Sgyrsiau gydag Ysgolion a Cholegau

Rydym yn ymrwymo i weithio gydag ysgolion a cholegau ac rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau a fydd o fudd i chi eich hunain a’ch myfyrwyr.

Rydym yn cynnig amrywiaeth helaeth o gyflwyniadau a gweithdai. Nod ein gweithgareddau yw rhoi gwybod i gyfranogion am gyrsiau PCYDDS yn ogystal â chefnogi myfyrwyr gyda’u ceisiadau i Addysg Uwch. Rydym hefyd yn rhoi cefnogaeth i chi fel athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd wrth ichi eu tywys drwy’r broses.

Yn ogystal â’n tîm o staff, mae gennym hefyd grŵp o Lysgenhadon Myfyrwyr brwdfrydig a hyfforddedig iawn sy’n gallu cyflwyno sgyrsiau am fywyd myfyrwyr yn PCYDDS.

Gallwn addasu ein holl sesiynau i weddu gofynion penodol. Mae pob cyflwyniad ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog – rhowch wybod i ni pa un a fyddai’n well gennych wrth drefnu’r sesiwn .

Isod, ceir rhestr o’r cyflwyniadau a’r gweithdai sydd ar gael ar hyn o bryd -

Mae PCYDDS wedi datblygu’n syfrdanol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae’r cyflwyniad hwn yn amlinellu ein taith hyd yma, a’n cyfeiriad ar gyfer y dyfodol. Fe fydd yn rhoi trosolwg ichi o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig yn ogystal â blas ar y gweithgareddau allgyrsiol a gynigwn yma yn y Brifysgol.

Mae hwn yn amlinellu manteision astudio yn y brifysgol gan gynnwys manteision gyrfaol, ariannol, cymdeithasol ac academaidd.

Targed: Blwyddyn 11/12/13

Cipolwg ar sut beth yw bod yn y brifysgol. Yma, bydd aelodau’r tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau a’r Llysgenhadon Myfyrwyr yn cyflwyno cyflwyniad rhyngweithiol ac yn ateb cwestiynau hollbwysig am Fywyd yn y Brifysgol. Yn cynnwys cyngor ar addasu i fywyd yn y brifysgol, cwrdd â phobl newydd a rheoli’ch arian er mwyn gwneud y cyfnod o newid hwn yn haws ac yn gliriach i’ch myfyrwyr.

Canllaw ar bopeth ariannol sy’n sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth glir o sut i reoli eu harian cyn cychwyn yn y Brifysgol yn ogystal â chyllidebu a rheoli’ch arian yn ystod eich astudiaethau. Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cyflwyniadau ar fenthyciadau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, a gweithdai rhyngweithiol ar gyllidebu i sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu i reoli eu harian wrth fwynhau bywyd yn y Brifysgol.

Targed: Blwyddyn 12/13

Canllaw cynhwysfawr ar lenwi ffurflen UCAS a chyngor ar y broses gwneud cais. Mae’n canolbwyntio ar y datganiad personol ac ar beth mae tiwtoriaid derbyn yn chwilio amdano.

Targed: Blwyddyn 12/13

Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i baratoi at, a llwyddo yn, eu cyfweliad derbyn. Bydd y sesiwn rhyngweithiol hon yn cynnwys cyflwyniadau ar sut i baratoi at y cyfweliad. Gellir hefyd trefnu ffug-gyfweliadau yn rhan o’r sesiwn hon.

Bydd y gweithdy hwn yn tywys myfyrwyr trwy broses gwneud cais UCAS ac yn rhoi iddynt yr offer y mae arnynt eu hangen i’w helpu ar eu taith i addysg uwch. Byddant yn gadael yn gwybod popeth am bopeth ac fe fydd yna sesiwn ar jargon a phrif dermau UCAS ac addysg uwch. Popeth sydd arnynt ei angen i hwyluso’r broses gwneud cais a’r cam nesaf i addysg uwch.

Yn PCYDDS, rydym yn falch o’n gallu i gynnig darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg. Mae’r cyflwyniad hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr ar fanteision astudio yn y Gymraeg, pa gyrsiau sydd ar gael a’r cymhellion ariannol fel ysgoloriaethau a bwrsariaethau.