Y Gymraeg

Mererid

Mae’n amser cyffrous tu hwnt i fod yn rhan o fwrlwm yr iaith Gymraeg yng Nghaerfyrddin.

Rydym fel Prifysgol wedi profi sawl llwyddiant yn y maes. Yn gyntaf oll ym Mis Hydref 2014 gwelwyd S4C a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwyddo cytundeb i gadarnhau’n ffurfiol eu bod yn bwrw ymlaen ar y cyd gyda’r cynllun i sefydlu pencadlys newydd i’r sianel yng Nghaerfyrddin. Bydd y pencadlys newydd yn weithredol erbyn 2018; ac yn ymgorffori’r amodau craidd gwreiddiol oedd gan S4C, sef creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol ac economaidd i’r ardal.

Ym mis Rhagfyr 2014 cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y bu cais Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am grant i sefydlu canolfan Gymraeg yn nhref Caerfyrddin yn llwyddiannus. ‘Yr Atom’ fydd enw’r Ganolfan Gymraeg newydd sydd yn cael ei sefydlu gan y Brifysgol yn y dref. Nod y Brifysgol yw y bydd yr adeilad yn ganolog i holl weithgareddau iaith Gymraeg y dref . Bydd y Ganolfan yn cynnig adnodd ychwanegol o fewn y  dref ac mae'r Brifysgol yn benderfynol y bydd yn cynnig y math o weithgareddau, cyfleusterau a chyfleoedd i gymdeithasu a fydd yn elwa pobl leol a myfyrwyr y Brifysgol.

Ym mis Mai 2015,  yn dilyn ymarfer cystadleuaeth agored, cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei dewis i bennu'r cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion; i gynnig arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion; i godi safonau addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion ac i ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol priodol o ansawdd uchel ac i gynhyrchu adnoddau addas ar gyfer pob math o ddysgwyr.

Ymysg y diwylliant Cymraeg cyfoethog hwn mae PCYDDS yn ddewis naturiol i’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno parhau gydag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw un o’r prif ddarparwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, lle mae’n bosib astudio’r cwrs cyfan neu ran o’r cwrs yn y Gymraeg. Rydym hefyd yn annog y rheini sy’n astudio cyrsiau cyfrwng Saesneg i gyflwyno ei gwaith ysgrifenedig  yn Gymraeg, os ydynt yn dymuno.

Rydym yn awyddus i groesawu myfyrwyr ail iaith a dysgwyr Cymraeg i’r Brifysgol, gan gynnig cymorth a chyfleoedd i ddatblygu a gwella sgiliau iaith.

Mae pob aelod o dîm cyswllt ysgolion a cholegau PCYDDS yn rhugl yn y Gymraeg.  Mae ein cyflwyniadau a’n gweithdai yn medru cael eu darparu yn Gymraeg, yn Ddwyieithog neu yn Saesneg.   Er mwyn hwyluso’r ddarpariaeth Gymraeg mae gennym Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau sy’n gweithio’n benodol gydag ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Yn ystod y flwyddyn fydd cyrsiau, digwyddiadau, gweithdai a sesiynau blasu cyfrwng Cymraeg yn cael eu trefnu gan diwtoriaid cyrsiau cyfrwng Cymraeg PCYDDS. Mi fyddwn yn cysylltu â manylion maes o law.

Mae nifer o fanteision o astudio addysg uwch yn y Gymraeg ac mae cyflwyniad arbennig gennym i amlygu hyn, gan gynnwys gwybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, chymorth ariannol a chyfleoedd gwaith.

I drefnu ymweliad neu i drafod eich anghenion yn fwy manwl, cysylltwch â Luned.