Ymgysylltu â Myfyrwyr


Y SIARTER MYFYRWYR

Students sitting, talking, laughing

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Mae gosod dysgwyr yn gyntaf yn flaenoriaeth allweddol i’r Brifysgol.  Mae’r Siarter Myfyrwyr yn esbonio disgwyliadau ar y naill ochr a’r llall ar ran y Brifysgol a’i myfyrwyr.

Mae’r siarter hefyd yn disgrifio rolau a chyfrifoldebau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant oddi mewn i Grŵp Y Drindod Dewi Sant a chyfrifoldebau’r holl sefydliadau cydweithredol ynghylch cynrychiolaeth, cymorth ac ymgysylltiad myfyrwyr.

Caiff Siarter y Myfyrwyr ei adolygu’n flynyddol gan yr holl bartïon cysylltiedig ac fe’i cadarnheir gan Gyngor y Brifysgol.

Meithrin diwylliant lle mae'r staff a’r myfyrwyr yn cydweithio mewn partneriaeth ac yn darparu amgylchedd dysgu cynhwysol, cefnogol a diogel lle gall yr holl fyfyrwyr a’r staff ffynnu ac y gallant wireddu eu potensial personol.

Cydnabod a dathlu amrywiaeth cymuned y myfyrwyr a darparu profiadau ardderchog i fyfyrwyr sy’n cefnogi pob myfyriwr i gymryd rhan lawn ym mywyd y brifysgol a chymryd mesurau i ddileu rhwystrau rhag cymryd rhan.

I gefnogi’r diwylliant hwn, mae gan y Brifysgol Cod Ymddygiad MyfyrwyrCanllaw Myfyrwyr ar gyfer Achwiniadau ac Apeliadau, cyfres o bolisïau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n cynnwys Polisi Aflonyddu a Bwlio a Pholisi Diogelu, a Pholisi Perthynas Broffesiynol.

Ymwneud Myfyrwyr a Chynrychiolaeth

Cydnabod mai Undeb y Myfyrwyr yw llais myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant.

Cefnogi cynrychiolaeth effeithiol i fyfyrwyr ar gyfer pob un o’i myfyrwyr:

 • Rhoi llais i fyfyrwyr ar bob lefel yn y broses o wneud penderfyniadau;
 • Bod yn agored a thryloyw am y penderfyniadau a wneir ar bob lefel fel y bo’n briodol.

Sicrhau cyfleoedd adborth ffurfiol ac anffurfiol i’r holl fyfyrwyr ar bob agwedd ar eu profiad:

 • Gweithio gyda myfyrwyr i ymateb i’w hadborth ar eu profiad;
 • Rhoi gwybod i fyfyrwyr beth sydd wedi digwydd i’w hadborth;
 • Defnyddio adborth i wella profiadau myfyrwyr yn barhaus.

Dysgu ac Addysgu

Cynnig profiad dysgu o ansawdd uchel, trwy

 • weithio mewn partneriaeth agos â myfyrwyr;
 • darparu adborth defnyddiol o ansawdd uchel ar waith ysgrifenedig;
 • cynnig cwricwlwm sydd wedi ei lunio’n dda, sy’n canolbwyntio ar bedair egwyddor allweddol (rhai cydweithredol, cynhwysol, personol gyda ffocws proffesiynol) ac sy’n sicrhau priodoleddau penodol i raddedigion.

Darparu amgylcheddau a chyfleusterau priodol ar gyfer dysgu ac addysgu a sicrhau y caiff myfyrwyr gymorth i fanteisio’n llawn ar yr hyn a ddysgant.

Darparu safonau uchel o addysgu, wedi eu cyfoethogi gan amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys

Cymorth i fyfyrwyr

Sicrhau bod systemau cymorth o ansawdd uchel yn eu lle er mwyn galluogi pob myfyriwr, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau datganedig, i gyflawni canlyniadau cadarnhaol, yn academaidd ac yn broffesiynol.

Darparu gofal bugeiliol trwy diwtoriaid personol a goruchwylwyr i helpu gyda datblygiad personol ac academaidd.

Sicrhau y caiff yr holl fyfyrwyr gyfle i ddatblygu sgiliau sy’n eu galluogi i ddatblygu’n academaidd, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Darparu fframwaith cymorth priodol i fyfyrwyr sy’n dioddef oherwydd problemau iechyd meddwl.

Sicrhau bod fframwaith tryloyw a chyson yn ei le i roi cyfle i fyfyrwyr wneud cais am gymorth ariannol os bydd caledi ariannol ac i wella eu cyfleoedd i astudio.

Iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd

Trwy ein Safonau Iaith Gymraeg, ceisio hyrwyddo dealltwriaeth a defnydd o’r Gymraeg. 

Rhoi’r hawl i fyfyrwyr gyfathrebu â’r Brifysgol a chael gwasanaethau ganddi yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Pan fo’n berthnasol, mae hyn yn cynnwys cynnig cyfleoedd ar gyfer asesu perfformiad myfyrwyr yn y Gymraeg, ni waeth beth oedd iaith yr addysgu.

Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg.*  

Yn cydweithio’n agos â’r Coleg  Cymraeg Cenedlaethol  i ddarparu cyfleoedd i astudio’n ehangach i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a datblygu adnoddau i gefnogi eu hastudiaethau.

Darparu Cyfleoedd

Darparu’r cymorth a’r adnoddau priodol i Undeb y Myfyrwyr gan sicrhau y darperir ystod o weithgareddau a fydd yn gwella profiadau myfyrwyr.

Darparu a hyrwyddo ystod o gyfleoedd i wella profiadau, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd cyffredinol myfyrwyr, gan gynnwys:

Defnyddio ymchwil ac ysgolheictod i wella a chyfoethogi profiad myfyrwyr, cryfhau ymgysylltu myfyrwyr, a darparu sgiliau graddedig trwy gysylltiadau uniongyrchol â’r diwydiant.

Gwybodaeth a chydymffurfio

Darparu gwybodaeth hawdd ei chael a’i deall trwy wefan y Brifysgol am holl  reoliadau a pholisïau’r Brifysgol, ynghylch gweithdrefnau cwyno (gan gynnwys yr hawl i gyfeirio cwyn  at Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol) ac am y cymorth sydd ar gael ynghylch y rhain. 

Cydymffurfio â Deddf Amddiffyn Defnyddwyr 1987 fel y’i nodir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd:

 • Darparu manylion clir ynghylch costau llawn astudio, gan gynnwys costau cyrsiau ychwanegol i bob myfyriwr.
 • Darparu gwybodaeth am newidiadau mewn cyrsiau cyn gynted ag y bo modd, trwy ddefnyddio’r cyfryngau cyfathrebu perthnasol.
 • Glynu wrth delerau ac amodau’r cyrsiau. 

Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data (e.e. trwy hysbysiad preifatrwydd myfyrwyr)

Cydymffurfio â chanllawiau ynghylch:

 • addysgu cynhwysol
 • safonau gwaelodlin ADRh
 • amserau dychwelyd adborth
 • beth sydd wedi ei wneud mewn ymateb i adborth
 • tiwtoriaid personol
 • amserlenni

Yn gwasanaethu’i rhwymedigaethau contraciol i fyfyrwyr ac yn cydymffurfio â’i hymrwymiadau dan gyfraith defnyddwyr fel y’i disgrifir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.  Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn gweithio i ddiogelu buddiannau myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol yn y modd o gyflwyno cwrs neu ddod â chwrs i ben.  Mae gan y Brifysgol weithdrefnau yn eu lle i ymateb i’r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru’r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac sy’n cydnabod anghenion gwahanol ei chorff amrywiol o fyfyrwyr.

Yn rhan o Gymuned y Brifysgol

Cydnabod pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy drin pob aelod o gymuned y brifysgol gyda pharch yn bersonol ac ar gyfryngau eraill megis y cyfryngau cymdeithasol.

Gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymuned y brifysgol a’r cymunedau lleol lle mae’r Brifysgol wedi ei lleoli a lle mae’r myfyrwyr yn byw.

Cymryd rhan mewn prosesau adborth a chynrychioli myfyrwyr i wella profiadau myfyrwyr pawb.

Ymrwymiad i Astudio

Gwneud cyfraniad unigol cadarnhaol i’w cymuned ddysgu fywiog sy’n ennyn diddordeb, a chymryd rhan yn adeiladol mewn gwaith grŵp.

Ymwneud yn llawn â’u hastudiaethau:

 • mynd i ddosbarthiadau sydd wedi eu hamserlennu a mynd ati’n rhagweithiol i geisio cymorth os bydd angen;
 • paratoi ar gyfer dosbarthiadau yn ôl yr angen;
 • ceisio pob elfen asesu o bob un o’u modylau;
 • mynd ati i ystyried yn ofalus adborth gan diwtoriaid a’i ddefnyddio i wella gwaith academaidd.

Defnyddio cyfleusterau ac adnoddau’r Brifysgol gyda pharch ac ystyriaeth.

Cymorth

Mynd ati i geisio cymorth pan fo angen, boed yn gymorth academaidd generig gan diwtor personol, cymorth ariannol, cymorth arbenigol sy’n gysylltiedig ag anabledd, cymorth cwnsela, neu gymorth ynghylch cyfleuster.

Gweithio mewn partneriaeth â’r aelod o staff sy'n cynorthwyo i ddatrys a mynd i’r afael ag unrhyw broblemau.

Cefnogi myfyrwyr eraill pan fo'n bosibl.

Gweinyddu a chydymffurfio

Yn cofrestru bob blwyddyn ac yn gwneud trefniadau ar gyfer talu ffioedd sy’n gysylltiedig â gwaith academaidd ac sy’n ddyledus i’r Brifysgol yn brydlon neu fel y cytunwyd arno â’r Brifysgol.

Darparu gwybodaeth bersonol a manylion cyswllt cywir a chyfredol.

Yn defnyddio eu cyfrif e-bost myfyriwr yn y Brifysgol a Moodle o leiaf ddwywaith yr wythnos, gan gydnabod mai’r rhain yw’r llwyfannau a ddefnyddir i gyfleu gwybodaeth frys a phwysig.

Ymgyfarwyddo â Rheoliadau’r Brifysgol a’u dilyn.  Cydymffurfio â’r holl bolisïau perthnasol, gan gynnwys y Polisi TG a Defnydd Derbyniol, y Polisi Aflonyddu a Bwlio, a Chod Ymddygiad Myfyrwyr.

Ar gyfer myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant: parchu a glynu wrth gyfansoddiad a pholisïau Undeb y Myfyrwyr.

Eich Undeb Myfyrwyr chi ydyn ni ac rydyn ni yma i’ch galluogi chi i wneud yn fawr o’ch addysg a’ch amser yn y Brifysgol.

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi sut y BYDD UNDEB Y MYFYRWYR...

 1. Yn cryfhau dylanwad myfyrwyr ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi
 2. Yn sicrhau bod myfyrwyr yn deall eu hawliau ac yn cael help pan fo angen
 3. Yn buddsoddi mewn gweithgareddau a chyfleoedd i alluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau
 4. Yn ymgyrchu o blaid cymdeithas decach a mwy cynhwysol
 5. Yn ei gwneud yn hawdd i’n myfyrwyr gyfarwyddo ein gwaith a’n hadnoddau

Wrth wneud hyn, bydd Ymddiriedolwyr yr Undeb yn sicrhau y glynir wrth bolisïau a rheolau’r Drindod Dewi Sant bob amser.

Cynrychiolaeth ac ymgysylltiad myfyrwyr

Cynrychioli, grymuso a chynorthwyo'r holl fyfyrwyr Addysg Uwch yng ngrŵp Y Drindod Dewi Sant er mwyn sicrhau eu bod yn cael chwarae teg a’u bod yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau.

Ymwneud â chyrff cynrychiadol myfyrwyr ar draws grŵp Y Drindod Dewi Sant.

Cynrychioli buddiannau myfyrwyr ar lefel leol a chenedlaethol ac ymgyrchu ar faterion sy’n berthnasol a phwysig i fyfyrwyr yn y Brifysgol.

Sicrhau proses gyson ar gyfer ethol, hyfforddi a chefnogi pob cynrychiolydd myfyrwyr, (gan gynnwys myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell a myfyrwyr ôl-raddedig) ar draws pob cwrs ac ar bob campws.

Cynrychioli barn myfyrwyr i’r Brifysgol a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Cymorth myfyrwyr

Helpu myfyrwyr trwy gyfarwyddiadau priodol ac atgyfeirio ar gyfer materion academaidd a lles.

Gweithgareddau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd

Yn hyrwyddo ac yn galluogi cyfranogiad myfyrwyr ym mhob un o weithgareddau Undeb y Myfyrwyr, gan sicrhau bod modd manteisio ar bob un o brosiectau, digwyddiadau a gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr.

Yn galluogi myfyrwyr i gynnal amrywiaeth o glybiau chwaraeon, cymdeithasau a gweithgareddau i wella datblygiad a chyflogadwyedd personol, cyfarfod â myfyrwyr eraill a datblygu hobïau a diddordebau.

Yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwerthfawr trwy weithgareddau Undeb y Myfyrwyr gan gynnwys gwirfoddoli.

Dwyieithrwydd

Yn adlewyrchu pwysigrwydd a statws yr iaith Gymraeg wrth gyfathrebu a chreu cyfleoedd i gefnogi’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno gweithio a chymdeithasu trwy’r Gymraeg yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.

Eu bod yn dilyn yr egwyddorion a amlinellir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd yng nghyswllt cynrychiolaeth myfyrwyr, ymgysylltu â myfyrwyr a chymorth myfyrwyr.

Pan fo’n bosibl, y caiff cynrychiolwyr myfyrwyr eu hethol yn ddemocrataidd gan eu cyfoedion.

Y caiff yr holl gynrychiolwyr fanteisio ar yr hyfforddiant a’r cymorth priodol.

Bod cynrychiolwyr myfyrwyr etholedig i’w hystyried yn llais cynrychiadol ar ran y corff myfyrwyr.

Bod gan y myfyrwyr gyfle i roi adborth ar bob lefel wrth i benderfyniadau gael eu gwneud.

Bod myfyrwyr yn aelodau llawn o unrhyw bwyllgorau y maent yn bresennol ynddynt.

Bod cynrychiolwyr y myfyrwyr yn cael amser i gyfarfod â myfyrwyr ar eu cwrs yn breifat.

Bod cyfarfodydd staff-myfyrwyr ar lefel cwrs yn dilyn gweithdrefnau tebyg i gyfarfodydd Prifysgol

eraill a:

 1. Bod digon o gyhoeddusrwydd iddynt a’i bod yn hawdd mynd iddynt.
 2. Bod ganddynt agenda ffurfiol.
 3. Bod cofnodion yn cael eu cymryd, a’r pwyntiau gweithredu yn cael eu dosbarthu yn dilyn y cyfarfod.
 4. Dylai fod modd i fyfyrwyr ychwanegu eitemau at yr agenda.

Bod pwyllgorau staff-myfyrwyr, a hynny’n drefn sefydledig, yn adolygu adborth myfyrwyr gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i hynny, ffurflenni adborth modylau ac adolygiadau rhaglenni. 

Bod cyfarfodydd ar lefel cyrsiau yn adrodd wrth gyrff gwneud penderfyniadau uwch

Bod ymdrech i egluro wrth fyfyrwyr effaith eu syniadau a rhoi adborth (cau’r gadwyn adborth)