Ymgyrraedd yn Ehangach


Partneriaethau De-orllewin Cymru

Our Community Main Page

Wrth anelu at ehangu mynediad i addysg uwch ar draws holl ystod oed myfyrwyr, trefna Partneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach weithgareddau dysgu a chodi dyheadau.

Ariennir Menter Ymgyrraedd yn Ehangach Y Drindod Dewi Sant gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac mae'n rhan o Bartneriaeth De-orllewin Cymru. Yn y partneriaethau hyn ceir holl sefydliadau addysg uwch, colegau addysg bellach y rhanbarth, Gyrfa Cymru ac ysgolion perthnasol.

Cynhalia sefydliadau oddi mewn i’r Partneriaethau brosiectau sy’n anelu at ehangu cyfranogiad i grwpiau o bobl a eithriwyd neu a dangynrychiolwyd yn flaenorol.

Mae’r gweithgareddau’n cael eu hanelu’n bennaf at drigolion ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf, pobl ifanc ag anableddau, cymunedau lleiafrifoedd ethnig, dysgwyr cyfrwng Cymraeg a Phlant sy'n Derbyn Gofal/Pobl sy’n Gadael Gofal.

 

Ryan Peters

Uwch Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach
Ffôn: +44 (0) 1267 676792
E-bost: ryan.peters@uwtsd.ac.uk