Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol

 • Cymraeg Ymarferol
 • Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol
 • Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol

Mae’r Dystysgrif Sylfaen yn darparu cyfle i unigolion heb wybodaeth flaenorol am y Gymraeg i gael gwybodaeth ymarferol am yr iaith a dealltwriaeth o ramadeg sylfaenol y Gymraeg.

Mae’r Dystysgrif Ganolradd yn galluogi’r rheini sy’n gyfyngedig eu Cymraeg i wella eu dealltwriaeth o’r iaith a thrwy hynny ddatblygu eu hyder a’u sgiliau ysgrifenedig a llafar.

Cynigir Tystysgrif Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg: Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol (Uwch)

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Uchafswm o 1 flwyddyn galendr

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Dr Christine Jones
E-bost Cyswllt:
g.j.davies@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegTystiolaeth Sylfaen  – 60 o gredydau

Anelir y dystysgrif hon at y rhai heb fawr ddim gwybodaeth flaenorol am y Gymraeg. Gall myfyrwyr ddewis rhwng un o ddau lwybr:

Llwybr 1: Dau fodwl ar-lein ac un modwl preswyl dros bum niwrnod ar gampws Llambed

Llwybr 2: Tri modwl ar-lein

Mae’r Dystysgrif yn tywys myfyrwyr trwy ystod o sefyllfaoedd pob dydd ymarferol gan gynnwys trafod y tywydd, siopa, cymdeithasu, trafod y teulu ac ati. Mae’r modwl ar-lein terfynol yn llwybr 2 yn cyflwyno‘r myfyrwyr i dasgau estynedig ar ystod o bynciau cyffredinol. Ar ôl cwblhau’r Dystysgrif Sylfaen dylai myfyrwyr fod wedi cyrraedd lefel sylfaenol dda o hyfedredd llafar a’r gallu i gyfieithu a llunio darnau ysgrifenedig sy’n gymesur â’r lefel.

Tystysgrif Ganolradd – 60 credyd

Anelir y dystysgrif hon at fyfyrwyr sy’n gallu cynnal sgwrs gyffredinol estynedig yn y Gymraeg. Er enghraifft, byddai cymhwyster lefel Sylfaen Cymraeg i Oedolion yn gymhwyster derbyniol ar gyfer dechrau'r Dystysgrif Ganolradd. Unwaith eto mae dau lwybr ar gael:

Llwybr 1: Dau fodwl ar-lein ac un modwl preswyl dros bum niwrnod ar gampws Llambed

Llwybr 2: Tri modwl ar-lein

Ar y lefel hon mae’r pwyslais unwaith eto ar atgyfnerthu rhuglder llafar wrth drafod materion pob dydd a phynciau sy’n ymwneud â gwaith. Mae ffocws hefyd ar gwblhau ymarferion gramadeg a chyfieithu manylach. Mae modwl olaf llwybr 2 yn canolbwyntio ar arddulliau a chyweiriau a llunio tasgau ysgrifennu estynedig megis llythyrau, areithiau ac adroddiadau strwythuredig byr.

 • CYPW4001 Camu at y Gymraeg: Cymraeg Sylfaen 1
 • CYPW4002 Camu at y Gymraeg: Cymraeg Sylfaen 2
 • CYPW4003 Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Sylfaen
 • CYPW4004 Ymarfer Ysgrifennu: Sylfaen

Dyluniwyd y Modylau CYPW4001 a CYPW4002 uchod i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen er mwyn siarad a deall Cymraeg syml mewn sefyllfaoedd pob dydd, e.e. cyfarchion, y tywydd, disgrifio teulu a ffrindiau, cymdeithasu, siopa ac ati. Darparant hefyd drosolwg strwythuredig ar agweddau gramadegol a chystrawennol allweddol ar y Gymraeg mewn cyd-destun cyfathrebol.

Mae’r pwyslais yn CYPW4003, y modwl preswyl, ar sesiynau ymarferol sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth o weithgareddau pâr a thîm strwythuredig i feithrin a chadarnhau hyder llafar a dyfnhau gwybodaeth ramadegol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol. Yn CYPW4004 anogir y myfyrwyr i ddefnyddio ac ehangu eu gwybodaeth am ramadeg, cystrawen a geirfa’r Gymraeg. Yn ogystal â chryfhau dealltwriaeth myfyrwyr am ramadeg y Gymraeg, a thrwy hynny sicrhau cyfathrebu effeithiol, bydd y modwl hefyd yn cyflwyno agweddau ar ddiwylliant Cymru.

 • CYPW4005 Camu at y Gymraeg: Cymraeg Ganolradd 1
 • CYPW4006 Camu at y Gymraeg: Cymraeg Ganolradd 2
 • CYPW4007 Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Canolradd
 • CYPW4008 Ymarfer Ysgrifennu: Canolradd

Galluoga Modylau CYPW4005 a CYPW4006 fyfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau cynhyrchu a deall yn y Gymraeg ar lefel ganolradd.  Caiff myfyrwyr gyfle i wella eu rhuglder mewn defnydd pob dydd, wrth ddiwygio ac ymestyn eu dealltwriaeth a'u gwerthfawrogiad o strwythurau gramadegol, a thrwy hynny yn ehangu eu sylfaen eirfaol.  Galluoga Modwl CYPW4007 fyfyrwyr i gadarnhau a dyfnhau eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Gymraeg trwy gyfnod pum niwrnod o astudio preswyl dwys.

Rhoddir y pwyslais ar Gymraeg llafar a’r sesiynau ymarferol sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth o weithgareddau unigol, pâr a thîm strwythuredig i feithrin a chynnal hyder llafar dros gyfnodau estynedig. Galluoga’r modwl ysgrifenedig ar-lein CYPW4008 fyfyrwyr i wneud tasgau ysgrifenedig estynedig (llythyrau, areithiau, adroddiadau ac ati) yn ogystal â dangos eu dealltwriaeth o’r arddulliau hyn ynghyd â’u gwybodaeth am ramadeg y Gymraeg.

Trwy gwrs ar-lein o'r fath cewch ddewis dysgu yn eich pwysau, yn eich amser eich hun. Efallai nad oes gennych yr amser i fynd i ddosbarth nos yn rheolaidd? Fel arall, efallai yr hoffech ychwanegu at yr hyn a ddysgwch mewn cwrs yn y dosbarth, neu am roi cynnig ar y cwrs Sylfaen i gael gwybodaeth gefndirol cyn i chi fynd i ddosbarth nos/ symud i Gymru/newid swyddi ac ati.

Efallai fod gennych blant sy’n dysgu’r Gymraeg yn yr ysgol ac mae’r cwrs hwn yn ffordd dda o’u helpu a dysgu’r pethau y maent yn eu dysgu er mwyn i chi allu darllen a chwarae gyda'ch gilydd yn y Gymraeg.  

Mae llawer o‘r myfyrwyr ar y cwrs hwn ar y llaw arall yn byw y tu allan i Gymru ac mae cwrs ar-lein o’r fath yn ffordd wych o ddysgu iaith sy’n bodoli er y chweched ganrif, neu gael blas ar iaith a diwylliant eich cyndadau o bosibl! Os mwynhewch ddysgu’r iaith, cewch ddilyn y tair tystysgrif a, gobeithio, dod yn gwbl rugl yn yr iaith

Yn achos y ddwy lefel, asesir myfyrwyr trwy aseiniadau ieithyddol byr rheolaidd ac arholiadau llafar diwedd modwl yn achos y modylau cyntaf. Asesir y modwl preswyl trwy gyfrwng arholiad llafar wyneb-yn-wyneb a detholiad o ymarferion ysgrifennu. Asesir y modwl ysgrifenedig terfynol, ar gyfer y rheini sy’n dewis peidio â dilyn y cwrs preswyl, trwy gyfrwng cyfres o aseiniadau ysgrifenedig hwy.Darperir hefyd ymarferion hunan-asesu ffurfiannol ar y cwrs dechreuwyr.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs iaith dechreuwyr, er y gallai profiad blaenorol o ddysgu ieithoedd eraill fod yn fuddiol.

Yn achos y cwrs canolradd, disgwylir i fyfyrwyr allu arddangos gwybodaeth am Gymraeg sylfaenol er enghraifft, trwy fod wedi cwblhau’n llwyddiannus gyrsiau Mynediad a Sylfaen Cymraeg i Oedolion neu TGAU Cymraeg Ail Iaith neu gwrs arall i ddechreuwyr.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd am ddysgu ychydig o Gymraeg neu ddyfnhau'u gwybodaeth bresennol am yr iaith er mwyn gwella eu posibiliadau am swyddi yng Nghymru. Mae nifer o’r rheini sy’n dilyn y cwrs yn gwneud hynny fel rhan o'r ddarpariaeth DPP sy'n seiliedig ar waith.  Mae nifer o’r tasgau ar y cwrs canolradd yn berthnasol i’r gweithle, lle mae’r ddwy lefel yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n seiliedig ar waith a geirfa fel rhan o’r addysgu. 

Ar gyfartaledd mae angen o leiaf 4 awr yr wythnos ar y myfyrwyr i gwblhau’r ddau fodwl cyntaf ar y Dystysgrif Sylfaen. Mae angen rhywbeth tebyg ar gyfer y Cwrs Canolradd, yn dibynnu ar wybodaeth flaenorol. Darperir hefyd ymarferion hunanasesu ffurfiannol ar y cwrs dechreuwyr.

Cynhelir y cwrs preswyl 5 niwrnod bob blwyddyn ganol Gorffennaf ar gampws Llambed. Mae llety ar gael ar y campws am bris ychwanegol.