Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Ymgysylltu â Myfyrwyr

Y SIARTER MYFYRWYR

Students sitting, talking, laughing

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Mae rhoi dysgwyr yn gyntaf yn flaenoriaeth strategol allweddol i’r Brifysgol.  Mae’r Siarter Myfyrwyr yn esbonio disgwyliadau ar y naill ochr a’r llall ar ran y Brifysgol a’i myfyrwyr.

Mae’r siarter hefyd yn disgrifio rolau a chyfrifoldebau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant oddi mewn i Grŵp Y Drindod Dewi Sant a chyfrifoldebau’r holl sefydliadau partner cydweithredol ynghylch cynrychiolaeth, cymorth ac ymgysylltiad myfyrwyr.

Caiff y Siarter Myfyrwyr ei hadolygu’n flynyddol gan yr holl bartïon cysylltiedig ac fe’i cadarnheir gan Gyngor y Brifysgol.

Meithrin diwylliant lle mae'r staff a’r myfyrwyr yn cydweithio mewn partneriaeth ac yn darparu amgylchedd dysgu cynhwysol, cefnogol a diogel lle gall yr holl fyfyrwyr a’r staff ffynnu ac y gallant wireddu eu potensial personol.

Cydnabod a dathlu amrywiaeth cymuned y myfyrwyr ac yn darparu profiadau ardderchog i fyfyrwyr sy’n cynorthwyo pob myfyriwr i gymryd rhan lawn ym mywyd y brifysgol, ac yn cymryd camau i ddileu rhwystrau rhag cymryd rhan.

Ymrwymo i ddatblygu amgylchedd lle mae iechyd a lles ei staff a’i myfyrwyr yn ganolog a phawb yn cael eu trin ag urddas a pharch.  Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i les myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, a nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ac mae’n cyflawni ei chyfrifoldebau statudol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a nodweddion gwarchodedig.

I gefnogi’r diwylliant hwn, mae gan y Brifysgol y canlynol:

Ymgysylltiad a Chynrychiolaeth Myfyrwyr

Cydnabod mai Undeb y Myfyrwyr yw llais myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant.

Cefnogi cynrychiolaeth effeithiol i fyfyrwyr ar gyfer pob un o’i myfyrwyr:

 • Rhoi llais i fyfyrwyr ar bob lefel yn y broses o wneud penderfyniadau;
 • Bod yn agored a thryloyw am y penderfyniadau a wneir ar bob lefel fel y bo’n briodol.

Sicrhau cyfleoedd adborth ffurfiol ac anffurfiol i’r holl fyfyrwyr ar bob agwedd ar eu profiad:

 • Gweithio gyda myfyrwyr i ymateb i’w hadborth ar eu profiad;
 • Rhoi gwybod i fyfyrwyr beth sydd wedi digwydd i’w hadborth;
 • Defnyddio adborth i wella profiadau myfyrwyr yn barhaus.

Dysgu ac Addysgu

Cynnig profiad dysgu o ansawdd uchel, trwy

 • weithio mewn partneriaeth agos â myfyrwyr;
 • darparu adborth defnyddiol o ansawdd uchel ar waith ysgrifenedig;
 • cynnig cwricwlwm sydd wedi ei lunio’n dda, sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr ac ar bedair egwyddor allweddol (cydweithredol, cynhwysol, personol gyda ffocws proffesiynol) ac sy’n sicrhau priodoleddau penodol i raddedigion;
 • Cynorthwyo myfyrwyr yn briodol yn academaidd trwy ei fframwaith o diwtoriaid personol.

Darparu amgylcheddau a chyfleusterau priodol ar gyfer dysgu ac addysgu a sicrhau y caiff myfyrwyr gymorth i fanteisio’n llawn ar yr hyn a ddysgant.

Darparu safonau uchel o addysgu, wedi eu cyfoethogi gan amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys

Cymorth i fyfyrwyr

Sicrhau bod systemau cymorth o ansawdd uchel yn eu lle er mwyn galluogi pob myfyriwr, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau datganedig, i gyflawni canlyniadau cadarnhaol, yn academaidd ac yn broffesiynol.

Darparu cymorth rhagweithiol i fyfyrwyr mewn perthynas â chyfleusterau a gwasanaethau myfyrwyr trwy ei Hwb Myfyrwyr.

Sicrhau bod staff sy’n cynorthwyo myfyrwyr wedi’u hyfforddi’n briodol (e.e. trwy hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl) fel eu bod yn gallu adnabod problemau’n rhagweithiol, cefnogi myfyrwyr yn effeithiol ac yn briodol, ac yn gallu eu cyfeirio am gymorth lle bo angen.

Darparu gofal bugeiliol trwy diwtoriaid personol a goruchwylwyr.

Sicrhau y caiff yr holl fyfyrwyr gyfle i ddatblygu sgiliau sy’n eu galluogi i ddatblygu’n academaidd, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Darparu fframwaith cymorth priodol i fyfyrwyr sy’n wynebu gwahaniaethau iechyd meddwl.

Sicrhau bod fframwaith tryloyw a chyson yn ei le i roi cyfle i fyfyrwyr wneud cais am gymorth ariannol os bydd caledi ariannol ac i wella eu cyfleoedd i astudio.

Iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd

Trwy ein Lawrlwytho'r Cynllun Iaith Cymraeg, ceisio hyrwyddo dealltwriaeth a defnydd o’r Gymraeg. 

Rhoi’r hawl i fyfyrwyr gyfathrebu â’r Brifysgol a chael gwasanaethau ganddi yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Pan fo’n berthnasol, mae hyn yn cynnwys cynnig cyfleoedd ar gyfer asesu perfformiad myfyrwyr yn y Gymraeg, ni waeth beth oedd iaith yr addysgu.

Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg.  

Cydweithio’n agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol  i ddarparu cyfleoedd i astudio’n ehangach i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a datblygu adnoddau i gefnogi eu hastudiaethau.

Darparu Cyfleoedd

Darparu’r cymorth, yr adnoddau a’r cyfleusterau priodol i Undeb Myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant gan sicrhau y darperir ystod o weithgareddau dan arweiniad myfyrwyr a fydd yn gwella profiadau myfyrwyr.

Darparu a hyrwyddo ystod o gyfleoedd i wella profiadau, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd cyffredinol myfyrwyr, gan gynnwys:

Defnyddio ymchwil ac ysgolheictod i wella a chyfoethogi profiad myfyrwyr, cryfhau ymgysylltiad myfyrwyr, a darparu sgiliau graddedig trwy gysylltiadau uniongyrchol â’r diwydiant.

Gwybodaeth a chydymffurfio

Darparu gwybodaeth hawdd ei chael a’i deall trwy wefan y Brifysgol am holl:

(gan gynnwys yr hawl i gyfeirio cwyn  at Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ac am y cymorth sydd ar gael ynghylch y rhain). 

Darparu gwybodaeth glir, gywir a hygyrch mewn perthynas â phrosesau allweddol, megis cofrestru, talu ffioedd dysgu, casglu dyled, a sefydlu cynlluniau talu.

Cydymffurfio â Deddf Amddiffyn Defnyddwyr 1987 fel y’i nodir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd:

 • Darparu manylion clir ynghylch costau llawn astudio, gan gynnwys costau cyrsiau ychwanegol i bob myfyriwr.
 • Darparu gwybodaeth am newidiadau mewn cyrsiau cyn gynted ag y bo modd, trwy ddefnyddio’r cyfryngau cyfathrebu perthnasol.
 • Glynu wrth delerau ac amodau’r cyrsiau. 
 • Gwasanaethu’i rhwymedigaethau contraciol i fyfyrwyr a chydymffurfio â’i hymrwymiadau dan gyfraith defnyddwyr fel y’i disgrifir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.  Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn gweithio i ddiogelu buddiannau myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol yn y modd o gyflwyno cwrs neu ddod â chwrs i ben.  Mae gan y Brifysgol weithdrefnau yn eu lle i ymateb i’r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru’r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac sy’n cydnabod anghenion gwahanol ei chorff amrywiol o fyfyrwyr.

Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data (e.e. trwy hysbysiad preifatrwydd myfyrwyr)

Cydymffurfio â chanllawiau ynghylch:

 • addysgu cynhwysol
 • safonau gwaelodlin ADRh
 • amserau dychwelyd adborth
 • beth sydd wedi ei wneud mewn ymateb i adborth
 • dosbarthiadau a gaiff eu had-drefnu, eu gohirio a’u canslo
 • tiwtoriaid personol
 • amserlenni

Pryderon, apeliadau a chwynion

 • Ymrwymo i egwyddorion arweiniol yr OIA a’r QAA mewn perthynas â phryderon, apeliadau a chwynion.
 • Sicrhau yr ymdrinnir â phryderon a phroblemau a’u datrys yn gyflym a, lle bo modd, yn anffurfiol.
 • Sicrhau bod yr holl fyfyrwyr sy’n codi pryder, cwyn neu apêl yn cael eu trin ag urddas a pharch a chan ystyried eu lles.

Yn rhan o Gymuned y Brifysgol, yn

Cydnabod pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy drin pob aelod o gymuned y brifysgol gyda pharch, yn bersonol ac ar gyfryngau eraill megis y cyfryngau cymdeithasol.

Gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymuned y brifysgol a’r cymunedau lleol lle mae’r Brifysgol wedi ei lleoli a lle mae’r myfyrwyr yn byw.

Cymryd rhan mewn prosesau adborth a chynrychioli myfyrwyr i wella profiadau myfyrwyr pawb.

Ymrwymiad i Astudio

Gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned ddysgu a chymryd rhan yn adeiladol mewn gwaith grŵp.

Ymwneud yn llawn â’u hastudiaethau:

 • mynd i ddosbarthiadau sydd wedi eu hamserlennu a mynd ati’n rhagweithiol i geisio cymorth os bydd angen;
 • paratoi ar gyfer dosbarthiadau yn ôl yr angen;
 • rhoi cynnig ar bob elfen asesu ym mhob un o’u modylau;
 • mynd i’r afael yn rhagweithiol ag adborth gan diwtoriaid a’i ddefnyddio i wella gwaith academaidd.

Defnyddio cyfleusterau ac adnoddau’r Brifysgol gyda pharch ac ystyriaeth.

Cymorth

Mynd ati i geisio cymorth pan fo angen, boed yn gymorth academaidd generig gan diwtor personol, cymorth ariannol, cymorth arbenigol sy’n gysylltiedig ag anabledd, cymorth cwnsela, neu gymorth ynghylch cyfleuster.

Gweithio mewn partneriaeth â’r aelod o staff sy'n cynorthwyo i ddatrys a mynd i’r afael ag unrhyw broblemau.

Cydweithio gyda myfyrwyr eraill fel rhan o’r gymuned o staff a myfyrwyr.

Gweinyddu a chydymffurfio

Cofrestru bob blwyddyn a gwneud trefniadau ar gyfer talu ffioedd sy’n gysylltiedig â gwaith academaidd ac sy’n ddyledus i’r Brifysgol yn brydlon neu fel y cytunwyd arno â’r Brifysgol.

Darparu gwybodaeth bersonol a manylion cyswllt cywir a chyfredol.

Defnyddio eu cyfrif e-bost myfyriwr yn y Brifysgol a Moodle o leiaf ddwywaith yr wythnos, gan gydnabod mai’r rhain yw’r llwyfannau a ddefnyddir i gyfleu gwybodaeth frys a phwysig.

Ymgyfarwyddo â Rheoliadau’r Brifysgol a’u dilyn. 

Cydymffurfio â’r holl bolisïau perthnasol, gan gynnwys

Ar gyfer myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant: parchu a glynu wrth gyfansoddiad a pholisïau Undeb y Myfyrwyr.

Eich Undeb Myfyrwyr chi ydyn ni ac rydyn ni yma i’ch galluogi chi i wneud yn fawr o’ch addysg a’ch amser yn y Brifysgol.

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi sut y BYDD UNDEB Y MYFYRWYR yn ...

 1. Cryfhau dylanwad myfyrwyr ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi
 2. Sicrhau bod myfyrwyr yn deall eu hawliau ac yn cael help pan fo angen
 3. Buddsoddi mewn gweithgareddau a chyfleoedd i alluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau
 4. Ymgyrchu o blaid cymdeithas decach a mwy cynhwysol
 5. Ei gwneud yn hawdd i’n myfyrwyr gyfarwyddo ein gwaith a’n hadnoddau

Wrth wneud hyn, bydd Ymddiriedolwyr yr Undeb yn sicrhau y glynir wrth bolisïau a rheolau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant bob amser.

Cynrychiolaeth ac ymgysylltiad myfyrwyr

Cynrychioli, grymuso a chynorthwyo'r holl fyfyrwyr Addysg Uwch yng ngrŵp Y Drindod Dewi Sant er mwyn sicrhau eu bod yn cael chwarae teg a’u bod yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau.

Ymgysylltu â chyrff cynrychiadol myfyrwyr ar draws grŵp Y Drindod Dewi Sant.

Cynrychioli buddiannau myfyrwyr ar lefel leol a chenedlaethol ac ymgyrchu ar faterion sy’n berthnasol a phwysig i fyfyrwyr yn y Brifysgol.

Sicrhau proses gyson ar gyfer ethol, hyfforddi a chefnogi pob cynrychiolydd myfyrwyr, (gan gynnwys myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell a myfyrwyr ôl-raddedig) ar draws pob cwrs ac ar bob campws.

Cynrychioli barn myfyrwyr i’r Brifysgol a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Cymorth myfyrwyr

Helpu myfyrwyr trwy eu cyfeirio a’u hatgyfeirio fel y bo’n briodol mewn perthynas â materion academaidd a lles.

Darparu cyngor a chyfarwyddyd academaidd gwybodus ac amserol i fyfyrwyr yn ôl yr angen.

Gweithio mewn partneriaeth â’r Brifysgol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad at wybodaeth, cymorth ac chyfarwyddyd ar draws pob elfen o fywyd myfyrwyr.

Gweithgareddau / cyfleoedd i fyfyrwyr a Chyflogadwyedd

Hyrwyddo a galluogi cyfranogiad myfyrwyr ym mhob un o weithgareddau Undeb y Myfyrwyr, gan sicrhau bod modd manteisio ar bob un o brosiectau, digwyddiadau a gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr.

Galluogi myfyrwyr i gynnal amrywiaeth o glybiau chwaraeon, cymdeithasau a gweithgareddau i wella datblygiad a chyflogadwyedd personol, cyfarfod â myfyrwyr eraill a datblygu hobïau a diddordebau.

Cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwerthfawr trwy weithgareddau Undeb y Myfyrwyr gan gynnwys gwirfoddoli.

Dwyieithrwydd

Adlewyrchu pwysigrwydd a statws yr iaith Gymraeg wrth gyfathrebu a chreu cyfleoedd i gefnogi’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno gweithio a chymdeithasu trwy’r Gymraeg yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.

Eu bod yn dilyn yr egwyddorion (Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 30-35)) a amlinellir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd yng nghyswllt cynrychiolaeth myfyrwyr, ymgysylltu â myfyrwyr a chymorth myfyrwyr.

Pan fo’n bosibl, y caiff cynrychiolwyr myfyrwyr eu hethol yn ddemocrataidd gan eu cyfoedion.

Y caiff yr holl gynrychiolwyr fanteisio ar yr hyfforddiant a’r cymorth priodol.

Bod cynrychiolwyr myfyrwyr etholedig i’w hystyried yn llais cynrychiadol ar ran y corff myfyrwyr.

Bod gan y myfyrwyr gyfle i roi adborth ar bob lefel wrth i benderfyniadau gael eu gwneud.

Bod myfyrwyr yn aelodau llawn o unrhyw bwyllgorau y maent yn bresennol ynddynt.

Bod cynrychiolwyr y myfyrwyr yn cael amser i gyfarfod â myfyrwyr ar eu cwrs yn breifat.

Bod cyfarfodydd staff-myfyrwyr ar lefel cwrs yn dilyn gweithdrefnau tebyg i gyfarfodydd Prifysgol

eraill a:

 1. Bod digon o gyhoeddusrwydd iddynt a’i bod yn hawdd mynd iddynt.
 2. Bod ganddynt agenda ffurfiol.
 3. Bod cofnodion yn cael eu cymryd, a’r pwyntiau gweithredu yn cael eu dosbarthu yn dilyn y cyfarfod.
 4. Dylai fod modd i fyfyrwyr ychwanegu eitemau at yr agenda.

Bod pwyllgorau staff-myfyrwyr, a hynny’n drefn sefydledig, yn adolygu adborth myfyrwyr gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig  i,  ffurflenni adborth modylau ac adolygiadau rhaglenni. 

Bod cyfarfodydd ar lefel cyrsiau yn adrodd wrth gyrff gwneud penderfyniadau uwch.

Bod ymdrech i egluro wrth fyfyrwyr effaith eu syniadau a rhoi adborth (cau’r gadwyn adborth).