Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Ysgol Fusnes Abertawe

Ysgol Fusnes Abertawe

faculty-home-page-1200x284-banner

Croeso i Ysgol Fusnes Abertawe. Cyflogadwyedd yw ein prif ffocws. Mae gennym ymagwedd gymhwysol, seiliedig ar gyflogaeth at ein holl raglenni.

Byddwch yn profi ymagweddau arloesol at ddysgu a arweinir gan y myfyrwyr ac a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol ac academyddion sydd i GYD yn meddu ar brofiad o’r diwydiant. Rydym yn deall y byd go-iawn.


Bydd pob myfyriwr israddedig yn gweithio gyda chyflogwr i gael profiad gwaith ymarferol yn y byd go-iawn. Rydym yn credu bod hyn yn hollbwysig er mwyn ichi ddeall y berthynas rhwng damcaniaeth ac arfer.

Dylunnir yr holl raglenni i roi i raddedigion y nodweddion y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, e.e. arloesedd, creadigrwydd, ffordd o feddwl fentrus a’r gallu i ymateb i ddigwyddiadau neu dasgau annisgwyl.

Rydym yn cynnig cymorth helaeth i’r rheiny sydd ei angen a gweithgareddau 'ymestyn' i'r rheiny sydd eisiau her ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â davina-wyn.evans@uwtsd.ac.uk


Sylfaen

BA | HND

Pa bynnag gwrs y byddwch yn ei ddewis, gallwn eich sicrhau bod ein holl gyrsiau'n cael ei hadolygu'n rheolaidd mewn ymgynghoriad â chyflogwyr i sicrhau bod y cwricwlwm yn gyfredol a bod graddedigion mor gyflogadwy â phosibl.

Mae llawer o'r cyrsiau'n cael eu mapio i gymwysterau cyrff proffesiynol fel y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), y Gymdeithas Siartredig Cyfrifyddion Ardystiedig (ACCA) a’r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM). Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd i astudio Busnes a Rheolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Methu penderfynu pa gwrs sydd i chi? Dim problem. Ar gyfer cyrsiau Busnes a Rheolaeth rydym yn cynnig ichi’r hyblygrwydd i newid eich rhaglen ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf i unrhyw un o’r cyrsiau a restrir uchod.

Mae ein rhaglenni proffesiynol yn darparu amrywiaeth o gymwysterau sydd wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol byd-enwog fel:

Gallwch astudio ein holl gyrsiau ôl-raddedig a phroffesiynol yn rhan amser er mwyn ichi allu astudio’n hyblyg i weddu’ch ffordd o fyw brysur.

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn darparu amrywiaeth o lwybrau i’ch galluogi i arbenigo mewn maes Busnes a Rheolaeth o’ch dewis. Rydym yn cynnig:

 • Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes (MBA)
 • Yr MBA Ar-lein
 • MSc Rheolaeth Ariannol
 • MSc Masnachu a Marchnadoedd Ariannol

Gallwch astudio ein holl gyrsiau ôl-raddedig a phroffesiynol yn rhan amser er mwyn ichi allu astudio’n hyblyg i weddu’ch ffordd o fyw brysur.

ymchwilwyr gweithredol sy’n cyhoeddi eu gwaith mewn cyfnodolion arbenigol, llyfrau ac yn ein cyhoeddiad ein hun, ‘South Wales Business Review’.

Mae gan yr Ysgol Fusnes ddiddordebau ymchwil yn y meysydd a ganlyn: 

 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Rheoli Gwybodaeth
 • Cynaliadwyedd
 • Moeseg a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)
 • Entrepreneuriaeth
 • Entrepreneuriaeth Gymdeithasol a Chymuned
 • Ymdeimlad o Le
 • Marchnata
 • Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg

Pam Astudio Yma

 1. Cewch gyfle i gael achrediad proffesiynol wrth weithio gyda Busnesau neu mewn Busnes drwy gydol eich gradd.
 2. Mae’r dysgu a’r addysgu’n ffocysu ar astudiaethau achos go iawn. Cewch gyfleoedd i wneud interniaethau, i astudio dramor ac i fynd ar leoliadau gwaith.
 3. Mae ein holl ddarlithwyr yn ymarferwyr ac yn wybodus ynghylch ymchwil; edrychwch ar eu proffiliau yma
 4. Mae ein campws Busnes yng nghanol y ddinas a dim ond taith fer ar droed ydyw o draethau godidog Bae Abertawe.
 5. Cewch gymhwyster proffesiynol yn ogystal â’ch gradd.
 6. Rydym yn darparu amgylchedd cefnogol. Cynigir ‘cyfaill’ ichi, sef myfyriwr sydd wedi’i hyfforddi i roi cymorth ichi drwy gydol eich astudiaethau. Cewch hefyd diwtor personol.
 7. Mae gennym ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol, busnes a rheolaeth a ddarperir gan gyflogwyr, cyrff proffesiynol a’r Ysgol a’r Brifysgol ichi gymryd rhan ynddynt. 
 8. Nid ydym yn Ysgol Fusnes arferol. Rydym yn gwneud pethau mewn ffordd wahanol #notbusinessasusual.

Business Accreditation Logos