Mae'r Brifysgol wedi sefydlu Rhaglen Cyflymydd Ymchwil ac Effaith (RIAP) i gefnogi'r gwaith o gyflawni Strategaeth Ymchwil ac Arloesi newydd y Brifysgol.

Gyda chefnogaeth Cyllid Arloesi Ymchwil Cymru, bydd y rhaglen yn cael ei rhedeg gan INSPIRE ac mae’n cynnwys y chwe llinyn canlynol:

 1. Dyfarniadau Datblygu Ymchwil  
 2. Dyfarniadau Cyfnewid Gwybodaeth
 3. Dyfarniad Cydweithredu Rhyngwladol (cyd-ariennir gan Taith)
 4. Dyfarniadau Mynychu Cynhadledd
 5. Cronfa Datblygu Ymchwilwyr
 6. Cynllun Llysgenhadon Effaith

Gellir lawrlwytho manylion pob llinyn, sut i wneud cais a therfynau amser yng nghanllaw cyllido RIAP ac yn y dogfennau isod.  

Mae'r meini prawf gwerthuso a sgorio ceisiadau ar gael yn y ddogfen ganlynol:


Nodyn Pwysig:

Dylai pob cais gyd-fynd â Strategaeth Ymchwil ac Arloesi PCYDDS, a gymeradwywyd gan y Senedd (i'w chymeradwyo gan y Cyngor) ac sy'n amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, pryd y caiff ei gyhoeddi.  Yn y cyfamser, mae’r strategaeth, yn amodol ar gymeradwyaeth, ar gael gan INSPIRE.  

Dylai’r rhai sy’n ystyried gwneud cais i raglen RIAP ofyn am gopi gan Nicola Powell drwy’r e-bost canlynol: nicola.powell@uwtsd.ac.uk


1. Dyfarniadau Datblygu Ymchwil

Mae Dyfarniadau Datblygu Ymchwil wedi’u llunio i ddarparu cymorth hyblyg i staff academaidd i ddatblygu ceisiadau o ansawdd da am gyllid ymchwil.  Er y bydd natur y cymorth a ddarperir yn cael ei ystyried yn ôl rhinweddau’r ceisiadau, prif ddiben y cyllid fydd darparu cyfnodau estynedig i wneud gwaith ymchwil, fel arfer tri mis yn amser llawn neu gyfnod pro rata yn rhan-amser.  

I wneud cais cwblhewch y ffurflen ganlynol.

Terfyn Amser ar gyfer Gwneud Cais:  Am fod y ceisiadau ar agor ar sail dreigl, gallwch wneud cais unrhyw bryd. Fe’ch cynghorir i drafod eich cais ag Adran Datblygu Ymchwil INSPIRE cyn ei gyflwyno.   

 • Dr Matt Briggs.  Pennaeth Datblygu Ymchwil.   
 • Dr Laura Stowe-Evans.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwilwyr.
 • Gareth Thomas.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwil. 

2. Dyfarniadau Cyfnewid Gwybodaeth

Bwriad Dyfarniadau Cyfnewid Gwybodaeth yw cynnal gweithgareddau sy'n cryfhau perthynas y  Brifysgol â phartneriaid allanol strategol, manteisio i'r eithaf ar y potensial ar gyfer effaith ymchwil mewn unrhyw sector, a sbarduno gobeithion masnacheiddio yn sgil ymchwil y Brifysgol.  Wedi'u hariannu drwy Gyllid Arloesi Ymchwil Cymru, mae'r gwobrau yn ymrwymiad gan y Brifysgol i gefnogi staff i gychwyn cyfnewid gwybodaeth, ymgysylltu a chynhyrchu effaith o ansawdd uchel.

I wneud cais cwblhewch y ffurflen ganlynol.   

Terfyn Amser ar gyfer Gwneud Cais:  Am fod y ceisiadau ar agor ar sail dreigl, gallwch wneud cais unrhyw bryd. Fe’ch cynghorir i drafod eich cais ag Adran Datblygu Ymchwil INSPIRE cyn ei gyflwyno.   

 • Dr Matt Briggs.  Pennaeth Datblygu Ymchwil.   
 • Dr Laura Stowe-Evans.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwilwyr.
 • Gareth Thomas.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwil. 

3. Dyfarniad Cydweithredu Rhyngwladol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun Taith, sy'n darparu cymorth pwysig ar gyfer datblygu gallu cydweithredol rhyngwladol ym maes ymchwil a chyfnewid gwybodaeth.  Mae hyn yn cynnwys gwella sgiliau ymchwil a phroffesiynol staff a datblygu partneriaethau a chysylltiadau ymchwil rhyngwladol y Drindod Dewi Sant. Mae’r Dyfarniad Cydweithredu Rhyngwladol ar gael i gyd-gyllido gweithgarwch dan Lwybr 1, Symudedd Ymchwilwyr, a fydd yn cynorthwyo symudedd ymchwilwyr yng nghyfnod cynnar eu gyrfa ac ymchwilwyr sefydledig, dramor ac yn y wlad hon.

4. Dyfarniadau Mynychu Cynhadledd

Diben Dyfarniadau Mynychu Cynhadledd yw datblygu parodrwydd staff ymchwil y Brifysgol i wneud cais am grant ac i gynyddu nifer ac ansawdd y ceisiadau grant a gyflwynir. Er mwyn cyflawni’r dibenion hyn, gwahoddir ceisiadau gan staff academaidd sy’n cyflwyno papur yn seiliedig ar raglen ymchwil barhaus.

I wneud cais cwblhewch y ffurflen ganlynol.   

Terfyn Amser ar gyfer Gwneud Cais:  Am fod y ceisiadau ar agor ar sail dreigl, gallwch wneud cais unrhyw bryd. Fe’ch cynghorir i drafod eich cais ag Adran Datblygu Ymchwil INSPIRE cyn ei gyflwyno.   

 • Dr Matt Briggs.  Pennaeth Datblygu Ymchwil.   
 • Dr Laura Stowe-Evans.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwilwyr.
 • Gareth Thomas.  Swyddog Gweithredol Datblygu Ymchwil. 

5. Cronfa Datblygu Ymchwilwyr

 • Cyhoeddir manylion yn fuan

6. Cynllun Llysgenhadon Effaith

 • Cyhoeddir manylion yn fuan

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Matt Briggs (INSPIRE): m.briggs@uwtsd.ac.uk