Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Rhaglenni Diwrnod Agored Abertawe

Swansea programme

Croeso

Croeso cynnes iawn i chi a’ch teulu i gampws Abertawe. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch o galon ichi am ystyried astudio yma ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) Abertawe.

Daw myfyrwyr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i fwynhau profiad academaidd symbylol yn un o brifysgolion hynaf y DU. Trwy gyfnod o dwf sylweddol mae’r brifysgol, heb os, wedi llwyddo i ddal gafael ar ei chymuned gymdeithasol ac academaidd gefnogol, sy’n gwneud YDDS yn lle gwych i astudio ynddi.

Ymhlith manteision niferus astudio yma, yw’r ffaith bod anghenion y myfyriwr yn ganolog i’r broses dysgu ac addysgu. Gan fod maint dosbarthiadau’n gymharol fach, byddwch yn cyfoethogi ein cymuned ddeallusol drwy gyfrannu at ddadleuon mewn darlithoedd a seminarau. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd yn eich dewis bwnc, gan hefyd fwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol o wirfoddoli yn y gymuned leol i chwaraeon, cymdeithasau diwylliannol a llu o weithgareddau eraill. 

Y Diwrnod Agored hwn yw eich cyfle i archwilio ein cyrsiau a'n campysau

 • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd i drafod gwahanol gyrsiau, gofynion mynediad ac i ddysgu beth fydd eich cwrs chi’n ei gynnwys.
 • Gallwch siarad gyda’n Swyddogion Cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch ac am y cymorth ariannol sydd ar gael. Hefyd, cewch gyfle i drafod eich amgylchiadau unigol chi.
 • Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y gallai fod arnoch ei angen.
 • Cerddwch o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau gwych; a dewch i edrych ar ein llety.
 • Cewch gwrdd â myfyrwyr a siarad gyda nhw am eu profiadau yn y Brifysgol. 
 • Ymgyfarwyddwch â dinas gosmopolitan Abertawe ac arfordir godidog Penrhyn Gŵyr.

Rhaglenni Diwrnod Agored

 • Rhaglen diwrnod agored Celf, Dylunio, Cyfryngau a Cherddoriaeth - Adeilad Alex (SA1 5DU)
  Yn cynnwys y cyrsiau a ganlyn: 
  • Hysbysebu | Dylunio Graffig | Darlunio | Animeiddio | Dylunio Gemau | Dylunio Modurol | Cynnyrch | Patrwm Arwyneb | Crefftau Dylunio | Gwydr | Cerddoriaeth | Ffotograffiaeth | Ffilm, Teledu | Dylunio Set
 • SA1 Glannau Abertawe (Gan Gynnwys TAR) - Adeilad Alex SA1 (SA1 8EW)
  Yn cynnwys y cyrsiau a ganlyn: 
  • Cwnsela | Blynyddoedd Cynnar  | Addysg  | Seicoleg  | TAR (addysgu) | Pensaernïaeth | Adeiladu | Cyfrifiadura | Electroneg  | Amgylcheddol | Logisteg | Trafnidiaeth | Peirianneg | Gweithgynhyrchu | Chwaraeon Moduro | Sylfaen STEM

Cadwch mewn Cysylltiad

Cewch wybod popeth am y diwrnod agored ar y dydd drwy ddilyn #UWTSDOpenDay. Yn ystod y dydd, bydd myfyrwyr ar gael ar Trydar a Facebook, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi eu postio atom.