Group of pupils in a classroom

Rydym wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion a cholegau i gynnig ystod o gyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol.

Archebu sesiwn

Nod ein gweithgareddau yw hysbysu ac arwain myfyrwyr trwy'r broses ymgeisio a phontio i Addysg Uwch. Rydym hefyd yn cefnogi athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd wrth i chi arwain myfyrwyr trwy'r broses.

Mae'r holl gyflwyniadau a gweithdai yn rhad ac am ddim a gellir eu teilwra i weddu gofynion penodol. Gallwn gynnig cyfuniad o bynciau ar ddyddiad ac amser sy'n addas i chi. Mae'r holl gyflwyniadau a gweithdai ar gael yn Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog.

Mae PCYDDS yn aelod gweithredol o Gymdeithas Swyddogion Cyswllt Addysg Uwch (HELOA). Mae hyn yn sicrhau bod y wybodaeth a’r gwasanaeth a ddarparwn yn wybodus, yn ddiduedd ac o safon broffesiynol.

Ers dechrau'r pandemig Covid-19, rydym wedi symud ein holl weithgaredd ar-lein.

Gweler isod restr o'r cyflwyniadau a'r gweithdai cyfredol sydd ar gael.

Dyma ganllaw i bopeth cyllid i sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth glir o sut i reoli eu cyllid cyn ddechrau'r Brifysgol yn ogystal â chyllidebu a rheolaeth ariannol yn ystod eu hastudiaethau.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cyflwyniadau ar fenthyciadau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau a thasgau rhyngweithiol ar gyllidebu i sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu rheoli eu harian wrth fwynhau bywyd y Brifysgol.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: myfyrwyr blwyddyn 12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 45/60 munud

O fuddion ariannol, i fuddion cymdeithasol, mae'r sesiwn hon yn amlinellu'r buddion o fynd i'r brifysgol ac ennill gradd.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: myfyrwyr blwyddyn 11, 12 a 13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/60 munud

O ble i ddechrau chwilio, i wneud penderfyniad gwybodus ar beth i astudio yn y brifysgol. Nod y sesiwn yw cynorthwyo myfyrwyr sut i wneud yr hyn a all fod yn ddewis anodd ond pwysig iawn. Bydd y sesiwn yn archwilio pob agwedd ar fywyd yn y Brifysgol gydag awgrymiadau ymarferol ar yr hyn i edrych amdano ar ddiwrnodau agored.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/60 munud

Sesiwn ryngweithiol yw hon. Yn llawn gemau a thasgau, bydd yn tywys myfyrwyr trwy'r hyn i'w ddisgwyl yn y brifysgol. Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr PCYDDS yn rhoi cipolwg ar fywyd prifysgol ac yn rhoi cyngor ar addasu i fywyd yn y brifysgol; o gwrdd â phobl newydd i reoli cyllid. Pwrpas y sesiwn yw gwneud y trawsnewid yn haws ac yn glir i fyfyrwyr sy'n ystyried mynd i'r brifysgol.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/60 munud

Bydd y gweithdy hwn yn tywys myfyrwyr trwy broses ymgeisio UCAS ac yn darparu'r offer sydd eu hangen i'w cynorthwyo wrth iddynt gychwyn ar eu taith i addysg uwch. Byddant yn gadael yn gwybod popeth am bopeth ac fe fydd yna sesiwn ar jargon a phrif dermau UCAS ac addysg uwch. Popeth sydd arnynt ei angen i hwyluso’r broses gwneud cais a’r cam nesaf i addysg uwch.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: myfyrwyr blwyddyn 12 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/60 munud

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ac arweiniad i fyfyrwyr ar ysgrifennu'r datganiad personol holl bwysig hwnnw. Bydd y sesiwn yn helpu unigolion i ddechrau cynllunio a drafftio eu datganiadau personol. Yn ogystal ag awgrymiadau a beth i osgoi, byddwn yn darparu cyngor ar yr hyn y mae tiwtoriaid derbyn yn chwilio amdano.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 45/60 munud

Mae PCYDDS wedi datblygu’n syfrdanol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Fe fydd y cyflwyniad yma yn rhoi trosolwg i chi o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig yn ogystal â blas ar y gweithgareddau allgyrsiol a gynigwn yma yn y Brifysgol. Gyda fideos a thystiolaethau gan fyfyrwyr a graddedigion cyfredol, rydym yn gobeithio pwysleisio'r hyn y mae amgylchedd cymunedol cyfeillgar a chroesawu PCYDDS yn ei gynnig a sut y gall myfyrwyr sefyll allan fel unigolyn yn hytrach na nifer. Mae'r cyflwyniad hwn yn amlinellu ein taith hyd yma a chyfeiriad ar gyfer y dyfodol.

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/60 munud

Sesiwn ryngweithiol ysgafn, a gynigir gan staff addysgu cwrs BA Drama Gymhwysol UWTSD: Addysg, Lles, Cymuned Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn dysgu myfyrwyr sut i adeiladu eu gwytnwch, rheoli eu lefelau straen a chadw eu cymhelliant.

Dyddiad: ar gais
Yn addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/45 munud

 

Gall y naid i'r Chweched Dosbarth, Coleg neu Brifysgol fod yn frawychus. Mae'r staff addysgu o'n rhaglenni Astudiaethau Addysg wedi dylunio'r gweithdy rhyngweithiol hwn i gynnig cipolwg ar sut beth yw bywyd academaidd ar lefel uwch. O ddarlithoedd, amserlenni, darganfod sgiliau newydd, i'r cefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr, erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

 

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/45 munud

Gwnaeth pandemig Covid19 gorfodi ni i gyd i fabwysiadu dulliau newydd o gyfathrebu digidol, ond wrth inni dreulio mwy a mwy o amser y tu ôl i’n dyfeisiau digidol, a ydym yn anghofio ein moesau? Mae'r gweithdy hwyliog hwn yn rhoi awgrymiadau ar sut y gallwn fod yn fwy ymwybodol o sut rydym yn gweithredu ac yn ymddwyn ar-lein, p'un ai'n dysgu ar-lein, mewn cyfarfodydd a chyfweliadau, neu ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Dyddiad: ar gais
Addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/45 munud