Y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg

Lleolir Y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg yn y Gyfadran Addysg a Chymunedau. Mae gan y ganolfan hanes hir o ymwneud ag ymchwil pedagogaidd mewn Addysg Fathemateg a chynnal seminarau a chynadleddau ymchwil.

Mae gan y ganolfan gysylltiadau allanol cryf drwy Gymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain (BERA) a'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ymchwil i Ddysgu Mathemateg (BSRLM). Byddwn yn cynnal cynhadledd y BSRLM yn haf 2018.

Mae aelodau o’r ganolfan wedi cyflwyno papurau mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol megis y Mathematics Education Research Group of Australasia (MERGA) a’r International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Rydym yn datblygu cysylltiadau â Phrifysgol Undeb Beijing drwy Athrofa Confucius Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae gennym gysylltiadau agos â’r proffesiwn addysgu drwy bartneriaethau â chonsortia addysgol rhanbarthol ynghyd ag ysgolion partner. Mae gennym gysylltiadau cryf â’r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (FMSP) yn lleol ac rydym yn cynnal dosbarthiadau meistr bob blwyddyn. Gobeithiwn chwarae rôl arwyddocaol fel partneriaid yn y Rhwydwaith Cenedlaethol arfaethedig er Rhagoriaeth mewn Mathemateg.

Nod y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg yw cynnig ymchwil, arweinyddiaeth a chydweithredu cenedlaethol/rhyngwladol o fewn ystod o themâu a gysylltir ag Addysg Fathemateg, gan gynnwys:

 • Asesu ar gyfer dysgu mewn mathemateg;
 • Datblygu sgiliau meddwl mathemategol;
 • Datblygu rhifedd ar draws y cwricwlwm;
 • Addysgu deialogaidd a thrafodaethau myfyriol;
 • Datblygu metawybyddiaeth a sgiliau meddwl mathemategol;
 • Addysgu datrys problemau a modelu mathemategol;
 • Hunan-effeithiolrwydd mewn mathemateg a defnydd myfyrwyr o strategaethau dysgu hunan-reoledig;
 • Y defnydd effeithiol o TGCh wrth ddysgu mathemateg;
 • Datblygu rhagoriaeth mewn addysgu mathemateg.

Mae prosiectau ymchwil cyfredol o fewn y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg yn cynnwys:

 • Myfyrwyr yn dewis pynciau STEM ar gyfer lefel-A ac yn y brifysgol;
 • Ymchwil gweithredu i ddatblygu rhagoriaeth mewn addysgu mathemateg;
 • Archwilio newidiadau yng nghymhelliant disgyblion tuag at fathemateg wrth iddynt symud drwy’r ysgol uwchradd;
 • Gwella dealltwriaeth fathemategol myfyrwyr drwy ymwneud â strwythur mathemategol gwaelodol;
 • Datblygu gwydnwch ac effeithiolrwydd mewn datrys problemau mathemategol;
 • Canfyddiadau hyfforddeion o natur rhifedd ac i ba raddau maent yn teimlo’n hyderus i addysgu rhifedd lefel uwch ar draws y cwricwlwm ysgol uwchradd;  
 • Archwilio datrys problemau yn gydweithredol a datblygiad cysyniadol rhif mewn plant ifainc.

Ar hyn o bryd mae pum myfyriwr PhD rhan-amser o fewn y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg. Mae aelodau staff canlynol Y Drindod Dewi Sant yn gysylltiedig â’r ganolfan:


Os hoffech wybod rhagor am y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Addysg Fathemateg a’n gweithgareddau, neu edrych ar y posibilrwydd o gydweithio neu astudio, mae croeso i chi gysylltu â helen.denny@uwtsd.ac.uk