UWTSD Home  -  Study With Us  -  Online and Distance Learning  -  What our Students Say  -  Susanne Beyer

What our Students Say

My name is Susanne Beyer and I live near Braunschweig in Germany. After completing a BA in Anthropology and Welsh last year, I am currently studying for an MA in Celtic Studies – again trhoug distance learning. This is the only way for me to study at the moment because I have three children. We live in a rural area and the nearest university focuses on technical subjects. Read more about Susanne’s story in her own words in Welsh here...

Susanne Beyer yw f'enw ac rwy'n byw yn ymyl Braunschweig yn yr Almaen. Ar ôl cwblhau gradd BA mewn Anthropoleg a Chymraeg y llynedd rwyf yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Celtaidd nawr – drwy ddysgu o hirbell eto. Dyma'r unig ffordd imi gael astudio ar hyn o bryd achos bod gennyf dri o blant. Rydym yn byw yn wledig ac mae'r brifysgol agosaf yn canolbwyntio ar bynciau technegol. Nid yw astudio o hirbell mor boblogaidd yn yr Almaen. Er bod gennym “Fernuniversität“ (Prifysgol Astudio o Hirbell) yn Hagen ni ellir ond astudio nifer cyfyngedig iawn o bynciau yno.

Roeddwn i unwaith wedi dechrau astudio yng Nghymru, ryw ugain mlynedd yn ôl, ond heb orffen y cwrs ar y pryd oherwydd afiechyd a phroblemau teuluol. Rhoddodd y cyrsiau ar lein y cyfle imi barhau gyda'm hastudiaethau.

Rwyf yn mwynhau'r cwrs MA yn fawr iawn er ei fod, yn ddigon naturiol, yn golygu llawer o waith darllen ac ysgrifennu. Weithiau mae'r gwaith yn mynd yn drech na fi, er enghraifft ar adegau pan fydd un o'r plant yn sâl a minnau yn gorfod gorffen traethawd. Ond yn gyffredinol rwyf yn ymdopi yn dda ac rwyf yn fodlon iawn ar fy marciau.  Mae'r sgriptiau a'r deunydd dysgu yn ardderchog, mae'r staff i gyd yn garedig iawn ac yn barod i helpu bob tro, ac mae cyfathrebu â'r tiwtoriaid yn rhwydd drwy negeseuon e-bost.  Credaf nad yw profiad astudio mor bersonol ar gael yn yr Almaen – mae astudio mewn coleg bach yn fantais fawr yn fy marn innau.

Fel arfer byddaf yn astudio yn y bore pan fydd y plant yn yr ysgol - neu gyda'r nos. Tan yn ddiweddar iawn roedd astudio yn brofiad eithaf unig imi, ond y llynedd deuthum i adnabod myfyrwraig arall o'r cyfandir sydd yn dilyn yr un cwrs â fi ac mae hynny wedi ychwanegu llawer at yr hwyl! Imi mae astudio o hirbell hefyd yn golygu benthyg llyfrau o hirbell gan nad oes llyfrgell agos sydd yn arbenigo mewn llenyddiaeth Geltaidd. Gall hynny fod yn broblem. Tra bod y rhan fwyaf o'r llyfrau yn cyrraedd mewn pryd mae'n rhaid aros yn hir am eraill. Ond weithiau nid yw llyfrau arbennig ar gael o gwbl fel y bydd yn rhaid imi wneud hebddynt.

Yn y dyfodol hoffwn symud yn ôl i Gymru a gweithio gyda'r iaith Gymraeg – efallai ym maes cynllunio ieithyddol, gyda'r cyfryngau neu fewn addysg uwch / e-addysg / addysg i oedolion. Efallai bydd cyfle i wneud gradd PhD hefyd. Yn y gorffennol gweithiais fel newyddiadurwraig, fel tiwtor mewn coleg meddygaeth amgen a therapydd homeopathig.

Susanne Beyer