Croeso i’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth.

DARGANFOD syniadau rheoli
CAEL PROFIAD o'r syniadau ar waith
HERIO rhagdybiaethau
TRAWSNEWID eich gobeithion o ran gyrfa

Rydym yn gymuned ddysgu sydd wedi ymrwymo i gynnig addysg gynyddol ym maes rheolaeth o lefel diploma/tystysgrif i lefel gradd doethur, mewn modd sy’n hyblyg a hwylus ar gyfer myfyrwyr.  Mae’r Gyfadran yn darparu rhaglenni israddedig, ôl-raddedig, ymchwil a phroffesiynol ar ein campysau yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Llundain.  Mae ein cyrsiau rheolaeth yn cwmpasu meysydd megis busnes, cyfrifeg/cyllid, marchnata, hamdden, digwyddiadau, twristiaeth, chwaraeon, treftadaeth, gwasanaethau cyhoeddus, iechyd, arweinyddiaeth, adnoddau dynol a TG.

Mae'r Gyfadran yn ymfalchïo yn ei hanes o wasanaethu cymunedau De-orllewin Cymru er mwy na chanrif, gan gefnogi twf a datblygiad economi Cymru a datblygiad economaidd-gymdeithasol y rhanbarth.  Ymfalchïwn yn ein gwreiddiau yng Nghymru, ond hefyd rydym wrth ein bodd ein bod yn denu niferoedd mawr o fyfyrwyr o bob cwr o’r DG a’r byd i astudio ein cyrsiau cyfoes a nodedig ac i fwynhau ein lletygarwch Cymreig.

Rydym yn gwneud ac yn rhoi sylw i ymchwil er mwyn gallu rhoi syniadau a gwybodaeth blaengar i ddysgwyr a’u galluogi i werthuso ac archwilio heriau cyfoes ym maes rheolaeth.  Mae ein myfyrwyr yn elwa o’n cronfa helaeth o arbenigwyr, y mae gan lawer ohonynt y cymwysterau academaidd uchaf yn ogystal â blynyddoedd o brofiad uwch ym maes diwydiant.  Lluniwyd ein cyrsiau er mwyn rhoi i'r myfyrwyr y sgiliau y mae'u hangen ar gyfer arfer proffesiynol.

Er mwyn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion i’r eithaf, mae ein cyrsiau'n cynnwys ymweliadau â diwydiant, cyfleoedd am interniaethau'n genedlaethol ac yn rhyngwladol ac ymgysylltu cymunedol â rheolwyr mewn amrywiaeth o sectorau cyflogaeth.  Mae llawer o’n rhaglenni wedi’u mapio i gymwysterau cyrff proffesiynol, megis Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) a’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).Mae hyn yn sicrhau bod ein cyrsiau’n rhoi i’r myfyrwyr y sgiliau y mae’u heisiau ar gyflogwyr heddiw.  Hefyd mae rhai o’n cyrsiau’n galluogi myfyrwyr i ennill achrediad neu gael eu hepgor o’r cymwysterau proffesiynol heb astudio pellach.

Mae’r Gyfadran ar y blaen o ran datblygiadau pedagogaidd ac mae wedi cyflwyno dulliau dysgu arloesol sy’n canolbwyntio ar y myfyrwyr.  Er enghraifft, mae’r rhaglenni’n cynnwys gweithdai, dysgu seiliedig ar waith, gweithgareddau ymarferol, prosiectau ymchwil, gwirfoddoli ac ymgynghori sefydliadol.Trefnwyd rhaglen o ddosbarthiadau meistr rheolaidd a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol ac academyddion blaenllaw yn seiliedig ar ddatblygiadau newydd yn y maes.

Mae ein campysau’n wahanol iawn i’w gilydd ac yn arddangos holl amrywiaeth y Brifysgol.  Mae campws hanesyddol Llambed, a sefydlwyd yn 1822, yn lleoliad delfrydol ar gyfer astudio ein rhaglenni ôl-raddedig.  Mae lleoliad deniadol campws Caerfyrddin, gyda’i gymysgedd o adeiladau modern ac o oes Victoria, yn cynnig rhaglenni israddedig.  Mae campysau Abertawe a Llundain yn cynnig profiad dinesig,  a’r ddau’n darparu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig.

Yn Abertawe, mae’r Gyfadran wedi’i lleoli yn ei hadeilad pwrpasol ei hun ynghanol y ddinas, dim ond dau funud o orsaf trên Abertawe ar droed ac yn agos at bob cyfleuster pwysig.  Yn Llundain, mae ein hadeilad pwrpasol yn cynnig profiad o’r ansawdd gorau yn un o ddinasoedd pwysicaf y byd, gyda mynediad hwylus i ganolfan diwylliant ac adloniant y West End yn ogystal â phrif sefydliadau cyllid a busnes y Ddinas.

Lle bynnag y bydd ein myfyrwyr yn dewis astudio, mae’r Gyfadran wedi ymrwymo i ddarparu addysg ragorol a phrofiad dysgu ardderchog ar eu cyfer.  Rhoddwn groeso i'r holl ddarpar fyfyrwyr a'u teuluoedd i ddod i un o'n diwrnodau agored a diwrnodau blasu niferus.  Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Yr Athro Željko (‘Z’) Šević

Deon, Y Gyfadran Busnes a Rheolaeth