carys richards

Ms Carys W Jennings BA, MA

Senior lecture (Foundation Phase)

Tel: +44 (0) 1267 676673
E-mail: c.jennings@uwtsd.ac.ukTrefnu a chadw trosolwg o weithgarwch y Cyfnod Sylfaen ar draws rhaglenni’r ganolfan. Sicrhau mewnbwn priodol o ran datblygiadau’n ymwneud a’r Cyfnod Sylfaen. Mynychu cyfarfodydd, cynadleddau a gweithdai yn ymwneud a meysydd datblygiad plentyndod cynnar a chynradd. Cyfrannu at diwtora yn ystod Profiadau Addysgu Proffesiynol a darlithio ar draws y rhaglen.

Parthed rôl swyddog derbyn- gweinyddu y ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr, mynychu cyfarfodydd perthnasol derbyn a marchnata a threfnu diwrnodau cyfweld.

Bum yn athrawes ac arweinydd y Blynyddoedd Cynnar mewn ysgol leol am ddeng mlynedd cyn ymuno a’r tim yn y Drindod rhai o’m prif gyfrifoldebau oedd cydlynu Anghenion Addysgol Ychwanegol ar draws yr ysgol a olygai cydweithio ag asiantaethau allanol yn rheolaidd ac arwain gweithgareddau allgyrsiol. Tra yn athrawes gwnes gyfrannu at grwpiau rhwydwaith a chefnogi hyfforddiant athrawon o fewn y Sir ar gyrsiau megis cynllunio, creadigrwydd a llythrennedd gynnar plant.

Ers dod i’r Drindod rwyf wedi teithio i Reggio Emilia Yr Eidal a gwlad Sweden i ehangu fy ngwybodaeth o ddarpariaeth ar gyfer plant ifainc dramor ac yn gobeithio datblygu ar hyn eleni drwy drefnu ymweliad a Seland Newydd.

Rwyf wedi cyd awduro ac arwain prosiectau o dan adain Canolfan Peniarth a chyfrannu at gyfrol Sian Wyn Siencyn

‘Y Cyfnod Sylfaen’. Gwnes hefyd gyd weithio gyda staff Ysgol Plentyndod Cynnar i gyflwyno cyfres o weithdai hyfforddi ar gyfer ‘Plant Cymru’. 

Rwyf yn cyfrannu at raglenni BAddysg Gynradd (SAC), TAR Cynradd ac astudiaethau Addysg Gynradd. Gwna’r modylau gwmpasu materion yn ymwneud a’r Cyfnod Sylfaen (Addysgeg, egwyddorion a’r cwricwlwm), Astudiaethau Proffesiynol Athrawon, Y Cwricwlwm Cymreig a gwaith ymchwil (traethodau estynedig Lefel 6 a 7).

ITSP4002/C- Lleoedd a Mannau i ddysgu / Spaces & Places to Learn

ITPP4001/C - Egwyddorion Pedagogeg / Principles of Pedagogy

ITCM4001/C – Materion Cwricwlwm / Curriculum Matters

ITEA5001/C – Y Celfyddydau Mynegiannol a Gweledol yng Nghymru The Visual and Expressive Arts in Wales

ITPS6005/C – Rheoli Trosglwyddo a Chydweithio Proffesiynol Managing Transitions and Professional Collaborations

M7X00129 - Module 1 – Pedagogy, the Child and the Environment Addysgeg, y plentyn a’r amgylchedd dysgu

Mae fy niddordebau ymchwil yn eang ac yn cwmpasu: rhywedd, technoleg a’r plentyn, llythrennedd gynnar y plentyn, diwylliant a phlentyndod a pwysigrwydd chwarae.

Y Cyfnod Sylfaen/ Y Blynyddoedd Cynnar yw fy arbenigedd a gwnes radd MA Blynyddoedd Cynnar (2005) yn ffocysu ar arferion chwarae plant ifainc gan ganolbwyntio ar rywedd y plentyn a ffafriaeth o ran chwarae.

Y bwriad eleni yw symud ymlaen a chais traethawd doethuriaeth yn ymchwilio i’r defnydd o storïau traddodiadol a phenillion fel modd o ddatblygu llythrennedd gynnar plant.

  • Chwedlau Amrywiol. Gomer Cyfres o 12 llyfr (2010) (cyd awduro).
  • Y Cam Cyntaf – Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen(2010) Canolfan Peniarth (cyd awduro)
  • Siencyn.S (gol) (2011) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer.
  • ‘Rho gynnig arni!’ Cardiau her y ddarpariaeth barhaus (2011) Canolfan Peniarth (cydlynu a chyd awduro)

Cynhadledd Y Cyfnod Sylfaen 2010 Y Drindod Dewi Sant (Trefnydd) Gwahoddwyd Athrawon o’r dair sir i’r gynhadledd diwrnod. Gwahoddwyd Sian Wyn Siencyn yn siaradwr gwadd a trefnwyd cyfres o weithdai ymarferol yn ogystal ag arwerthwyr o adnoddau amrywiol.