Diwrnod Blasu Coleg Celf Abertawe


Swansea College of Art Taster Days 19 September 2018

Mercher 19 Medi 2018 09.30-15.00

Mae Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, edrych o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn profiad ymarferol a fydd yn rhoi blas ichi ar arferion addysgu’r cwrs.Bydd y staff academaidd ar gael i ateb cwestiynau unigol ac mae croeso i’r sawl sy’n mynychu ddod ag enghreifftiau o’u gwaith eu hunain gyda nhw am gyngor anffurfiol ar eu portffolio.

Cyrraedd o 9.30 i ddechrau’r gweithdai am 10.00 gyda chinio am 12.00 – 1.00 a daw sesiynau’r prynhawn i ben am 3.00.

Mae archebu yn hanfodol, archebwch isod.

Bydd rhai cyrsiau dethol hefyd yn cynnal diwrnodau blasu ar ddydd Mercher 5ed Rhagfyr (gweler y ffurflen cadw lle isod am fanylion)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk 01792 481285. 

Crëwyd y gweithdy i roi cyflwyniad i fyfyrwyr i’r pwnc hwn sy’n amlweddog, cyffrous ac yn symud yn gyflym.O’r cychwyn cyntaf, byddwn yn ystyried yr hyn yw hysbysebu yn 2018 ac yn edrych ar bwysigrwydd cyfleu negeseuon i gynulleidfaoedd allweddol.Mae’r sesiwn yn llawn gwybodaeth a hwyl ac yn cynnwys gweithdy cyffrous lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio mewn timau a rhannu syniadau.Hefyd, bydd taith o gwmpas ein cyfleusterau er mwyn ichi ymgyfarwyddo â’r hyn y gallwn ei gynnig yng Ngholeg Celf Abertawe.Os hoffech wybod mwy am y pwnc anhygoel hwn sy’n ffocysu ar yrfaoedd, bydd y Diwrnod Blasu hwn werth ymweliad.

Dyluniwch eich car Hot Wheels eich hun (cyflenwir yr offer, Stiwdio Modurol)

Cyflwyniad i dechnegau tynnu lluniau dylunio ceir a rendro brasluniau. Yna dyluniwch eich un eich hun gydag arweiniad un i un.

Cyfle i roi cynnig ar ystod o dechnegau animeiddio ar fformatau 2D a 3D.Cewch ddefnyddio rigiau rhagosod yn y rhaglen 'Maya' i ychwanegu ystumiau ac iaith y corff a symudiad(au) credadwy mewn golygfeydd 3D.

Gan ddefnyddio ystod o dechnegau a meddalwedd bydd pawb yn cael y cyfle i greu cymeriadau, offer/arfau ac amgylcheddau o fewn rhaglen gêm rithwir byw. 

Dysgwch sut i gyfansoddi a dylunio effeithiau sain soffistigedig, gweadeddau sinematig, a datblygu seinluniau yn y stiwdio i’w defnyddio mewn ffilmiau, apiau, gemau a llawer o senarios cynhyrchu sain cymhwysol.

Cewch greu gêm ryngweithiol 3D llawn sain drwy ddefnyddio injans gêm o safon ddiwydiannol.Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i weithredu effeithiau sain, cerddoriaeth cefndir/atmosfferig a thraciau sain a’u mewnosod ar lefel gêm.

 

Gweithdy ymarferol sy’n cyflwyno defnyddiau a gwneud mewn 3D a allai gynnwys Gwydr, Cerameg neu emwaith.

Dysgwch sut i gyfansoddi a dylunio technegau adrodd straeon soffistigedig drwy ddefnyddio amrywiaeth o ymagweddau.Creu cyfres o rhaghysbysebion ar gyfer yl Ffilm Ryngwladol Copper Coast. 

Gweithdy darlunio yn defnyddio syniad rhedeg rhydd ac archwilio lle o ran sain a llun.

Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i ddulliau gwneud offer er mwyn gwneud marciau fel lluniau.

Bydd darluniau’n cael eu gwneud yn unigol ac ar y cyd fel ymatebion arbrofol.Bydd hyn yn digwydd mewn amgylchedd stiwdio agored Sylfaen.

Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i driniaethau addurniadol ac arwyneb ar gyfer gwydr ac yn ymchwilio i’w ddefnydd mewn cyd-destun pensaernïol.Gweithdy ymarferol yw hwn lle cewch gynhyrchu samplau gwydr i’w cymryd gyda chi ar ddiwedd y sesiwn.

Bydd y rheiny sy’n mynychu ein Diwrnod Blasu ar y BA Dylunio Graffig yn cael y cyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, edrych o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn profiad ymarferol a fydd yn rhoi blas ichi ar arferion addysgu’r cwrs.Bydd y staff academaidd ar gael i ateb cwestiynau unigol ac mae croeso i’r sawl sy’n mynychu ddod ag enghreifftiau o’u gwaith eu hunain gyda nhw am gyngor anffurfiol ar eu portffolio.

Byddwn yn cyflenwi’r holl ddeunyddiau ac nid oes angen profiad blaenorol o Ddylunio Graffig.Mae hwn yn gyflwyniad syml a hwyl i’r cwrs BA Dylunio Graffig a allai dechrau’r daith tuag at y dewis yrfa greadigol hon.

Cyflwyniad yw'r gweithdy i un o’r mathau mwyaf uniongyrchol o gyfathrebu gweledol.Rydym yn edrych yn fyr ar natur amrywiol darlunio cyfoes a’i bresenoldeb ym mhethau bywyd beunyddiol: papurau newydd, cylchgronau, llyfrau, nofelau graffig, animeiddio, dylunio gemau, ar lewys CDs a chloriau llyfrau, posteri, gwefannau, dillad ac ar becynnau cynhyrchion defnyddwyr.Yn y gweithdy llawn hwyl a chreadigol hwn byddwn yn chwarae gyda gwneud delweddau ac adrodd straeon gweledol.Hefyd, bydd taith o gwmpas ein stiwdios a chyfleusterau, lle mae gwaith llawer o fyfyrwyr yn cael ei arddangos.Os ydych yn caru arlunio ac yn meddwl yr hoffech chi yrfa mewn darlunio, bydd y Diwrnod Blasu hwn i chi.

Yn dilyn arfer Jacques Lecoq, bydd myfyrwyr y defnyddio technegau hyfforddi Masg Niwtral i archwilio eu perthynas corfforol gyda’r byd mawr tu allan.Defnyddir y technegau hyn ar draws y diwydiant theatr a ffilm i ddatblygu glasbrintiau ffisegol ar gyfer cymeriadau  wedi’u hanimeiddio â chyfrifiadur ac i helpu actorion i baratoi ar gyfer ffilmio gyda sgrîn werdd.Bydd yr hyfforddiant perfformio hwn yn datblygu parodrwydd perfformwyr i greu ystumiau corfforol newydd ac ysbrydoledig ar gyfer y llwyfan a’r sgrîn.

Ffotograffiaeth: Gweithdy collage/montage ffotograffau a gweithdy goleuo stiwdio.

Defnyddio ystod o dechnegau modelu empathi i ystyried heriau dylunio bob dydd.Mae’r sesiwn yn llawn gwybodaeth a hwyl ac yn cynnwys gweithdy cyffrous lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i adnabod anableddau pobl eraill, y gallen nhw eu caffael trwy’r broses heneiddio naturiol!Cyflwyniad sylfaenol i amgylchedd modelu CAD 3D, cyfle i chwarae a modelu gyda meddalwedd o safon ddiwydiannol ac argraffu 3D.

Defnyddio triciau persbectif i ddatblygu set estynedig.Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o gyfuno dwy ddelwedd papur neu fwy gyda’i gilydd, gan gydweddu’r cynnwys i greu syniadau newydd ar gyfer set estynedig.Bydd yr holl ddeunyddiau, adnoddau a hyfforddiant yn cael eu darparu. 

Bydd myfyrwyr yn cael darn o sgript a’r cyfle i adeiladu eu syniadau eu hunain am set model.Bydd y maquettes set hyn yn cael eu goleuo’n greadigol, eu ffotograffio’n agos a’u rhoi at ei gilydd i ddatblygu bwrdd stori gweledol.

Byddwch yn treulio “Diwrnod ym Mywyd Myfyriwr Dylunio Patrwm Arwyneb”

Beth a allwch chi ei ddisgwyl?

 • Diwrnod prysur – rydym yn hoffi llenwi’r diwrnod!
 • Darlunio a dylunio.
 • Archwilio patrwm trwy brosesau printio a thorri
 • Sgwrsio am y rhaglen a byw a gweithio yn Abertawe, gofynnwch unrhyw beth inni!
 • Cwrdd a gweithio gyda myfyrwyr presennol, gofynnwch unrhyw beth iddynt!
 • Edrych ar ba swyddiy mae ein myfyrwyr yn mynd i’w gwneud ar ôl eu Graddau.
 • Bisgedi, rydym wedi ffeindio eu bod yn helpu creadigrwydd.
 • Taith o gwmpas y Gyfadran.
 • Gwybodaeth am sut i wneud cais.
 • Cymryd rhywbeth hyfryd rydych wedi’i ddylunio a’i wneud adref gyda chi!
 • Byddwch chi eisiau dod nôl.