Mae’r brifysgol yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i ysgolion a cholegau, yn lleol ac yn genedlaethol, fel rhan o’n hymrwymiad i’r gymuned.

Nod y tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yw darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad cywir ac o safon, ynglŷn â chyrsiau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’r sector Addysg Uwch yn gyffredinol.

Mae ein gwaith yn ymwneud â chysylltu â darpar fyfyrwyr y DU, eu rhieni a’u gofalwyr, eu hathrawon a’u hymgynghorwyr gyrfaoedd, i hyrwyddo mynediad i Addysg Uwch. Ynghyd â’n swyddogion Ehangu Mynediad ac Ymgyrraedd yn Ehangach rydym yn darparu rhaglen wybodus a chynhwysol a fydd o fudd i fyfyrwyr, staff a theuluoedd.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn aelod gweithgar o Gymdeithas Swyddogion Cyswllt Addysg Uwch (HELOA). Mae hyn yn sicrhau bod y wybodaeth a’r gwasanaeth a ddarperir gennym yn wybodus, yn ddiduedd ac o safon broffesiynol.