela yn ogystal ag i ystyried hunan-adfyfyrio a datblygiad personol.

Pe baech yn gweithio gyda phlant ifanc neu gleientiaid oedrannus, mae sgiliau cwnsela yn galluogi datblygiad perthnasau gwerthfawr.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth             
Enw'r cyswllt:: Catherine Slade


£2000

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle gwych i ddysgu sgiliau sylfaenol cwnsela. Gwnaiff y sgiliau hyn gynnig sylfaen gadarn wrth adeiladu perthnasau proffesiynol a phersonol. 
  2. Mae myfyrwyr wedi dweud wrthym fod y cwrs hwn yn mynd y tu hwnt i theori ac ymarfer ac wedi amlygu’r ffaith eu bod nhw wedi dysgu cymaint am eu hunain wrth symud ymlaen ar y cwrs.
  3. Mae’r Dystysgrif Raddedig mewn Sgiliau Cwnsela yn cynorthwyo myfyrwyr wrth iddynt ddatblygu eu hunan-barch, yn ogystal â magu hyder wrth weithio ac ymgysylltu ag eraill.
  4. Gellir trosglwyddo’r sgiliau a ddysgir ar y rhaglen hon ar draws amrywiaeth o broffesiynau gan gynnwys addysgu, iechyd a  gwaith cymdeithasol.
  5. Mae’r cwrs hwn yn fan cychwyn gwych i unrhyw un sy’n ystyried dilyn gyrfa mewn Cwnsela a Seicotherapi. Mae cyfradd basio’r rhaglen hon yn parhau i fod yn 100%, gyda’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn penderfynu parhau gyda’u hastudiaethau ac ennill cymhwyster arfer MA.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Trosolwg o’r cwrs

Mae gwerth sgiliau Cwnsela a’r defnydd a wneir ohonynt o fewn rolau gwaith wedi’u cydnabod am beth amser; mae’r rhain yn fwy amlwg mewn swyddi nyrsio, addysgu, gwaith cefnogi ac adnoddau dynol.     Cydnabyddir yn gynyddol bod sgiliau Cwnsela yn hanfodol ar gyfer arfer proffesiynol.

Mae’r rhaglen Tystysgrif Raddedig mewn Sgiliau Cwnsela yn cynnwys dau fodwl o ddeg ar hugain credyd yr un ar lefel chwech sy’n cyfuno theori a sgiliau. Mae’n ymgysylltu myfyrwyr â hunan-adfyfyrio a sgiliau ymwybyddiaeth, ac mae’n eu cyfarparu â galluoedd critigol y gellir eu defnyddio i ymgysylltu â’r cyd-destun cymdeithasol, moesegol a gwleidyddol ehangach syn sail i Gwnsela a Seicotherapi. 

Datblygwyd y cwrs hwn yn ‘gwrs pontio’ ar gyfer y rhaglen Gwnsela MA mewn Arfer Seicotherapiwtig. Amcan y rhaglen yw cyfuno hyfforddiant sgiliau sylweddol gyda dealltwriaeth ddamcaniaethol er mwyn darparu myfyrwyr â’r hyn sydd eu hangen arnynt i wneud cais am le ar y rhaglen Meistr neu i wella eu cyfleoedd dod o hyd i waith neu DPP yn eu gwaith presennol.

Pynciau Modylau

Mae’r rhaglen yn cynnwys dau fodwl o 30 credyd yr un a gyflwynir ar ffurf fformat dysgu cyfunol.

Caiff y modwl Sgiliau Cwnsela ei gynnal ar ffurf dosbarth nos sy’n cyflwyno’r cysyniad o berthynas sy’n helpu.   Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu a chymhwyso eu sgiliau helpu wrth, ar yr un pryd, cadw at ffiniau priodol.  Anogir myfyrwyr i ystyried pwysigrwydd a  pha mor ymarferol yw hunan ofal.

Mae’r modwl Arfer Adfyfyriol mewn Cwnsela  yn fodwl ar-lein, ac mae’n cynorthwyo myfyrwyr wrth iddynt ddatblygu dealltwriaeth o arferion adfyfyriol /ymatblyg sgiliau Cwnsela sy’n archwilio perthynas yr hunan (hunanymwybyddiaeth) a’i effaith ar berthnasau therapiwtig a bod mewn perthynas ag eraill.

Plîs sylwch, gall modiwlau newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Asesu

Caiff y cwrs ei asesu ar sail cymysgedd o sgiliau ac aseiniadau seiliedig ar theori.

Dolenni Cysylltiedig

Cymunedau Cynaliadwy

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Meini Prawf Mynediad

Bydd angen i’r myfyrwyr dangos y gallu i weithio ar lefel 6 a chanddynt y rhinweddau personol i ymgysylltu â gofynion y rhaglen hon. 

Cyfleoedd Gyrfa

Cyfleoedd Gyrfaol

Mae’r rhaglen hon yn addas ar gyfer pawb sy’n gweithio neu am weithio ym maes iechyd a Gofal Cymdeithasol ac unrhyw weithle sydd angen sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol a chymorth.

Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Dyfyniadau Myfyrwyr

Melina
“Mae gan y cwrs hwn bopeth yr oeddwn yn gobeithio y byddai ganddo, a mwy.

Rwyf wedi dysgu llawer am sgiliau cwnsela ond hefyd amdanaf fi fy hun, sydd wedi bod yn syndod ac yn fewnwelediad i mi.

O ganlyniad, teimlaf fod fy hyder wedi tyfu ac erbyn hyn rwy’n defnyddio fy sgiliau newydd yn fy mherthnasau gwaith a phersonol.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth