Blynyddoedd Cynnar

Mae ymchwil yn weithgarwch sydd wedi hen sefydlu yn y Gyfadran Addysg a Chymunedau a hefyd yn Yr Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Ceir academyddion gweithgar ym maes ymchwil yn y Gyfadran a nifer ohonynt yn cael eu hystyried ar flaen y gad yng Nghymru a thu hwnt.Canolbwyntia ein hymchwil ar arfer ac mae’n berthnasol. Byddwn yn cynnal ymchwil yn aml mewn partneriaeth agos â sefydliadau sy’n gweithio mewn cymunedau yng Nghymru ac mae o werth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae’r Gyfadran yn ymwneud â gweithgarwch ymchwil amrywiol ac arloesol yn gysylltiedig ag addysg, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth, seicoleg, cymuned, cyfiawnder cymdeithasol a thegwch, ieithoedd, llythrennedd ac amlieithrwydd.

Y Blynyddoedd Cynnar

Gwneir ymchwil sy’n gysylltiedig â blynyddoedd cynnar bywydau plant ar draws y gyfadran. Mae’r ymchwil yn ymwneud ag addysg a dysgu cynnar ac wedi’i ymwreiddio hefyd yn ein hysgol blynyddoedd cynnar sy’n canolbwyntio ar y gymuned.

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn ymwneud yn weithredol ag ymchwil cyfredol gan ganolbwyntio ar ddau brif faes:

  1. Ers sawl blwyddyn mae staff yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar wedi datblygu portffolio ymchwil â ffocws ar gynorthwyo plant ifanc (0-8 oed) a theuluoedd – ac yn aml maent yn ymwneud ag ymchwil sy’n ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng y cartref, y gymuned a bywyd eu sefydliad/ysgol.
  2. Fel ysgol sy’n darparu cyrsiau addysg uwch i ddarpar ymarferwyr y blynyddoedd cynnar, canolbwyntiwyd ar ymchwilio i addysgeg addysg uwch a gwerthuso profiadau a chyraeddiadau  myfyrwyr.

Mae llawer o’r ffocws hwn hefyd wedi archwilio cynnig darpariaeth sy’n ehangu mynediad i addysg uwch i’r rhai sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar. Ceir cysylltiad rhwng yr ymchwil hwn hefyd a chynorthwyo i uwchsgilio’r gweithlu blynyddoedd cynnar.

Arbenigedd ac ymchwil cyfredol

Ymchwil i’r blynyddoedd cynnar yn gysylltiedig â phlant, teuluoedd ac arfer

Mae gan yr ysgol ystod amrywiol o arbenigedd yn amrywio o staff sydd â chefndir addysgu a chymorth dysgu yn y blynyddoedd cynnar; gwaith heddlu ac amddiffyn plant; nyrsio a gwasanaethau  ymwelwyr iechyd; arwain a rheoli lleoliadau; arfer anghenion ychwanegol; a chynaliadwyedd a dysgu yn yr awyr agored.

Yn ogystal mae staff yr ysgol wedi ennill sgiliau penodol yn gysylltiedig ag ymgymryd ag ymchwil yn cynnwys hyfforddiant ar ddefnyddio graddfeydd arsylwadol megis ECERS a SSTEW, gan ganiatáu iddynt gefnogi mentrau ymchwil eraill yn y Drindod Dewi Sant neu mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Mae’r ystod amrywiol hwn o sgiliau yn caniatáu i’r ysgol gefnogi amrywiaeth o brosiectau ymchwil gwahanol ac i gael dealltwriaeth unigryw o natur gyfannol datblygiad plant ac arfer blynyddoedd cynnar.

Yn ogystal nid yw’r ysgol yn canolbwyntio’n unig ar addysg mewn ysgolion ac felly mae gan staff ymchwil ddealltwriaeth fanwl o’r ystod o sectorau sy’n cefnogi addysg a gofal blynyddoedd cynnar y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.

Defnyddio graddfeydd graddio’r amgylchedd Blynyddoedd Cynnar i wella ansawdd

Mae’r defnydd o raddfeydd graddio’r amgylchedd i fesur ansawdd darpariaeth yn ddull sefydledig, ond nid heb wrthwynebiad, mewn ymchwil empirig ym maes addysg blynyddoedd cynnar. Yn hanesyddol, mae’r graddfeydd wedi canolbwyntio ar ddarpariaeth faterol (e.e. ITERS, ECERS) er bod fersiynau mwy diweddar wedi cynnwys agweddau ar addysgeg (e.e. ECERS-E; ECERS-R).

Gall cyhoeddi graddfa raddio sy’n rhoi sylw uniongyrchol i ansawdd y rhyngweithio rhwng oedolion a phlant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ac, yn sgil hynny, lles plant, fod yn arf gwerthfawr yn yr ymdrech i sicrhau bod y ddarpariaeth fwyaf effeithiol ar gael i holl blant y blynyddoedd cynnar.

Mae cyhoeddi’r raddfa raddio Meddwl yn Estynedig ac ar y Cyd a Lles Emosiynol (SSTEW) wedi codi’r cwestiwn ymchwil: ‘I ba raddau y gellir defnyddio’r offeryn hwn yng Nghymru i gefnogi dysgu proffesiynol a rhagoriaeth mewn darpariaeth i blant y blynyddoedd cynnar?’

Ar hyn o bryd mae dau brosiect yn gysylltiedig â’r cwestiwn ymchwil hwn. Mae un yn archwilio effaith yr hyfforddiant i staff mewn sefydliadau AU ar sut i ddefnyddio’r raddfa mewn perthynas â dysg myfyrwyr mewn sefydliadau AU sy’n dilyn rhaglenni addysg blynyddoedd cynnar ac addysg gynradd.

Mae’r llall yn archwilio canfyddiadau’r holl staff sy’n ymwneud â darpariaeth ‘Dechrau’n Deg’ un awdurdod lleol mewn perthynas â’r raddfa fel offeryn meincnodi ac fel strwythur i gefnogi dysgu proffesiynol.

Mae trydydd prosiect yn mabwysiadu dull astudiaeth achos ar raddfa fechan er mwyn dadansoddi’r modd mae defnyddio graddfa SSTEW mewn lleoliad blynyddoedd cynnar yng Nghymru yn cefnogi datblygu arfer addysgegol, neu fel arall.

Caiff deilliannau’r prosiect eu rhoi ar y wefan hon wrth iddynt ymddangos ond os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor, cysylltwch â: jane.waters@uwtsd.ac.uk a natalie.macdonald@uwtsd.ac.uk

Mae prosiectau diweddar a ariennir yn cynnwys:

Gwerthusiad o Flwch Gwych BookTrust 2015

(Dr Glenda Tinney, Alison Rees Edwards, Gwyneth Davies, Ann-Marie Gealy)

Llwyddodd yr Ysgol gyda’i chais (£5,000) i gynnal y gwerthusiad o raglen Blwch Gwych 2015.

Lluniwyd rhaglen Blwch Gwych Dechrau Da “i ysbrydoli plant a theuluoedd ledled Cymru i fwynhau llyfrau a chyd-ddarllen” (BookTrust, 2016). Datblygwyd Blwch Gwych i gynyddu effaith Dechrau Da (Bookstart) trwy ddenu ystod ehangach o weithwyr blynyddoedd cynnar i gymryd rhan mewn gweithgarwch sy’n cefnogi negeseuon ac arferion allweddol Dechrau Da.

Fe’i lluniwyd i roi i ymarferwyr blynyddoedd cynnar a'r gweithlu cysylltiedig y wybodaeth, sgiliau a’r adnoddau i annog a chefnogi rhieni a gofalwyr i gynyddu eu hymwneud â gweithgareddau cyd-ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u plant.

Cynhelir Blwch Gwych yn flynyddol ac yn y lle cyntaf mae ymarferwyr o amrywiol leoliadau a rhaglenni blynyddoedd cynnar a gwasanaethau llyfrgell plant yn mynychu cynhadledd Blwch Gwych (naill ai yn ne neu ogledd Cymru). Mae cynhadledd Blwch Gwych 2015 yn cynnwys prif siaradwr, gweithdai ymarferol yn darparu syniadau am ffyrdd creadigol o rannu a defnyddio llyfrau gyda theuluoedd a phlant; a charwselau arfer gorau, lle mae ymarferwyr rheng flaen yn darparu syniadau ar gyfer defnyddio llyfrau Blwch Gwych yn ymarferol yn seiliedig ar eu gwaith eu hunain mewn lleoliadau.

Yn ychwanegol at y syniadau a’r wybodaeth ymarferol a rennir trwy raglen y gynhadledd, rhoddir yr adnodd Blwch Gwych i’r ymarferwyr sy’n mynychu’r gynhadledd – bag yn cynnwys 10 copi o’r pedwar llyfr Dechrau Da cyfredol, gydag adnoddau ategol i fynd gyda nhw a’u defnyddio yn eu lleoliadau.

Roedd y gwerthusiad yn cynnwys:

  • Cynnal cyfweliadau manwl gyda 15 ymarferydd a fynychodd gynhadledd Blwch Gwych 2015;
  • Ymweld â phum lleoliad i arsylwi ar ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn defnyddio’r adnoddau Blwch Gwych gyda phlant a theuluoedd;
  • Dadansoddi holiaduron gwerthuso a dyddiaduron cyfranogwyr y gynhadledd a adfyfyriai ar ddefnyddio adnoddau Blwch Gwych yn eu hymarfer.

Dangosodd y gwerthusiad fod Blwch Gwych 2015 wedi cynorthwyo ymarferwyr i hyrwyddo cyd-ddarllen; wedi esgor ar fanteision o ran cael rhieni, gofalwyr ac ymarferwyr i rannu llyfrau a storïau; wedi esgor ar fanteision o ran datblygiad cyfannol plant; ac wedi cefnogi datblygiad rhannu storïau dwyieithog.

Gellir dod o hyd i ddeilliannau’r prosiect trwy’r dolenni canlynol;

http://booktrustadmin.artlogic.net/usr/resources/1489/superbox-evaluation-2016-welsh.pdf
http://booktrustadmin.artlogic.net/usr/resources/1489/superbox-evaluation-2016-welsh.pdf

Ymchwilio a Gwerthuso Canolfan Plant Jig-So – Prosiect ‘Cegin Prydau Plant’

Mae Gwyneth Davies, Ann-Marie Gealy, Alison Rees Edwards a Dr Glenda Tinney yn cymryd rhan mewn prosiect i Ymchwilio i a Gwerthuso Canolfan Plant Jig-So – Prosiect ‘Cegin Prydau Plant’ Gwerthusiad yw hwn o brosiect cymunedol lle mae plant a theuluoedd yn cymryd rhan mewn gweithdai coginio a pharatoi bwyd a luniwyd i gefnogi darparu prydau iach i blant.

Cyflwynwyd tendr am y prosiect hwn ac mae’n darparu cyllid gwerth £4,712.50. Mae’r ymchwil yn golygu casglu data holiaduron a grwpiau ffocws sy’n gwerthuso profiadau cyfranogwyr o’r gweithdai. Cyhoeddir deilliannau’r prosiect ym mis Gorffennaf 2017.

Menter Cwm Gwendraeth – ‘Gwerthuso’r prosiect ABC, 123 Ti a Fi’

Prosiect yw hwn a ariennir gan y Drindod Dewi Sant ac a luniwyd i werthuso prosiect y blynyddoedd cynnar sy’n cael ei redeg gan Fenter Cwm Gwendraeth, yn gysylltiedig â bwyta’n iach yn y blynyddoedd cynnar. Derbyniodd y prosiect gyllid o £4,916 ac mae rhan o’r prosiect yn cynnwys rhoi profiad i fyfyrwyr blynyddoedd cynnar o gyflwyno’r mathau hyn o weithdai. Cyhoeddir deilliannau’r prosiect yn ystod Gwanwyn 2017.

Gwerthuso Eco-Sgolion 2014

Llwyddodd yr Ysgol i ennill cyllid i werthuso’r Rhaglen Eco-Sgolion. Prosiect ymchwil ar draws Cymru oedd hwn a ddefnyddiai holiaduron, cyfweliadau ac adolygiad llenyddiaeth helaeth i werthuso manteision a heriau cyflwyno deilliannau Eco-Sgolion.

Wrth wneud yr ymchwil defnyddiwyd arbenigedd yr Ysgol ar gynaliadwyedd a gweithiwyd ar y cyd â staff o sefydliadau allweddol eraill megis Canolfan y Dechnoleg Amgen ac Ysgolion Coedwig.

Arweiniodd y gwaith at gyhoeddi Merriman, E., Rekers-Power, A., Tinney, G. a MacGarry, A. (2014) An Evaluation of the Eco-Schools Programme in Wales.Mae i’w weld ar www.keepwalestidy.org a darparodd ddata sy’n dal i gael eu defnyddio i lywio gwaith addysgu a chynnyrch ymchwil diweddar yr Ysgol.

Mae’r prosiectau hyn yn arddangos arbenigedd cynyddol o fewn yr Ysgol i ddarparu ymchwil ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a theuluoedd.

Anghenion ychwanegol a diogelu

Mae Alison Rees Edwards, Ash Burns a Sioned Saer yn cyfrannu penodau at lyfr a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd y gwaith hwn yn manteisio ar arbenigedd y tîm hwn ym maes anghenion dysgu ychwanegol a diogelu.

Adnodd cyfrwng Cymraeg fydd y llyfr hwn ac felly bydd yn werthfawr i’r rhai sy’n astudio rhaglenni cyfrwng Cymraeg israddedig ac ôl-raddedig. Golygydd y llyfr yw Nanna Ryder ac felly mae’n darparu cyfle i staff o ysgolion eraill o fewn y Gyfadran Addysg a Chymunedau gydweithio a rhannu arfer da.

Cynaliadwyedd a dysgu yn yr awyr agored

(Dr Glenda Tinney, Ann-Marie Gealy,  ac Eileen Merriman)

Mae Dr Glenda Tinney wedi cyfuno ei chefndir ym maes ecoleg/bioleg a diddordeb mewn cynaliadwyedd i ddatblygu ei hymchwil yn gysylltiedig â’r blynyddoedd cynnar ac addysg ar gyfer cynaliadwyedd a pholisi ADCDF yng Nghymru.

Mae hyn wedi arwain at gyflwyno pennod i’r llyfr 'Understanding Education for Sustainability Across the UK’ sydd i’w gyhoeddi gan Routledge. Mae ei harbenigedd hefyd wedi arwain at lunio cyhoeddiadau wedi’u hanelu at blant ac ymarferwyr yn y Cyfnod Sylfaen.

Mae’r rhain yn cynnwys yr adnoddau dwyieithog ‘Archwilio'r amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen’ /  ‘Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK’ a gyhoeddwyd gan Ganolfan Peniarth. Roedd y rhain yn cynnwys dwy set o lyfrau ac adnoddau, un ar gyfer plant 3-5 oed ac un ar gyfer plant 5-7 oed.

Hefyd mae Ann-Marie Gealy ac Angela Rees wedi cyhoeddi ‘Chwarae Allan Dysgu Mas’ gyda Chanolfan Peniarth, adnodd i gynorthwyo ymarferwyr i fynd i’r afael â phrofiadau dysgu yn yr awyr agored. Yn ogystal bu Eileen Merriman a Dr Glenda Tinney yn ymwneud â Gwerthuso Eco-sgolion (2014) ac yn fwy diweddar ymchwil yn gysylltiedig ag ADCDF a’r blynyddoedd cynnar.

Hawliau Plant

Hefyd mae Sioned Saer a Dr Glenda Tinney wedi bod yn ymwneud â rhaglen hyfforddi CCUHP. Ariennir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo amryw sectorau gan gynnwys gofal plant, addysg, yr heddlu a gofal cymdeithasol i ddeall eu cyfrifoldebau i gefnogi hawliau plant a phobl ifanc. Mae hyn eto’n fenter draws-gyfadrannol dan arweiniad Nichola Welton a gallai gwerthuso’r prosiect hwn ddarparu cyfleoedd i gyhoeddi dadansoddiad o’r cyfleoedd a’r rhwystrau wrth ddatblygu hyfforddiant yn gysylltiedig â hawliau plant.

Egin llythrennedd a datblygiad iaith

Mae gan Gwyneth Davies, Ann-Marie Gealy, Alison Rees Edwards a Dr Glenda Tinney ddiddordeb mewn egin llythrennedd a datblygiad iaith. Mae cyhoeddi ‘A qualitative evaluation of Superbox 2015’ gan Booktrust a diddordebau ymchwil eraill yn gysylltiedig ag adrodd stori ac egin llythrennedd yn caniatáu i’r tîm ganolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng datblygiad iaith ac egin llythrennedd.

Mae aelodau o’r tîm hefyd wedi datblygu diddordebau arbenigol yn cynnwys y cysylltiad rhwng egin iaith a llythrennedd a cherddoriaeth, hwiangerddi, a’r amgylchedd ac yng nghyd-destun cymorth i oedolion.

Prosiect ‘Attachment and Me’

(Natalie MacDonald)

Roedd y prosiect peilot cyntaf yn ceisio ateb y cwestiwn:

‘Sut y gallwn ni helpu gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar i adnabod anawsterau ymlyniad a chefnogi datblygiad emosiynol ac ymddygiadol plant?A yw hyfforddiant penodol i staff gofal plant ar ymyrraeth yn gwneud gwahaniaeth i effaith ymyrraeth a datblygiad staff?’

Gan ddefnyddio samplu pwrpasol mewn cydweithrediad â phartneriaeth plant Sir Gâr, nodwyd dau leoliad gofal plant o fewn ardaloedd o anfantais economaidd-gymdeithasol. Dengys ymchwil bod y nifer o achosion o ymlyniadau ansicr gyda phrif ofalwyr yn fwy cyffredin yn yr ardaloedd hyn.

Roedd y cynllun peilot ymchwil yn golygu archwilio effaith adnodd ar ymddygiad ymlyniad a luniwyd gan Natalie Macdonald ac Emma Battenbough. Wrth gymharu’r ddau leoliad edrychwyd ar y gwahaniaeth a wnaed nid yn unig gan y pecyn adnoddau, ond yr effaith ychwanegol y gall hyfforddiant ar ymlyniad penodol a’r pecyn adnoddau ei gael ar ymddygiadau ymlyniad plant o fewn y lleoliad, gwybodaeth staff a datblygiad.

Derbyniodd y lleoliad cyntaf y pecyn adnoddau yn unig i’w weithredu dros gyfnod o dri mis, ac yn yr ail leoliad derbyniodd y staff hyfforddiant ar ymlyniad a chefnogaeth ar sut i ddefnyddio’r pecyn adnoddau. Cynhyrchwyd data ymchwil trwy:

  • Holiaduron graddfa i arweinwyr a staff lleoliadau cyn ac ar ôl yr ymyrraeth (wedi’i atodi ar ddiwedd y ddogfen);
  • Hunan-werthusiadau gan arweinwyr lleoliadau ar ‘ymwybyddiaeth o ymlyniad’ cyn ac ar ôl yr ymyrraeth;
  • Defnydd o’r raddfa Meddwl yn Estynedig ac ar y Cyd a Lles Emosiynol (SSTEW) gan Natalie Macdonald cyn ac ar ôl yr ymyrraeth (hyfforddwyd i safon Aur dibynadwyedd rhyng-raddwyr gan gydawdur y raddfa).

Roedd canlyniadau’r prosiect peilot yn gadarnhaol ac yn dynodi bwlch yn y DPP cyfredol ym maes gofal plant ar gyfer y math hwn o ymyrraeth; cadarnhaodd y canlyniadau fod angen hyfforddiant tîm-cyfan penodol yn ogystal â’r pecyn adnoddau i wneud gwahaniaeth yn y lleoliadau.

Ar sail canlyniadau’r cynllun peilot gwreiddiol mae’r hyfforddiant yn cael ei gyflwyno ar draws holl leoliadau Dechrau’n Deg yn yr ardal. Bydd yr ymchwil yn olrhain effaith yr hyfforddiant ar ddatblygiad y plant dros gyfnod o flwyddyn academaidd.

Bydd yr ail brosiect hwn yn cychwyn ym mis Chwefror 2017 a disgwylir y canlyniadau ym mis Awst 2018. I gael rhagor o wybodaeth neu i gael gwybod sut i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â’r arweinydd prosiect ar natalie.macdonald@uwtsd.ac.uk.

Addysgeg Addysg Uwch

Mae holl aelodau’r ysgol yn ymgymryd ag ymchwil yn rheolaidd sy’n cefnogi cyflwyno rhaglenni’r blynyddoedd cynnar. Ffocws allweddol y maes ymchwil hwn yw defnyddio dulliau arloesol i gefnogi cyrhaeddiad, ymgysylltiad myfyrwyr ac ehangu mynediad. 

Mae’r gwaith hwn wedi cyfrannu at nifer o ddatblygiadau newydd dan arweiniad yr ysgol megis addysgu bloc a darpariaeth hyblyg llwybr carlam ar gyfer y sawl sydd eisoes yn gweithio yn y sector. Ystyrir y datblygiadau newydd hyn bellach yn fodelau y gellir eu defnyddio i ddatblygu dulliau tebyg mewn rhaglenni eraill.

Mae ymchwil hefyd wedi cynnwys gwerthuso dulliau asesu newydd a llunio asesiadau sy’n canolbwyntio ar y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth yn ogystal â gofynion academaidd. Mae ymchwil o’r fath yn caniatáu i’r ysgol ddatblygu aseiniadau sy’n briodol iawn i’r sector. Mae’r prosiectau ymchwil penodol hyd yn hyn yn cynnwys:

Gwerthuso darpariaeth Hyblyg Llwybr Carlam

(Dr Glenda Tinney, Ann-Marie Gealy, Sioned Saer, Paul Darby)

Datblygodd yr ysgol grŵp peilot a llunio gradd BA (Anrh) hyblyg, llwybr carlam, dwy flynedd, y gellid ei hastudio gyda’r nos ac ar rai Sadyrnau dros flwyddyn academaidd estynedig (Medi i Orffennaf), gan ganiatáu i fyfyrwyr raddio mewn dwy flynedd yn hytrach na’r cyfnod traddodiadol o dair blynedd.

Mae’r grŵp peilot a’r staff sy’n ymwneud â chyflwyno’r rhaglen wedi cael eu monitro trwy holiaduron a dulliau eraill o gasglu data er mwyn deall eu canfyddiad hwy o’r dull hwn o astudio ac i amlygu’r cyfleoedd a’r rhwystrau. Bu’r gwaith yn ffocws cyflwyniadau a chyhoeddiadau cynadleddau.

Ers y grŵp peilot mae’r ddarpariaeth hyblyg llwybr carlam wedi bod yn rhedeg yng Nghaerfyrddin ac Abertawe ac mae’r garfan hon yn parhau i fod yn ffocws ymchwil, gan gynnwys prosiect thema gyfoethogi’r AAU 2017-2018 ‘Gwerthusiad o ddarpariaeth hyblyg llwybr carlam mewn rhaglenni addysg a gofal blynyddoedd cynnar ar lefel gradd’.

Gwerthuso addysgu bloc

(Gwyneth Davies, Ash Burns, Alison Rees Edwards, Natalie MacDonald)

Mae’r ysgol hon wedi datblygu’r dull addysgu bloc i gyflwyno eu holl raglenni, fel bod y modylau’n cael eu cyflwyno dros gyfnodau dwys o 4-5 wythnos yn hytrach na sawl modwl yn olynol. Mae cynllun o’r fath yn dilyn yr arfer mewn prifysgolion megis Quest, Canada.

Bellach mae’r dull hwn yn cael ei fonitro’n ofalus fel y gellir gwerthuso profiad a chyrhaeddiad myfyrwyr. Hyd yn hyn cafwyd adborth cadarnhaol ac mae’r gwaith hwn yn parhau fel rhan o brosiect thema gyfoethogi’r AAU 2017-18.

Gwerthuso dulliau asesu a chyfranogi arloesol yn y blynyddoedd cynnar

Mae Gwyneth Davies ac Ann-Marie Gealy wedi ymgymryd ag ymchwil sy’n archwilio i ddulliau yn y blynyddoedd cynnar sy’n caniatáu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan. Bu’r gwaith hwn yn gwerthuso peth o weithgarwch asesu’r ysgol a nodwyd y gwersi yn sgil y dulliau hyn wrth annog rhagor o arloesi yn y sector blynyddoedd cynnar.

Ffurfiodd y gwaith hwn ran o gyflwyniad yr ysgol yng nghynhadledd EECERA yn 2015: ‘How can the ECE community develop more innovative and participatory policy, practice and research approaches?’(Cynhadledd RyngwladolEECERA, Barcelona, 8 Medi 2015)

Gealy, A. (2013) Plant yn teimlo’n dda: lles mewn plentyndod cynnar  DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant. (Coordinator of   a Coleg Cymraeg Cenedlaethol  funded Project to create digital resources for a Level 7 Wellbeing and Early Child module. Resources now accessible on Y Porth).

Gealy, A. a Rees, A. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gealy, A. a Saer, S. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gealy, A. a Rees, A. (2011) 1...2...3...Ble wyt ti? Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. and Rees, A. (2011) 1 2...Where are you? Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. (2011) Allan yn yr Eira Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. (2011) Snowy Walk Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. a Hopwood, M. (2011) Bric, bloc a bwced Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. and Hopwood, M. (2011) Bricks, blocks and buckets Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK : Canolfan Peniarth.

Merriman, E. and Rees, A. (2011) ‘Yr Awyr Agored: Fforest, Maes, Iard Goncrit’, yn Siencyn, S.W. (gol) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin.

Merriman, E., Rekers-Power, A., Tinney, G. and MacGarry, A. (2014)

An Evaluation of the Eco-Schools Programme in Wales. Access at www.keepwalestidy.org

Merriman, E. (2011) The Forest School Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK: Canolfan Peniarth.

Merriman, E. (2011) Help us live Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK: Canolfan Peniarth.

Merriman, E. (2011)The Shepherdess Exploring the Environment in the Foundation Phase, UK: Canolfan Peniarth.

Merriman, E. (2011) Helpa ni i Fyw Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Merriman, E. (2011) Yr Ysgol Goedwig Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Merriman, E. (2011) Y Fugeiles Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Rees, A. a Gealy, A.M. (2013) Chwarae Allan Dysgu Mas. DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant.

Thomas, S. a Rees Edwards, A. (2010) ‘Chwarae Plant’ yn Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Tinney, G.W. (2011) Time Travelling Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-38-2

Tinney G.W. (2011) Nature’s Sounds Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-32-0

Tinney G.W. (2011) What is that Sound? Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-10-8

Tinney G.W. (2011) Teithio Trwy Amser  Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-37-5

Tinney, G.W. (2011) Beth yw’r sŵn yna? Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN 978-1-908395-12-2

Tinney, G.W. (2011) Seiniau Natur Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN 978-1-908395-31-3

Tinney, G.W. (2010) A all plant ifainc newid y byd? Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a’r Cyfnod Sylfaen in Siencyn, S. W. (ed) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin:  Cyhoeddiadau Prifysgol Y Drindod Dewi Sant.

Tinney, G and Gealy, A (2015) ‘Developing flexible learning degree programmes for early childhood practitioners: using students’ perceptions to inform programme development and promote widening access’,Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Vol. 9, No. 1, Special Issue - Future Directions Wales Conference, January 2015 pp.100-118