Rhaglenni Diwrnod Agored Llambed

Lampeter programme

Croeso

Croeso cynnes iawn i chi a’ch teulu i gampws Llambed. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch o galon ichi am ystyried astudio yma ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Daw myfyrwyr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i fwynhau profiad academaidd ysgogol yn un o brifysgolion hynaf y Deyrnas Unedig, lle cynigir cyrsiau arloesol a deinamig o fewn cymuned cymdeithasol ac academaidd gefnogol. Ymhlith manteision niferus astudio yma mae ein hymagwedd myfyriwrganolog at ddysgu ac addysgu.

O ganlyniad i ddosbarthiadau cymharol fach, byddwch fel myfyriwr yn gallu cyfrann’n rhwydd at ddadleuon mewn darlithoedd a seminarau. Drwy wneud hyn, byddwch yn datblygu’ch diddordebau academaidd unigol wrth i chi gael sgiliau trosglwyddadwy hanofodol a fydd yn ymestyn eich rhagolygon gwaith. Nid yn unig y byddwch yn ffynnu’n academaidd, ond byddwch yn ffynnu’n gymdeithasol hefyd o fewn cymuned glos Llambed.

Mae yma ystod eang o weithgareddau allgyrsiol sy’n amrywio o wirfoddoli yn y gymuned leol i gymdeithasau chwaraeon a diwylliannol a llu o weithgareddau eraill. Yn Y Drindod Dewi Sant, caiff myfyrwyr wirioneddol eu hadnabod yn ôl eu henw, ac nid eu rhif.

Y Diwrnod Agored hwn yw eich cyfle i archwilio ein cyrsiau a'n campysau

  • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd i drafod gwahanol gyrsiau, gofynion mynediad ac i ddysgu beth fydd eich cwrs chi’n ei gynnwys.
  • Gallwch siarad gyda’n Swyddogion Cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch ac am y cymorth ariannol sydd ar gael. Hefyd, cewch gyfle i drafod eich amgylchiadau unigol chi.
  • Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y gallai fod arnoch ei angen.
  • Cerddwch o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau gwych; a dewch i edrych ar ein llety.
  • Cewch gwrdd â myfyrwyr a siarad gyda nhw am eu profiadau yn y Brifysgol. 
  • Ymgyfarwyddwch â thref gyfeillgar Llambed.

Rhaglen Diwrnod Agored

Cadwch mewn Cysylltiad

Cewch wybod popeth am y diwrnod agored ar y dydd drwy ddilyn #UWTSDOpenDay. Yn ystod y dydd, bydd myfyrwyr ar gael ar Trydar a Facebook, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi eu postio atom.