Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg

Amdanom Ni

Ein nod yw cael effaith sylweddol ar leihau annhegwch addysgol yng Nghymru drwy weithio ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol er mwyn peri newid drwy welliannau ar sail tystiolaeth ym mholisïau ac arfer. 

Sefydlwyd ein bod yn ganolfan genedlaethol flaenllaw ar gyfer polisi ac ymchwil cymhwysol, gan ganolbwyntio ar bob math o anfantais sy’n gysylltiedig â chyflawniad addysgo isel yng Nghymru.  Rydym yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Our work is underpinned by a commitment to promote social justice and inclusion in a way that supports the sustainable development of an equitable, fit-for-purpose education system for future generations in Wales and beyond.

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym ni’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch maint, achosion ac effeithiau annhegwch mewn cyflawniad addysgol a sut i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â nhw. Rydym ni’n gwneud hyn drwy:

  • Ddatblygu a chefnogi’r gwaith o weithredu modelau ymyrraeth a strategaethau arloesol.
  • Rhannu arfer effeithiol a lledaenu tystiolaeth ar gyfer beth sy’n gweithio o bob rhan o Gymru, y DG ac yn rhyngwladol.
  • Datblygu, monitro a gwerthuso polisi.

Mae ein gwaith yn cwmpasu pob sector o fewn y sector addysg yn cynnwys y blynyddoedd cynnar, ysgolion, addysg bellach ac uwch, dysgu oedolion a dysgu cymunedol.  Rydym ni’n hyrwyddo pwysigrwydd teuluoedd a chymunedau’n gweithio ar y cyd â darparwyr dysgu i oresgyn effeithiau anfantais ar gyflawniad addysgol.