A grey silhouette on a white background.

UWTSD Home  -  Institutes and Academies  -  Institute of Education and Humanities  -  Institute of Education and Humanities Staff  -  Helen Griffiths

Helen Griffiths BA/BA TAR Cynradd/Primary PGCE Cymhwyster Porffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)/ National Professional Qualification for Headship (NPQH)

Darlithydd/Lecturer

Tel: 07787 272817
E-mail: helen.a.griffiths@uwtsd.ac.uk 

Darlithydd – Gradd Sylfaen/BA mewn Addysg Gynhwysol

Darlithydd – BA Astudiaethau Addysg: Cynradd

Tiwtor Cysylltiol – Profiad Addysg Proffesiynol

Lecturer – Foundation/BA Degree in Inclusive Education

Lecturer – BA Education Studies:  Primary

Tutor – Professional Teaching Experience

Bum yn athro a Phennaeth mewn amryw o ysgolion cynradd yng Ngheredigion cyn ymuno a’r Rhaglen Gymorth Cenedlaethol ar gyfer Llythrennedd a Rhifedd a mentora Athrawon Newydd Gymhwyso a darpar fyfyrwyr ar eu Profiadau Addysgu Proffesiynol.

Having spent many years as a primary teacher and Headteacher in various schools in Ceredigion I joined the National Support Programme for Literacy and Numeracy and mentored Newly Qualified Teachers and prospective teachers on their Professional Teaching Experience.

Gradd Sylfaen/BA mewn Addysg Gynhwysol
Foundation/BA Degree in Inclusive Education

SJIE4003 - Dileu Rhwystrau i Anghenion Dysgu Penodol/ Overcoming Barriers to Specific Learning Difficulties

SJIE5001 - Rhifau’n Cyfrif /Numbers Count

 

Gradd BA Astudiaethau Addysg: Cynradd
BA Education Studies: Primary

ECGE4001P/C Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr/Academic Study Skills for Students

SJEU4004/C Social Inclusion and Equality/ Cynhwysiant Cymdeithasol a Chydraddoldeb

SJEU4006/C Rights and Responsibilities/ Hawliau a Chyfrifoldebau

SJEU5001/C Lines of Enquiry/Llwybrau Ymholi

SJEU5002/C  All Means All: Inclusive Education /Pawb yn Meddwl Pawb: Addysg Gynhwysol

SJEU5005/C The Three Rs/Llythrennedd a Rhifedd

Llyrhennedd a Rhifedd/Literacy and Numeracy

Addysg Gynradd/Primary Education