Ganolfan ar gyfer Dysgu ac Arweinyddiaeth

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yn adran ifanc o fewn hen brifysgol gyda hanes hir ac anrhydeddus ym myd addysgu athrawon yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan ar gyfer Dysgu ac Arweinyddiaeth yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol eraill er mwyn datblygu dysgu proffesiynol, sicrhau mynediad i, ac ymgysylltiad ag, ymchwil, ac yn cynnig modelau achredu hyblyg ar gyfer rhaglenni a phrofiadau dysgu proffesiynol.

Arweinir y Ganolfan gan Anna Brychan ac fe’i cefnogir gan staff ar draws yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau a’r Academi Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru (AAPYCC) y brifysgol.


Y Cyfle Newydd i Arwain. Cymru: Adduned Addysgol Y Drindod Dewi Sant

Ein nod yw gweithio gyda’n partneriaid proffesiynol er mwyn creu cymunedau dysgu adfyfyriol a hyderus...byddwn yn addasu ein harbenigedd ym maes dysgu proffesiynol yn y gwaith ac achredu ar sail cymwyseddau i ddatblygu rhaglenni proffesiynol achrededig arloesol i’w darparu mewn lleoliad ysgol.’

’Byddwn yn datblygu, mewn partneriaeth â’r proffesiwn, model newydd o addysg athrawon proffesiynol ysgol-seiliedig.’

Kirsty Williams, Gweinidog Addysg, cyfarfod llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 13.11.18

Yr wyf wedi ymrwymo i ddatblygu dull cenedlaethol o ddysgu proffesiynol trwy gydol gyrfa, sy'n cynyddu gallu o'r addysg gychwynnol i athrawon ac a gaiff ei wreiddio mewn ymchwil ar sail tystiolaeth a chydweithredu effeithiol. […]

Rydym yn disgwyl trawsnewid mawr yn y ffordd y mae ein hymarferwyr a'n arweinwyr yn meddwl am eu dysgu proffesiynol yng ngoleuni'r cwricwlwm newydd, ac mae angen inni roi'r cymorth i ysgolion i wneud y newid sylweddol hwn.

Mae’r ddarpariaeth dysgu proffesiynol hefyd yn cynnig:

Doethuriaeth mewn Addysg (EdD):

Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgol, neu mewn rôl sy’n gysylltiedig ag addysg, ac sy’n dymuno gwneud astudiaeth academaidd gymhwysol ar lefel uwch ac ymchwil yn seiliedig ar arfer.

Mae’r rhaglen yn cynnig dewis o ddau lwybr dysgu, wedi eu cynllunio’n yn fwriadus ar gyfer addysgwyr wrth eu gwaith. Mae un llwybr yn cynnig cyfuniad o ddysgu ar-lein ac o bell, gyda rhai digwyddiadau diwrnod cyfan wyneb-yn-wyneb bob semester. Mae’r llwybr arall yn cynnig opsiwn dysgu o bell/ar-lein yn unig, gyda chefnogaeth ar-lein.

Rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth: janine.barnes@uwtsd.ac.uk


MA Addysg: 3 blynedd (rhan-amser)

Gydag opsiynau ar gyfer dyfarniadau ymadael mewn rhaglenni byrrach gan gynnwys:

 • Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg: 2 flynedd (rhan-amser)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg: 1 Flwyddyn (rhan-amser)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol): 1 Flwyddyn (rhan-amser)

Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys opsiynau ar arweinyddiaeth, cwricwlwm ac ymholiad addysgegol.

Rhagor o wybodaeth oddi wrth: junnine.thomas-walters@uwtsd.ac.uk / lesley.morgan@uwtsd.ac.uk


MRes mewn Dysgu Creadigol:

Rhaglen ran-amser tair blynedd.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi gymhwyso technegau ystyried dylunio a meddwl yn feirniadol i gynllunio, gweithredu a gwerthuso profiadau cwricwlaidd ar gyfer plant a phobl ifanc neu oedolion sy’n ddysgwyr. Byddwch yn gallu holi ymchwil a chynnal gwerthusiad cadarn o arfer. Mae’n cynnig:

 • Cyfleoedd i ddysgu gydag ymarferwyr celf a dylunio
 • Modylau â gogwydd ymarferol mewn Meddwl yn Wahanol, Deialogau Creadigol a Safbwyntiau Ymchwil, ynghyd â chyfle ar gyfer ymchwil annibynnol sy’n seiliedig ar arfer
 • Cyfle i ymgymryd ag ymchwil i gwrdd â gofynion eich lleoliad addysgol chi

Rhagor o wybodaeth oddi wrth A.Southern@uwtsd.ac.uk


Tystysgrif Raddedig mewn Arweinyddiaeth (1 flwyddyn ran-amser)

Lluniwyd y rhaglen hon er mwyn:

 • Datblygu arweinwyr heddiw ac yfory
 • Creu cyfleoedd i ddatblygu arloesedd mewn arfer ar gyfer y cwricwlwm newydd.
 • Sefydlu cymunedau ar gyfer ymchwil drwy rwydweithio a chydweithio.

Tystysgrif Raddedig mewn Dysgu Proffesiynol: Gwyddoniaeth, Saesneg neu Fathemateg (1 flwyddyn ran-amser)

Lluniwyd y rhaglen hon er mwyn:

 • Uwchsgilio staff addysgu cyfredol
 • Ymgymryd ag ymchwil ysgol-seiliedig
 • Cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithio

Diploma Graddedig mewn Dysgu Proffesiynol: Anawsterau Dysgu Difrifol, Dwys a Lluosog (2 flynedd rhan-amser)

Lluniwyd y rhaglen hon er mwyn:

 • Uwchsgilio staff addysgu cyfredol.
 • Ymgymryd ag ymchwil ysgol-seiliedig.
 • Cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithio.
 • Cynnig cyfle i symud ymlaen at gymwysterau gradd Meistr yn y dyfodol

Rhagor o wybodaeth oddi wrth sue.pellew-james@uwtsd.ac.uk / lesley.morgan@uwtsd.ac.uk


Rhaglenni ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor a’r consortia addysgol rhanbarthol:

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau hefyd yn achredu rhaglenni dysgu proffesiynol ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor. Mae’r prifysgolion yn gweithio mewn partneriaeth â’r consortia addysgol rhanbarthol er mwyn achredu rhaglenni dysgu proffesiynol i arweinwyr mewn ysgolion. Mae’r rhaglenni ar hyn o bryd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen i brifathrawon newydd a dros dro. Mae cwblhau’r llwybr achrededig hwn yn llwyddiannus yn arwain at gymhwyster MSc.
 • Rhaglen i Brifathrawon Profiadol. Mae cwblhau’r llwybr achrededig hwn yn llwyddiannus yn arwain at gymhwyster EdD.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglenni hyn ar gael oddi wrth y consortia addysg – Erw, Gwe, CCD neu’r GCA.