Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa  -  Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Yn arwain y ffordd ar gyfer Addysg yng Nghymru

Mae’r tîm Dysgu Proffesiynol yn Yr Athrofa yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol eraill i ddatblygu a darparu ystod o gyfleoedd, rhaglenni a phrofiadau dysgu proffesiynol.

Rydym yn cynnig mynediad at ymchwil prifysgol a’r gallu i ymgysylltu ag ef, ac yn cynnig modelau hyblyg i gefnogi achrediad a chydnabyddiaeth dysgu proffesiynol i addysgwyr ym mhob sector.

Cofrestru Eich Diddordeb

Graddau Ôl-raddedig

Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Kids playing rugby match

Llythrennedd Ffisegol

Mae gan Y Drindod Dewi Sant arbenigedd heb ei ail yn y maes hwn yn ogystal â’i phrofiad helaeth o weithio gydag ysgolion i gefnogi datblygiad llythrennedd ffisegol.

Mynnwch olwg ar yr hyn allwn gynnig

women thinking

Rhaglenni Cymraeg i Addysgwyr

Mae arbenigedd ein staff a’u profiad o addysgu ar y cynllun Sabothol Cymraeg yn golygu eu bod yn gallu cynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf. Gellir cynnig hyfforddiant iaith ar delerau masnachol i’r sector addysg yng Nghymru, bod y rhain yn gyrsiau ar gyfer y sector addysg bellach neu’n gyrsiau HMS wedi’u teilwra, er mwyn ymateb i anghenion y sectorau cynradd ac uwchradd.

Mynnwch olwg ar yr hyn allwn gynnig

 

Mynnwch olwg ar gyfleoedd i gynnig credydau am y rhaglenni dysgu proffesiynol mae eich sefydliad chi yn eu cynnig

Mae’r Brifysgol, trwy’r Academi, yn darparu ar gyfer achredu dysgu allanol a datblygu rhaglenni mewn dau gyd-destun:

  1. rhaglenni dysgu a datblygu mewnol cyflogwyr
  2. achredu rhaglenni dysgu a datblygu masnachol

Dysgwch ragor am ein gwasanaethau achredu.

A fyddai eich dysgwyr yn hoffi cwblhau rhaglenni cyn prifysgol achrededig?

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein addysgiadol sydd yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer myfyrwyr Cyfnodau Allweddol 3 a 4 ac Ôl-16.

Mae’r cyrsiau’n cynnig llwybr dilyniant, o archwilio pynciau yn anffurfiol ac yn hamddenol, i astudio mwy strwythuredig gan arwain at 5-10 credyd ar Lefel 4. Mae pob cwrs wedi eu dylunio i ehangu sgiliau a gwybodaeth pwnc unigolion a darparu blas o Addysg Uwch.

Dysgwch ragor am ein cyrsiau

Mentergarwch mewn Addysg

Gwella dealltwriaeth fyd-eang o’r hyn mae’n ei olygu i fod yn addysgwr mentrus. Mae gan Y Drindod Dewi Sant arbenigedd byd-enwog yn y maes hwn ac mae’r brifysgol wedi gweithio gydag ysgolion yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

Ewch i'r Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (ARDEC) i wybod mwy.

Gwnewch Wahaniaeth...addysgwch